«

»

окт 24

Одлука о додели уговора за јавну набавку број ЈН 1.3.24.Р /2019 – Санација  локалних путева (Витково 1 и 2, Стубал 1 и 2, Венчац, Новаци, Боботе и Марковина)

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
3 7 2 3 0   А л е к с а н д р о в а ц
ул. Јаше Петровића, број 26
Број: 404-246-24/2019
Датум:24.10.2019.године  
  
 

            На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-246-23/2019 од 23.10.2019.године,  Начелник Општинске управе Општине   Александровац  доноси:

 

ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ УГОВОРА

за јавну набавку велике  вредности радова

 број ЈН 1.3.24.Р /2019

 

1.Уговор за јавну набавку велике   вредности радова  број  ЈН 1.3.24.Р/2019Санација  локалних путева

   (Витково 1 и 2, Стубал 1 и 2, Венчац, Новаци, Боботе и Марковина),  додељује се понуђачу

 

“Мирас-Б“ д.о.о. Лесеновци, 37230 Александровац,

 

    број понуде 78 од 04.10.2019.год,  број понуде  код  наручиоца  404-246-13/2019.год. од 07.10.2019.год.

 

2.Ову Одлуку у року од 3 (три) дана од дана доношења објавити на Порталу Управе за јавне

   набавке.

О   б   р   а   з   л   о   ж   е   њ   е

 

            Наручилац је дана 30.08.2019. године донео  Одлуку о покретању поступка јавне набавке велике вредности радова број 404-246-1/2019.

            Позив за подношење  понуда  број 404-246-4/2019 од  05.09.2019.године објављен је на Порталу Управе за јавне набавке  дана 05.09.2019.године и на Порталу “Службеног гласника РС“ дана 11.09.2019. године.

            Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда, број 404-246-15/2019 од  07.10.2019.године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и сачинила Извештај о стручној оцени понуда број 404-246-23/2019 од  23.10.2019.године.

            У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће:          

1)Предмет јавне набавке су радови-Санација  локалних путева (Витково 1 и 2, Стубал 1 и 2,

    Венчац, Новаци, Боботе и Марковина), редни број 1.3.24.Р/2019.

   -Позив за подношење понуда  број  404-246-4/2019 од 05.09.2019.године објављен је на Порталу  

    Управе за јавне набавке дана 05.09.2019.године и на Порталу “Службеног гласника РС“, 

    дана 11.09.2019.год.

   -Поступак отварања понуда вођен је у просторијама Наручиоца у улици Јаше Петровића, број 26 у

    Александровцу дана 07.10.2019.године са почетком у 13:00 часова, од стране Комисије за јавну  

    набавку формиране Решењем  Наручиоца  број 404-246-2/2019  од  30.08.2019.године.

2)Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

   Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а је:……………………………………………17.522.500,00 динара.

3)Основни подаци о понуђачима:

Број под којим је понуда заведена Назив или шифра понуђача
404-246-10/2019 “МЕТАЛПЛАСТ-ПАВЛОВИЋ“ Д.О.О.

ЂУРЕВАЦ-БЛАЦЕ

404-246-11/2019 “TEHNOGRADNJA “   d.o.o.

ул. Мајке Југовића, бр. 14, 37000 Крушевац

404-246-12/2019 Д.О.О.“ГРАЂИНГ“ АЛЕКСАНДРОВАЦ

ул. 29.новембар, бб, 37230 Александровац

404-246-13/2019 “Мирас Б“ д.о.о.

Лесеновци, 37230 Александровац

Неблаговремених понуда није било.                                                    

4)Прегледом достављених понуда Комисија је утврдила следеће:

   4.1. Наручиоцу je достављенo  4(четири) благовремене  понуде: 

         Понуђене цене су:

Ред. број Број под којим је

понуда заведена

Назив или шифра понуђача Понуђена цена без ПДВ износа

у динарима

1. бр. наручиоца

404-246-10/2019.год. 

од 07.10.2019.год.

бр. понуђача

07-10/19

од 07.10.2019.год.

“МЕТАЛПЛАСТ-ПАВЛОВИЋ“ Д.О.О.

ЂУРЕВАЦ-БЛАЦЕ

14.380.120,00
2. бр. наручиоца

404-246-11/2019.год. 

од 07.10.2019.год.

бр. понуђача

05-1384

од 03.10.2019.год.

“TEHNOGRADNJA “   d.o.o.

ул. Мајке Југовића, бр. 14,

37000 Крушевац

17.434.445,00
3. бр. наручиоца

404-246-12/2019.год. 

од 07.10.2019.год.

бр. понуђача

359/19

од 07.10.2019.год.

Д.О.О.“ГРАЂИНГ“ АЛЕКСАНДРОВАЦ

ул. 29.новембар, бб,

37230 Александровац

13.686.933,00
4. бр. наручиоца

404-246-13/2019.год. 

од 07.10.2019.год.

бр. понуђача

78

од 04.10.2019.год.

“Мирас Б“ д.о.о.

Лесеновци,

37230 Александровац

12.283.135,00

      Рачунском контролом достављених  понуда Комисија је утврдила  да су Понуђачи “TEHNOGRADNJA “ d.o.o, ул. Мајке Југовића, бр. 14, 37000 Крушевац  и ДОО “ГРАЂИНГ “ АЛЕКСАНДРОВАЦ, ул. 29. Новембар, бб, Александровац,  направили рачунске грешке у достављеним понудама.

    Након извршене исправке уочених рачунских грешака Комисија је у складу са чланом 93. став 4. Закона о јавним набавкама  затражила писаним путем од Понуђача  “TEHNOGRADNJA “   d.o.o.

ул. Мајке Југовића, бр. 14, 37000 Крушевац, дописом број 404-246-16/2019 од 16.10.2019.године и од Понуђача ДОО “ГРАЂИНГ “ АЛЕКСАНДРОВАЦ, ул. 29. Новембар, бб, Александровац, дописом број 404-246-17/2019 од 16.10.2019.године, да у року од 3 (три) дана од дана добијања Захтева за исправку рачунске грешке Комисији Наручиоца доставе писане сагласности за исправку уочених рачунских грешака  у достављеним понудама.

    У остављеном року  Понуђач ДОО “ГРАЂИНГ “ АЛЕКСАНДРОВАЦ, ул. 29. Новембар, бб, Александровац је доставио Комисији Наручиоца дана 18.10.2019.године тражену сагласност, број 381/19,  у којој се изјаснио  да је  сагласан  са  исправком рачунских грешака.

    У остављеном року  Понуђач  “TEHNOGRADNJA “   d.o.o, ул. Мајке Југовића, бр. 14, 37000 Крушевац је доставио Комисији Наручиоца дана 21.10.2019.године тражену сагласност број 02-1492 у којој се изјаснио  да је  сагласан  са  исправком рачунских грешака.

    Након добијене сагласности за исправку уочених рачунских грешака  Комисија је констатовала да су Наручиоцу достављене понуде са следећим ценама:

Ред. број Број под којим је

понуда заведена

Назив или шифра понуђача Понуђена цена без ПДВ износа

у динарима

1. бр. наручиоца

404-246-10/2019.год. 

од 07.10.2019.год.

бр. понуђача

07-10/19 од 07.10.2019.год.

“МЕТАЛПЛАСТ-ПАВЛОВИЋ“ Д.О.О.

ЂУРЕВАЦ-БЛАЦЕ

14.380.120,00
2. бр. наручиоца

404-246-11/2019.год. 

од 07.10.2019.год.

бр. понуђача

05-1384 од 03.10.2019.год.

“TEHNOGRADNJA “   d.o.o.

ул. Мајке Југовића, бр. 14,

37000 Крушевац

17.433.845,00
3. бр. наручиоца

404-246-12/2019.год. 

од 07.10.2019.год.

бр. понуђача

359/19 од  07.10.2019.год.

Д.О.О.“ГРАЂИНГ“ АЛЕКСАНДРОВАЦ

ул. 29.новембар, бб,

37230 Александровац

13.701.333,00
4. бр. наручиоца

404-246-13/2019.год. 

од 07.10.2019.год.

бр. понуђача

78 од 04.10.2019.год.

“Мирас Б“ д.о.о.

Лесеновци, 37230 Александровац

12.283.135,00

 

4.2.Достава образаца и доказа о испуњености услова за учешће у поступку:

      Понуђачи су доставили потребне тражене обрасце и доказе о испуњености  обавезних и додатних 

      услова.

4.3.Достављене понуде број: 404-246-10/2019.год.  од 07.10.2019.год. (број Понуђача: 07-10/19 од

       07.10.2019.год.), Понуђача  “МЕТАЛПЛАСТ-ПАВЛОВИЋ“ Д.О.О. ЂУРЕВАЦ-

      БЛАЦЕ,   404-246-11/2019.год.  од 07.10.2019.год. (број Понуђача: 05-1384 од 03.10.2019.год.)

       Понуђача “TEHNOGRADNJA “   d.o.o.ул. Мајке Југовића, бр. 14, 37000 Крушевац,

      404-246-12/2019.год. од 07.10.2019.год. (број Понуђача: 359/19 од  07.10.2019.год.) Понуђача

      Д.О.О.“ГРАЂИНГ“ АЛЕКСАНДРОВАЦ, ул. 29.новембар, бб, 37230 Александровац  и

      404-246-13/2019.год. од 07.10.2019.год. (број Понуђача: 78 од 04.10.2019.год.) Понуђача “Мирас Б“

      д.о.о. Лесеновци, 37230 Александровац не садрже ни  један од 5 наведених разлога  по основу

      члана 106.Закона  о јавним набавкама (“Службени гласник РС, бр. 124/2012, 14/2015 и  68/2015)

      за одбијање достављених  понуда.

 4.4.Достављене  понуде су у складу са чланом 3. тачка 31), 32) и 33) Закона о јавним набавкама:

         Понуде су благовремене, одговарајуће и  прихватљиве.

5)Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена без ПДВ-а.

            Број бодова за наведени критеријум  ће се израчунавати на следећи начин:

Број бодова за понуђену цену:Код овог критеријума упоређиваће се укупна цена радова без ПДВ-а  из понуде међу појединачним понудама.                                                                                             Могућ број  бодова код овог критеријума је од 0-100 бодова.                                                             

Бодови по овом критеријуму израчунавају се по обрасцу:                                                          Број бодова= 100 х најнижа понуђена цена на тендеру / цена конкретног понуђача. 

6)Рангирање понуда

       С обзиром да је Наручиоцу достављено 5(пет) благовремених, одговарајућих и прихватљивих  понуда, Наручилац је на основу  критеријума најнижа понуђена цена  формирао следећу  ранг листу:

   Ранг листа:

Ред.

Бр.

Назив понуђача Укупна понуђена цена

без ПДВ-а (РСД)

Број бодова
1. “Мирас Б“ д.о.о.

Лесеновци, 37230 Александровац

12.283.135,00 100 х 12.283.135,00/12.283.135,00=100
2. Д.О.О.“ГРАЂИНГ“ АЛЕКСАНДРОВАЦ

ул. 29.новембар, бб,

37230 Александровац

13.701.333,00 100 х 12.283.135,00/ 13.701.333,00=89,65
3. “МЕТАЛПЛАСТ-ПАВЛОВИЋ“ Д.О.О.

ЂУРЕВАЦ-БЛАЦЕ

14.380.120,00 100 х 12.283.135,00/ 14.380.120,00=85,42
4. “TEHNOGRADNJA “   d.o.o.

ул. Мајке Југовића, бр. 14,

37000 Крушевац

17.433.845,00 100 х 12.283.135,00/ 17.433.845,00=70,46

         

Комисија  констатује да је понуда  број наручиоца 404-246-13/2019.год. од 07.10.2019.год, Понуђача “Мирас Б“ д.о.о. Лесеновци, 37230 Александровац, број Понуђача 78 од 04.10.2019.год.  најповољнија.

7)Назив, односно име Понуђача чија је понуда најповољнија:

       Комисија предлаже одговорном лицу Наручиоца да донесе одлуку о додели уговора и закључи

   уговор за Санацију  локалних путева (Витково 1 и 2, Стубал 1 и 2, Венчац, Новаци, Боботе и

   Марковина), редни број 1.3.24.Р/2019, са Понуђачем:

 

“Мирас Б“ д.о.о. Лесеновци, 37230 Александровац,

       -за укупну понуђену цену без ПДВ-а:…………………………………………......12.283.135,00  динара,

       -ПДВ износ 20%:…………………………………………………………………………………2.456.627,00  динара,

       -укупна понуђена цена са ПДВ-ом:…………………………………………......….14.739.762,00 динара.

     

      Начин плаћања: У року од 45 календарских дана од дана испостављања месечних и окончане

        ситуације  о изведеним  радовима.

      -Рок извођења радова је: 60 и словима (шездесет) календарских дана   рачунајући од дана

        увођења у посао (максимално може бити 60 (шездесет) календарских дана.    

      –Рок важења понуде износи 90 (деведесет) дана од дана отварања понуда.

      Гарантни  рок  за  квалитет изведених  радова је 2 године (минимум 2 године) од дана

        завршетка свих радова и предаје окончане ситуације. 

 

 

                       

        Одговорно лице Наручиоца  Начелник  Општинске управе  Општине Александровац  прихватио  је предлог  Комисије за јавну набавку велике вредности  радова и на основу законског овлашћења је донео Одлуку о додели уговора за јавну набавку велике  вредности радова, број ЈН 1.3.24.Р/2019- Санација  локалних путева (Витково 1 и 2, Стубал 1 и 2, Венчац, Новаци, Боботе и Марковина) којом се уговор о јавној набавци за понуду број  78  од  04.10.2019.године (број Наручиоца  404-246-13/2019.год. од 07.10.2019.год), додељује Понуђачу:

   

“Мирас-Б“ д.о.о. Лесеновци, 37230 Александровац.

 

УПУТСТВО  О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове Одлуке захтев за заштиту права може да се поднесе у року од 10 дана од дана њеног објављивања на Порталу Управе за јавне набавке. Захтев се подноси Наручиоцу а копија се истовремено доставља Републичкој Комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015). Подносилац захтева је дужан да уплати таксу на рачун буџета Републике Србије број 840-30678845-06, у износу од 120.000,00 динара (сходно члану 156. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

 

 

                                                                      

 Начелник  Општинске управе, 

 Иван Новаковић, дипл.правник

Print Friendly, PDF & Email