«

»

јун 13

Одлука о додели уговора за јавну набаку број ЈН 1.1.5.Д/2019 – Набавка канцеларијског материјала

Република Србија
ОПШТИНА  АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА  УПРАВА
ул.  Јаше Петровића, број 26,
37230 Александровац
Број: 404-163-31/2019
Датум:13.06.2019.године 

 

            На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-163-30/2019  од  13.06.2019.године, Начелник Општинске  управе  Општине  Александровац   доноси:

ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ УГОВОРА

за јавну набавку мале вредности добара

 број ЈН 1.1.5.Д/2019

 

1.Уговор за јавну набавку мале  вредности добара број  ЈН 1.1.5.Д/2019 Набавка канцеларијског

   материјала, додељује се понуђачу:

“Папирус комерц“, 37000 Крушевац, Војводе Петра Бојовића, бр. 16,

   број понуде Понуђача 4-3 од 05.06.2019.год,  број понуде  код  наручиоца 404-163-14/2019

   од 06.06.2019.године.

 

2.Ову  Одлуку  у  року од 3 (три) дана од дана доношења објавити на Порталу Управе за јавне набавке.

О   б   р   а   з   л   о   ж   е   њ   е

 

            Наручилац је дана 14.05.2019. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности добара број 404-163-1/2019.

            Позив за подношење  понуда  број 404-163-4/2019 од  22.05.2019.године објављен је на Порталу Управе за јавне набавке  дана 22.05.2019.године.

            Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда, број

404-163-16/2019 од 06.06.2019.године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и сачинила Извештај о стручној оцени понуда број  404-163-30/2019 од  13.06.2019.године.

            У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће:

1)Предмет јавне набавке су добра-Набавка  канцеларијског материјала.

   -Позив за подношење понуда  број  404-163-4/2019 од 22.05.2019.године објављен је на Порталу

    Управе  за јавне набавке дана 22.05.2019.године.

   -Поступак отварања понуда вођен је у просторијама Наручиоца у улици Јаше Петровића, број 26 у

    Александровцу дана 06.06.2019.године са почетком у 13:00 часова, од стране Комисије за јавну

    набавку формиране Решењем  Наручиоца  број 404-163-2/2019 од  14.05.2019.године.

 

2)Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

   Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а је:……………………………………………..1.125.000,00динара.

 

3)Основни подаци о понуђачима

   У року за подношење понуда Наручиоцу  су достављене 4 (четири)  благовремене  понуде.   

Број под којим је понуда заведена Назив или шифра понуђача Датум пријема
404-163-12/2019 “BIGZ OFFICE GROUP“ d.o.o.

Ул. Булевар Војводе Мишића, бр. 17,11000 Београд

05.06.2019.год.
404-163-13/2019 TP “Laser team“ d.o.o.

37000 Крушевац, ул. Шумадијска, бр. 113-2

05.06.2019.год.
404-163-14/2019 “Папирус комерц“

37000 Крушевац, Војводе Петра Бојовића, бр. 16

06.06.2019.год.
404-163-15/2019 “AMPHORA “ D.O.O.

Булевар војводе Мишића 10, 11040 Београд

06.06.2019.год.

      Неблаговремених понуда није било.      

                                                                          

4)Прегледом достављених понуда Комисија је утврдила следеће:

 

   4.1. Наручиоцу  су  достављене 4 (четири)  благовремене  понуде  чија је понуђена цена: 

 

Редбр. Број под којим је понуда заведена Назив или шифра понуђача Понуђена

цена  без ПДВ износа  у динарима

1. Бр.  Наручиоца:404-163-12/2019

од 05.06.2019.год.

бр.Понуђача: 309 од 03.06.2019. год.

“BIGZ OFFICE GROUP“ d.o.o.

Ул. Булевар Војводе Мишића, бр. 17,

11000 Београд

1.164.796,09
2. Бр.  Наручиоца:404-163-13/2019

од 05.06.2019.год.

бр.Понуђача: 6/19 од 06.06.2019. год.

TP “Laser team“ d.o.o.

37000 Крушевац,

ул. Шумадијска, бр. 113-2

979.135,00
3. Бр.  Наручиоца:404-163-14/2019

од 06.06.2019.год.

бр.Понуђача: 4-3 од 05.06.2019. год.

“Папирус комерц“

37000 Крушевац,

Војводе Петра Бојовића, бр. 16

970.575,05
4. Бр.  Наручиоца:404-163-15/2019

од 06.06.2019.год.

бр.Понуђача: 0606 од 06.06.2019. год.

“AMPHORA “ D.O.O.

Булевар војводе Мишића 10,

11040 Београд

1.422.044,60

 

 4.2.Понуђачи су доставили обрасце и доказе о испуњености услова за учешће у поступку:

       Сви понуђачи су доставили потребне обрасце и доказе о испуњености  обавезних и додатних  услова.

4.3.Рачунском контролом достављених понуда Комисија је уочила рачунске грешке и то:

      -у понуди број 404-163-12/2019  од 05.06.2019.год, понуђача “BIGZ OFFICE GROUP“ d.o.o.

       ул. Булевар Војводе Мишића, бр. 17, 11000 Београд“;

     -у понуди број 404-163-15/2019  од 06.06.2019.год,  понуђача TP “Laser team“ d.o.o. 37000 Крушевац,

       ул. Шумадијска, бр. 113-2, 404-163-14/2019  од 06.06.2019.године    и

     -у понуди 404-163-15/2019  од 06.06.2019.год, понуђача “AMPHORA “ D.O.O. Булевар војводе Мишића

      10, 11040 Београд.

      Понуда број  404-163-14/2019 од 05.06.2019.године,  понуђача “Папирус комерц“ , 37000 Крушевац,

      Војводе Петра Бојовића, бр. 16 је рачунски исправна.

            Наручилац је сагласно члану 93. ЗЈН извршио исправку рачунских грешака и писаним путем односно путем електронске поште је затражио сагласност за исправку рачунских грешака од напред наведених понуђача.

            Сви  наведени Понуђачи су се  сагласили  са исправком рачунских грешака и своје сагласности доставили Наручиоцу путем електронске поште до дана 12.06.2019.године и то:

-Сагласност број 404-163-22/2019 Понуђача TP “Laser team“ d.o.o. 37000 Крушевац,                ул.Шумадијска,  бр. 113-2;

-Сагласност број 404-163-26/2019, “AMPHORA “ D.O.O.Булевар војводе Мишића 10, 11040 Београд и

-Сагласност број 404-163-28/2019 Понуђача “BIGZ OFFICE GROUP“ d.o.o.Ул. Булевар Војводе Мишића, бр. 17, 11000 Београд.

            Након исправке рачунских грешака Комисија је утврдила да су Наручиоцу достављене понуде са следећим ценама:

Редбр. Број под којим је понуда заведена Назив или шифра понуђача Понуђена

цена  без ПДВ износа  у динарима

1. Бр.  Наручиоца:404-163-12/2019

од 05.06.2019.год.

бр.Понуђача: 309 од 03.06.2019. год.

“BIGZ OFFICE GROUP“ d.o.o.

Ул. Булевар Војводе Мишића, бр. 17,

11000 Београд

1.167.176,19
2. Бр.  Наручиоца:404-163-13/2019

од 05.06.2019.год.

бр.Понуђача: 6/19 од 06.06.2019. год.

TP “Laser team“ d.o.o.

37000 Крушевац,

ул. Шумадијска, бр. 113-2

979.785,00
3. Бр.  Наручиоца:404-163-14/2019

од 06.06.2019.год.

бр.Понуђача: 4-3 од 05.06.2019. год.

“Папирус комерц“

37000 Крушевац,

Војводе Петра Бојовића, бр. 16

970.575,05
4. Бр.  Наручиоца:404-163-15/2019

од 06.06.2019.год.

бр.Понуђача: 0606 од 06.06.2019. год.

“AMPHORA “ D.O.O.

Булевар војводе Мишића 10,

11040 Београд

1.422.044,60

 

4.4.Комисија је констатовала да достављене понуде: број 404-163-12/2019  од 05.06.2019.год, понуђача “BIGZ OFFICE GROUP“ d.o.o.ул. Булевар Војводе Мишића, бр. 17, 11000 Београд“, број 404-163-13/2019 од 05.06.2019.год,  понуђача TP “Laser team“ d.o.o. 37000 Крушевац, ул. Шумадијска, бр. 113-2,

број 404-163-14/2019  од 06.06.2019.год и број  404-163-14/2019  од 06.06.2019.год, понуђача “Папирус

комерц“ 37000 Крушевац, Војводе Петра Бојовића, бр. 16,  не садрже ни  један од 5 наведених разлога  по основу члана 106. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) за одбијање  достављених понуда.

   Све 3 (три) достављене понуде у складу са чланом 3. тачка 31), 32) и 33) Закона о јавним набавкама су  благовремене, одговарајуће  и  прихватљиве.

   Понуда број 404-163-15/2019 од 06.06.2019.године понуђача“AMPHORA “ D.O.O.Булевар војводе Мишића 10, 11040 Београд  је неприхватљива, зато што понуђена укупна цена без ПДВ-а прелази износ процењене вредности јавне набавке и неће се узети у разматрање и рангирање.

 

5)Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена без ПДВ-а.

 

6)Рангирање понуда

       С обзиром да су Наручиоцу достављене 3 (три) благовремене, одговарајуће и прихватљиве понуде,  Наручилац је на основу примене критеријума најнижа понуђена цена  формирао следећу  ранг листу:

   Ранг листа:

Ред. бр. Назив понуђача Понуђена цена  без ПДВ-а (РСД)
1. “Папирус комерц“, 37000 Крушевац, Војводе Петра Бојовића, бр. 16 970.575,05
2. TP “Laser team“ d.o.o. 37000 Крушевац, ул. Шумадијска, бр. 113-2 979.785,00
3. “BIGZ OFFICE GROUP“ d.o.o. ул. Булевар Војводе Мишића, бр. 17,

11000 Београд

1.167.176,19

            Комисија  констатује да је понуда број Понуђача: 4-3 од 05.06.2019. године (број  Наручиоца:

404-163-14/2019 од 06.06.2019.године)  Понуђача  “Папирус комерц“, 37000 Крушевац, Војводе Петра Бојовића, бр. 16, најповољнија.

 

7)Назив, односно име Понуђача чија је понуда најповољнија:

      Комисија предлаже одговорном лицу Наручиоца да донесе одлуку о додели уговора и закључи уговор о набавци  канцеларијског материјала, број ЈН 1.1.5.Д/2019  са понуђачем:

 

       – “Папирус комерц“, 37000 Крушевац, Војводе Петра Бојовића, бр. 16,

       -за укупну понуђену цену без ПДВ-а:………………………………………………………......970.575,05 динара,

       -ПДВ износ 20%:…………………………………………………………………………………………….194.115,01 динара,

       -укупна понуђена цена са ПДВ-ом:…………………………………………………………....1.164.690,06 динара.

 

-Цене подразумевају “франко“ магацин наручиоца.

– Цене су дате по јединици мере према приложеној спецификацији.

-Цене из понуде и приложене спецификације су фиксне и неће се мењати током реализације уговора.

Начин плаћања:Плаћање ће се извршити на основу испостављене фактуре од стране понуђача који је

 на основу одлуке о додели уговора закључио уговор са Наручиоцем, а најкасније у року од 45 дана,

 од дана достављања фактуре Наручиоцу у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у  

 комерцијалним трансакцијама (“Сл. гласник РС“, бр.119/2012).

Начин и место испоруке је: сукцесивно у року од 12 месеци од момента закључења уговора.

 Испорука ће се вршити одговарајућим возилом понуђача -на адресу седишта Општинске управе

 Општине Александровац, на територији општине Александровац, а по налогу  Наручиоца.    

Рок испоруке је: 2 (два) дана од дана упућивања захтева-требовања Наручиоца.

Рок важења понуде:Рок важења понуде износи 60 (шездесет) дана од дана отварања понуда.

 

        Одговорно лице Наручиоца   Начелник  Општинске  управе  Општине   Александровац прихватио је предлог  Комисије за јавну набавку и на основу законског овлашћења је донео Одлуку о додели уговора за јавну набавку мале  вредности добара, број ЈН 1.1.5.Д/2019-Набавка канцеларијског материјала , којом се уговор о јавној набавци за понуду  број  4-3 од  05.06.2019.године  (број Наручиоца 404-163-14/2019  од 06.06.2019.године), додељује Понуђачу:

 

      “Папирус комерц“, 37000 Крушевац, Војводе Петра Бојовића, бр. 16.

            

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове Одлуке захтев за заштиту права може да се поднесе у року од 5 дана од дана њеног објављивања на Порталу Управе за јавне набавке. Захтев се подноси Наручиоцу а копија се истовремено доставља Републичкој Комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015). Подносилац захтева је дужан да уплати таксу на рачун буџета Републике Србије број 840-30678845-06, у износу од 60.000,00 динара (сходно члану 156. Закона о јавним  набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

 

                                                                                     

Начелник, 

Општинске управе

 Иван Новаковић, дипл. правник

                                                                                                                                                                       

Print Friendly, PDF & Email