«

»

јул 22

Одлука о додели уговора за јавну набавку  број ЈН 1.3.31.Р /2020 – Изградња ограде и расвете игралишта у Кожетину

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
37230 Александровац
ул. Јаше Петровића, број 26
Број: 404-156-9/2020
Датум:22.07.2020.године
 

            На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-156-8/2020 од 20.07.2020.године,  Начелник Општинске управе Општине   Александровац  доноси:

 

ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ УГОВОРА

за јавну набавку велике  вредности радова

 број ЈН 1.3.31.Р /2020

 

1.Уговор за јавну набавку велике   вредности радова  број ЈН 1.3.31.Р/2020- Изградња ограде и расвете

   игралишта у Кожетину,  додељује се понуђачу:

Д.О.О.“ГРАЂИНГ“ АЛЕКСАНДРОВАЦ, ул. 29. Новембар, бб, Александровац,

    број понуде  217/20  од 16.07.2020. године,  број понуде  код  наручиоца  404-156-6/2020  од

    17.07.2020.године.

2.Ову Одлуку у року од 3 (три) дана од дана доношења објавити на Порталу Управе за јавне

   набавке.

О   б   р   а   з   л   о   ж   е   њ   е

 

            Наручилац  је дана 12.06.2020. године донео  Одлуку о покретању поступка јавне набавке велике вредности  радова,  број 404-156-1/2020.

            Позив за подношење  понуда, број 404-156-4/2020 од  17.06.2020.године објављен је на Порталу Управе за јавне набавке  дана 17.06.2020.године и на Порталу “Службеног гласника РС“ дана  22.06.2020. године.

            Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда, број

404-156-7/2020 од  17.07.2020.године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и сачинила Извештај о стручној оцени понуда број 404-156-8/2020 од  20.07.2020.године.

            У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће:    

1)Предмет јавне набавке су радови-Изградња ограде и расвете игралишта у Кожетину.

   -Позив за подношење понуда  број  404-156-4/2020 од 17.06.2020.године објављен је на Порталу  

    Управе за јавне набавке дана 17.06.2020.године и на Порталу “Службеног гласника РС“, 

    дана 22.06.2020.године.

   -Поступак отварања понуда вођен је у просторијама Наручиоца у улици Јаше Петровића, број 26 у

    Александровцу дана 17.07.2020.године са почетком у 11.00 часова, од стране Комисије за јавну  

    набавку формиране Решењем  Наручиоца  број 404-156-2/2020  од 12.06.2020.године.

2)Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

   Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а је:……………………………………………1.666.667,00 динара.

3)Основни подаци о понуђачима:

 

Број под којим је понуда заведена Назив понуђача
Број Наручиоца:

404-156-6/2020  од 17.07.2020.год.

Број Понуђача:

217/20 од 16.07.2020.год.

Д.О.О.“ГРАЂИНГ“ АЛЕКСАНДРОВАЦ,

ул. 29. Новембар, бб, Александровац

 Неблаговремених понуда није било.                                                    

4)Прегледом достављених понуда Комисија је утврдила следеће:

   4.1. Наручиоцу је  достављена  1(једна) благовремена  понуда: 

         Понуђена цена је:

Ред. број Број под којим је понуда заведена Назив или шифра понуђача Понуђена цена без ПДВ износа  у динарима
1. број  Наручиоца:

404-156-6/2020 од 17.07.2020.год.

број Понуђача:

217/20  од  16.07.2020.год.

Д.О.О.“ГРАЂИНГ“ АЛЕКСАНДРОВАЦ,

ул. 29. Новембар, бб, Александровац

 

1.646.100,00

 

 4.2.Прегледом достављене понуде и пратеће документације о испуњености обавезних и додатних услова Комисија констатује да је:

 4.2.1)Понуђач  Д.О.О.“ГРАЂИНГ“ АЛЕКСАНДРОВАЦ, ул. 29. Новембар, бб, Александровац,  доставио доказе да испуњава основне услове и то:

-Изјаву на меморандуму у којој је јасно навео да се налази у регистру Понуђача са интернет адресом где Наручилац може да провери податке;

-Решење о упису у регистар Понуђача,

Понуђач је доставио доказе да испуњава додатне услове и то:

-за финансијски капацитет

-Извештај о бонитету за јавне набавке БОН-ЈН: биланс стања и биланс успеха за период од 3 године (2017, 2018, 2019) из кога се види да је понуђач остварио укупан пословни приход већи од 1.600.000,00 динара.

-за кадровски капацитет:

-попуњен, оверен и потписан  Списак  запослених радника  по квалификационој структури који ће бити ангажовани на извођењу радова (Образац 13);

-уговор о раду за  дипломираног грађевинског инжењера носиоца лиценце;

-фотокопија личне лиценце број  411;

-за технички капацитет:

-попуњен, оверен и потписан  Списак техничке опремљености (Образац бр. 14);

-фотокопија  пописне листе  основних средстава  на дан 31.12.2019.године у којој је маркирана тражена механизација  коју поседује Понуђач;

-фотокопија очитаних важеће саобраћајне дозволе и полиса обавезног осигурања за  наведено возило;

-за пословни капацитет:

-попуњен, оверен и потписан списак радова у претходних 5  година (2015, 2016, 2017, 2018 и 2019) на објектима високоградње (изградња, реконструкција и санација)  у укупном износу од 2.000.000,00 динара са ПДВ-ом (Образац број 11);

-једна попуњена, потписана и оверена референц листа  као потврда извршених радова;

-фотокопија уговора о изведеним радовима са окончаном ситуацијом за референтну листу. 

    -Комисија је констатовала да је Понуђач  доставио све попуњене, оверене и потписане Обрасце који су тражени конкурсном документацијом.

-Након прегледа достављене документације-Понуде , Комисија констатује да је понуда  Понуђача  Д.О.О.“ГРАЂИНГ“ АЛЕКСАНДРОВАЦ, ул. 29. Новембар, бб, Александровац у складу са чланом 3. тачка 31), 32) и 33) Закона о јавним набавкама: благовремена, одговарајућа, прихватљива и нема битних недостатака.

4.3.Рачунском контролом достављених понуда Комисија није утврдила рачунске грешке.

5)Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена без ПДВ-а.

Број бодова за наведени критеријум  ће се израчунавати на следећи начин:

Број бодова за понуђену цену:Код овог критеријума упоређиваће се укупна цена радова   без ПДВ-а

                                                      из понуде међу појединачним понудама.                                                                                             

Могућ број  бодова код овог критеријума је од 0-100 бодова.                                                             

Бодови по овом критеријуму израчунавају се по обрасцу:                                                          

Број бодова= 100 х најнижа понуђена цена на тендеру / цена конкретног понуђача. 

6)Рангирање понуда

       С обзиром да је Наручиоцу достављена 1(једна) благовремена, одговарајућа и прихватљива  понуда, Наручилац је на основу  критеријума најнижа понуђена цена  формирао следећу  ранг листу:

   Ранг листа:

Ред.

Бр.

Назив понуђача Укупна понуђена цена

без ПДВ-а (РСД)

Број бодова
1. Д.О.О.“ГРАЂИНГ“ АЛЕКСАНДРОВАЦ,

Ул. 29. Новембар, бб, Александровац

1.646.100,00 100 х 1.646.100,00/1.646.100,00=100

 

Комисија  констатује да је понуда  број  404-156-6/2020 од 17.07.2020. године, Понуђача  

Д.О.О.“ГРАЂИНГ“ АЛЕКСАНДРОВАЦ, ул. 29. Новембар, бб, Александровац,   број Понуђача

217/20 од 16.07.2020.године најповољнија.

7)Назив, односно име Понуђача чија је понуда најповољнија:

      Комисија предлаже одговорном лицу Наручиоца да донесе одлуку о додели уговора и закључи уговор за Изградњу ограде и расвете игралишта у Кожетину, број ЈН 1.3.31.Р/2020  са Понуђачем:

       – Д.О.О.“ГРАЂИНГ“ АЛЕКСАНДРОВАЦ, ул. 29. Новембар, бб, Александровац,

       -за укупну понуђену цену без ПДВ-а:…………………………………………….....….1.646.100,00 динара,

       -ПДВ износ 20%:……………………………………………………………………………………….329.220,00 динара,

       -укупна понуђена цена са ПДВ-ом:…………………………………………………..…..1.975.320,00 динара.

-Начин плаћања:У року од 45 календарских дана од дана испостављања месечних и окончане  

 ситуације  о  изведеним  радовима.

Рок извођења радова је 30 и словима (тридесет) календарских дана рачунајући од дана увођења у посао.   

-Рок важења понуде износи 60 (шездесет) дана од дана отварања понуда.

Гарантни рок  за  квалитет изведених  радова је 2 (две) године  од дана  завршетка свих

 радова и предаје окончане ситуације. 

 

        Одговорно лице Наручиоца  Начелник  Општинске управе  Општине Александровац  прихватио  је предлог  Комисије за јавну набавку велике вредности радова и на основу законског овлашћења је донео Одлуку о додели уговора за јавну набавку велике  вредности радова, број ЈН 1.3.31.Р/2020Изградња ограде и расвете игралишта у Кожетину, којом се уговор о јавној набавци за понуду број 217/20  од  16.07.2020.године  (број Наручиоца  404-156-6/2020 од  17.07.2020.године), додељује Понуђачу:    

 

       -Д.О.О.“ГРАЂИНГ“ АЛЕКСАНДРОВАЦ, ул. 29. Новембар, бб, Александровац.

 

УПУТСТВО  О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове Одлуке захтев за заштиту права може да се поднесе у року од 10 дана од дана њеног објављивања на Порталу Управе за јавне набавке. Захтев се подноси Наручиоцу а копија се истовремено доставља Републичкој Комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015). Подносилац захтева је дужан да уплати таксу на рачун буџета Републике Србије број 840-30678845-06, у износу од 120.000,00 динара (сходно члану 156. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

 

Начелник  Општинске управе,

 Иван Новаковић, дипл.правник

Print Friendly, PDF & Email