«

»

јун 13

Одлука о додели уговора за јавну набавку  број ЈН 1.3.35.Р/2019-Извођење радова према     пројектној документацији за побољшање безбедности саобраћаја у градској ул. Др Милана Мирковића у Александровцу од ул.29.новембар до раскрснице са ул. Вукашина Тоскића

Република Србија
ОПШТИНА  АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА  УПРАВА
ул.  Јаше Петровића, број 26,
37230 Александровац
Број: 404-135-11/2019

Датум:13.06.2019.године

 

            На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-135-10/2019  од 11.06.2019.године, Начелник Општинске  управе  Општине  Александровац   доноси:

 

ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ УГОВОРА

за јавну набавку мале вредности радова

 број ЈН 1.3.35.Р/2019

 

 

1.Уговор за јавну набавку мале  вредности радова број  ЈН 1.3.35.Р/2019 Извођење радова према  

   пројектној документацији за побољшање безбедности саобраћаја у градској ул. Др Милана

   Мирковића у Александровцу  од ул.29.новембар до раскрснице са ул. Вукашина Тоскића, додељује се

   Понуђачу:

-“Мирас-Б“ д.о.о. Лесеновци, бб, 37230 Александровац,     

 

   број понуде Понуђача 55 од 06.06.2019.год,  број понуде  код  наручиоца 404-135-7/2019

   од 07.06.2019.године.

 

2.Ову  Одлуку  у  року од 3 (три) дана од дана доношења објавити на Порталу Управе за јавне набавке.

О   б   р   а   з   л   о   ж   е   њ   е

 

            Наручилац је дана 25.04.2019. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности радова,  број 404-135-1/2019.

            Позив за подношење  понуда  број 404-135-4/2019 од  28.05.2019.године објављен је на Порталу Управе за јавне набавке  дана 28.05.2019.године.

            Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда, број

404-135-9/2019  од  07.06.2019.године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и сачинила Извештај о стручној оцени понуда број  404-135-10/2019  од  11.06.2019.године.

 

            У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће:

1)Предмет јавне набавке су радови- Извођење радова према пројектној документацији за

   побољшање безбедности саобраћаја у градској ул. Др Милана Мирковића у Александровцу

   од ул. 29. Новембар до раскрснице са ул. Вукашина Тоскића.

   -Позив за подношење понуда број 404-135-4/2019 од 28.05.2019.године објављен је на Порталу  Управе

    за јавне набавке дана 28.05.2019.године.

   -Поступак отварања понуда вођен је у просторијама Наручиоца у улици Јаше Петровића, број 26 у

    Александровцу дана 07.06.2019.године са почетком у 13:00 часова, од стране Комисије за јавну

    набавку формиране Решењем  Наручиоца  број 404-135-2/2019 од  25.04.2019.године.

2)Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

   Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а је:………………………………………………….3.333.333,00 динара.

3)Основни подаци о понуђачима

   У року за подношење понуда Наручиоцу  су достављене 2(две)  благовремене  понуде.

Број под којим је понуда заведена Назив или шифра понуђача Датум пријема
404-135-6/2019 Д.О.О. “ГРАЂИНГ“ АЛЕКСАНДРОВАЦ,

ул. 29. Новембар, бб, 37230 Алкесандровац

07.06.2019.године
404-135-7/2019 “Мирас-Б“ д.о.о.

Лесеновци, бб, 37230 Александровац

07.06.2019.године

   Неблаговремених понуда није било.         

                                                               

4)Прегледом достављених понуда Комисија је утврдила следеће:

 

   4.1. Наручиоцу  су  достављене  2 (две) благовремене  понуде чија је понуђена цена:

Редбр. Број под којим је понуда заведена Назив или шифра понуђача Понуђена

цена

без ПДВ износа

у динарима

1. Бр.  Наручиоца:404-135-6/2019

од 07.06.2019.год.

бр.Понуђача:173/2019  од  06.06.2019. год.

Д.О.О. “ГРАЂИНГ“ АЛЕКСАНДРОВАЦ,

ул. 29. Новембар, бб, 37230 Александровац

3.313.205,20
2. Бр.  Наручиоца:404-135-7/2019

од 07.06.2019.год.

бр.Понуђача: 55  од  06.06.2019. год.

“Мирас-Б“ д.о.о.

Лесеновци, бб, 37230 Александровац

2.998.670,40

   

     4.2.Понуђачи су доставили обрасце и доказе о испуњености услова за учешће у поступку:

           Оба понуђача су доставила потребне обрасце и доказе о испуњености  обавезних и додатних  

           услова.

    4.3.Достављене понуде број: 404-135-6/2019 од 07.06.2019.године, Понуђача Д.О.О. “ГРАЂИНГ“

          АЛЕКСАНДРОВАЦ, ул. 29. Новембар, бб, 37230 Александровац и 404-135-7/2019

          од 07.06.2019.године, Понуђача “Мирас-Б“ д.о.о. Лесеновци, бб, 37230 Александровац  не садрже

          ни  један од 5 наведених разлога  по основу члана 106. Закона о јавним набавкама (“Службени

          гласник РС, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) за одбијање  достављених понуда.

    4.4. Обе (2 (две)) достављене понуде у складу са чланом 3. тачка 31), 32) и 33) Закона о јавним

          набавкама  су  благовремене, одговарајуће  и  прихватљиве.

 

5)Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена без ПДВ-а.

 

6)Рангирање понуда

       С обзиром да су Наручиоцу достављене 2 (две) благовремене, одговарајуће  и прихватљиве

   понуде,  Наручилац је на основу примене критеријума најнижа понуђена цена  формирао следећу 

   ранг листу:

   Ранг листа:

Ред. бр. Назив понуђача Понуђена цена

 без ПДВ-а (РСД)

1. “Мирас-Б“ д.о.о.

Лесеновци, бб, 37230 Александровац

2.998.670,40
2. Д.О.О. “ГРАЂИНГ“ АЛЕКСАНДРОВАЦ,

ул. 29. Новембар, бб, 37230 Александровац

3.313.205,20

           

Комисија  констатује да је понуда  Наручиоца број   404-135-7/2019 од 07.06.2019.год,

Понуђача   “Мирас-Б“ д.о.о. Лесеновци, бб, 37230 Александровац, број  Понуђача  55 од 06.06.2019.године,  најповољнија.

 

7)Назив, односно име Понуђача чија је понуда најповољнија:

      Комисија предлаже одговорном лицу Наручиоца да донесе одлуку о додели уговора и закључи уговор о Извођењу радова према пројектној документацији за побољшање безбедности саобраћаја у градској ул. Др Милана Мирковића у Александровцу од ул. 29. Новембар до раскрснице са ул. Вукашина Тоскића, број ЈН 1.3.35.Р/2019  са понуђачем:

 

       -“Мирас-Б“ д.о.о. Лесеновци, бб, 37230 Александровац,

       -за укупну понуђену цену без ПДВ-а:……………………………………………………….....2.998.670,40 динара,

       -ПДВ износ 20%:………………………………………………………………………………………….599.734,08 динара,

       -укупна понуђена цена са ПДВ-ом:………………………………………………………….....3.598.404,48 динара.

 

Начин плаћања: Плаћање ће се извршити на рачун Извођача радова у  року од 45 дана од дана

 испостављања месечних и окончане ситуације о изведеним радовима.

-Рок извођења радова је: 25 и словима (двадесетпет)  календарских дана рачунајући од дана увођења

 у посао  (максимално може бити 25 (двадесетпет)  календарских дана).   

Рок важења понуде износи: 60 (шездесет) дана од дана отварања понуда.

-Гарантни рок за квалитет изводених радова је: 2 године и словима:(две) (минимум 2 (две) године) од

  дана завршетка свих радова и предаје окончане ситуације.

 

        Одговорно  лице Наручиоца   Начелник  Општинске  управе  Општине   Александровац прихватио је предлог  Комисије за јавну набавку и на основу законског овлашћења је донео Одлуку о додели уговора за јавну набавку мале  вредности радова, број ЈН 1.3.35.Р/2019- Извођење радова према пројектној документацији за побољшање безбедности саобраћаја у градској ул. Др Милана Мирковића у Александровцу  од ул.29.новембар до раскрснице са ул. Вукашина Тоскића, којом се уговор о јавној набавци за понуду  број  55 од  06.06.2019.године  (број Наручиоца 404-135-7/2019  од 07.06.2019.године), додељује Понуђачу:

 

                                     -“Мирас-Б“ д.о.о. Лесеновци, бб, 37230 Александровац.

 

 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове Одлуке захтев за заштиту права може да се поднесе у року од 5 дана од дана њеног објављивања на Порталу Управе за јавне набавке. Захтев се подноси Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој Комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015). Подносилац захтева је дужан да уплати таксу на рачун буџета Републике Србије број 840-30678845-06, у износу од 60.000,00 динара (сходно члану 156. Закона о јавним  набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

 

                                                                                   

Начелник, 

 Општинске управе

 Иван Новаковић, дипл. правник

                                                                                                                                                                       

Print Friendly, PDF & Email