«

»

окт 23

Одлука о додели уговора за јавну набавку број ЈН 1.3.20.Р /2019

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
3 7 2 3 0   А л е к с а н д р о в а ц
ул. Јаше Петровића, број 26
Број: 404-247-17/2019
Датум:23.10.2019.године  

 

 

            На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-247-16/2019 од 22.10.2019.године,  Начелник Општинске управе Општине   Александровац  доноси:

 

ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ УГОВОРА

за јавну набавку велике  вредности радова

 број ЈН 1.3.20.Р /2019

 

1.Уговор за јавну набавку велике   вредности радова  број  ЈН 1.3.20.Р/2019Санација  локалних путева

   (Мрмош 1-5, Доња Врбница 1 и 2 и Лаћислед 1 и 2),  додељује се понуђачу

 

-“МЕТАЛПЛАСТ-ПАВЛОВИЋ “ Д.О.О.ЂУРЕВАЦ-БЛАЦЕ,

 

    број понуде  09-10/19 од 09.10.2019.год,  број понуде  код  наручиоца  404-247-8/2019.год.  од

    09.10.2019.године.

 

2.Ову Одлуку у року од 3 (три) дана од дана доношења објавити на Порталу Управе за јавне

   набавке.

О   б   р   а   з   л   о   ж   е   њ   е

            Наручилац је дана 30.08.2019. године донео  Одлуку о покретању поступка јавне набавке велике вредности радова број 404-247-1/2019.

            Позив за подношење  понуда  број 404-247-4/2019 од  09.09.2019.године објављен је на Порталу Управе за јавне набавке  дана 09.09.2019.године и на Порталу “Службеног гласника РС“ дана 16.09.2019. године.

            Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда, број 404-247-12/2019 од  09.10.2019.године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и сачинила Извештај о стручној оцени понуда број 404-247-16/2019 од  22.10.2019.године.

            У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће:          

1)Предмет јавне набавке су радови- Санација  локалних путева (Мрмош 1-5, Доња Врбница 1 и 2 и

    Лаћислед 1 и 2), редни број 1.3.20.Р/2019.

   -Позив за подношење понуда  број  404-247-4/2019 од 09.09.2019.године објављен је на Порталу  

    Управе за јавне набавке дана 09.09.2019.године и на Порталу “Службеног гласника РС“, 

    дана 16.09.2019.год.

   -Поступак отварања понуда вођен је у просторијама Наручиоца у улици Јаше Петровића, број 26 у

    Александровцу дана 09.10.2019.године са почетком у 13:00 часова, од стране Комисије за јавну  

    набавку формиране Решењем  Наручиоца  број 404-247-2/2019  од  30.08.2019.године.

2)Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

   Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а је:……………………………………………23.596.250,00 динара.

3)Основни подаци о понуђачима:

Број под којим је понуда заведена Назив или шифра понуђача
404-247-6/2019 “TEHNOGRADNJA“  d.o.o.Ул. Мајке Југовића, бр. 14, 37000 Крушевац
404-247-7/2019 ДОО “ГРАЂИНГ “ АЛЕКСАНДРОВАЦ,Ул. 29. Новембар, бб Александровац
404-247-8/2019 “МЕТАЛПЛАСТ-ПАВЛОВИЋ “ Д.О.О. ЂУРЕВАЦ-БЛАЦЕ
404-247-9/2019 ГРУПА ПОНУЂАЧА:Овлашћени члан групе понуђача, носилац посла:

С.З.Р.“ БЕТОН СТИЛ РАЦА РАДОВАН МИЈАТОВИЋ ПР, АЛЕКСАНДРОВАЦ, Крушевица, бб 37230 Александровац,Члан групе понуђача:“SABA BELČA  DOO PREŠEVO“Салвадора Аљендеа, 22, 17523 Прешево

404-247-10/2019 “Мирас Б“ д.о.о.Лесеновци, бб, 37230 Александровац

Неблаговремених понуда није било.                                                    

4)Прегледом достављених понуда Комисија је утврдила следеће:

   4.1. Наручиоцу je достављенo  5 (пет) благовремених  понуда: 

         Понуђене цене су:

Ред. број Број под којим је

понуда заведена

Назив или шифра понуђача Понуђена цена без ПДВ износа

у динарима

1. бр. наручиоца

404-247-6/2019.год.  од 09.10.2019.год.

бр. понуђача

05-1418 од 07.10.2019.год.

“TEHNOGRADNJA“  d.o.o.

Ул. Мајке Југовића, бр. 14,

37000 Крушевац

20.949.255,00
2. бр. наручиоца

404-247-7/2019.год.  од 09.10.2019.год.

бр. понуђача

364/19 од 09.10.2019.год.

ДОО “ГРАЂИНГ “ АЛЕКСАНДРОВАЦ

Ул. 29. Новембар, бб, Александровац

15.661.669,00
3. бр. наручиоца

404-247-8/2019.год.  од 09.10.2019.год.

бр. понуђача

09-10/19 од 09.10.2019.год.

“МЕТАЛПЛАСТ-ПАВЛОВИЋ “ Д.О.О.

ЂУРЕВАЦ-БЛАЦЕ

13.883.670,00
4. бр. наручиоца

404-247-9/2019.год.  од 09.10.2019.год.

бр. понуђача

233-10 од 07.10.2019.год.

ГРУПА ПОНУЂАЧА:Овлашћени члан групе понуђача, носилац посла: С.З.Р.

“ БЕТОН СТИЛ РАЦА РАДОВАН МИЈАТОВИЋ ПР, АЛЕКСАНДРОВАЦ

Крушевица, бб 37230 Александровац

Члан групе понуђача: “SABA BELČA  DOO PREŠEVO“, Салвадора Аљендеа, 22,

17523 Прешево

18.511.287,50
5. бр. наручиоца

404-247-10/2019.год. 

од 09.10.2019.год.

бр. понуђача

79 од 04.10.2019.год.

“Мирас Б“ д.о.о.

Лесеновци, бб, 37230 Александровац

14.352.660,00

      Рачунском контролом достављене понуде Комисија је утврдила  да је Понуђач

ДОО “ГРАЂИНГ “ АЛЕКСАНДРОВАЦ, ул. 29. Новембар, бб, Александровац направио рачунску грешку у достављеној понуди.

    Након извршене исправке уочених рачунских грешака Комисија је у складу са чланом 93. став 4. Закона о јавним набавкама  затражила писаним путем од Понуђача, дописом број 404-247-13/2019 од 16.10.2019.године, да у року од 3 (три) дана од дана добијања Захтева за исправку рачунске грешке Комисији Наручиоца достави писану сагласност за исправку уочене рачунске грешке  у достављеној понуди.

    У остављеном року  Понуђач је доставио Комисији Наручиоца дана 18.10.2019.године тражену сагласност у којој се изјаснио  да је  сагласан са  исправком рачунских грешака.

    Након добијене сагласности за исправку уочених рачунских грешака  Комисија је констатовала да су Наручиоцу достављене понуде са следећим ценама:

Ред. број Број под којим је

понуда заведена

Назив или шифра понуђача Понуђена цена без ПДВ износа

у динарима

1. бр. наручиоца

404-247-6/2019.год. 

од 09.10.2019.год.

бр. понуђача

05-1418 од 07.10.2019.год.

“TEHNOGRADNJA“  d.o.o.

Ул. Мајке Југовића, бр. 14,

37000 Крушевац

20.949.255,00
2. бр. наручиоца

404-247-7/2019.год. 

од 09.10.2019.год.

бр. понуђача

364/19 од 09.10.2019.год.

ДОО “ГРАЂИНГ “ АЛЕКСАНДРОВАЦ

Ул. 29. Новембар, бб, Александровац

15.688.269,00
3. бр. наручиоца

404-247-8/2019.год. 

од 09.10.2019.год.

бр. понуђача

09-10/19 од 09.10.2019.год.

“МЕТАЛПЛАСТ-ПАВЛОВИЋ “ Д.О.О.

ЂУРЕВАЦ-БЛАЦЕ

13.883.670,00
4. бр. наручиоца

404-247-9/2019.год. 

од 09.10.2019.год.

бр. понуђача

233-10 од 07.10.2019.год.

ГРУПА ПОНУЂАЧА:Овлашћени члан групе понуђача, носилац посла: С.З.Р.

“ БЕТОН СТИЛ РАЦА РАДОВАН МИЈАТОВИЋ ПР, АЛЕКСАНДРОВАЦ

Крушевица, бб 37230 Александровац

Члан групе понуђача: “SABA BELČA  DOO PREŠEVO“, Салвадора Аљендеа, 22,

17523 Прешево

18.511.287,50
5. бр. наручиоца

404-247-10/2019.год. 

од 09.10.2019.год.

бр. понуђача

79 од 04.10.2019.год.

“Мирас Б“ д.о.о.

Лесеновци, бб, 37230 Александровац

14.352.660,00

4.2.Достава образаца и доказа о испуњености услова за учешће у поступку:

      Понуђачи су доставили потребне тражене обрасце и доказе о испуњености  обавезних и додатних 

      услова.

4.3.Достављене понуде број: бр. Наручиоца  404-247-6/2019.год.  од 09.10.2019.год.(број Понуђача:

       05-1418 од 07.10.2019.год.), Понуђача “TEHNOGRADNJA“  d.o.o, ул. Мајке Југовића, бр. 14,

      37000 Крушевац, 404-247-7/2019.год.  од 09.10.2019.год. (број Понуђача: 364/19 од 9.10.2019.год.)

       Понуђача Д.О.О. “ГРАЂИНГ“АЛЕКСАНДРОВАЦ, ул. 29 новембар, бб, 37230 Александровац;

      404-247-8/2019.год.  од 09.10.2019.год.(број Понуђача: 09-10/19 од 09.10.2019.год.) Понуђача

      “МЕТАЛПЛАСТ-ПАВЛОВИЋ“ Д.О.О.ЂУРЕВАЦ-БЛАЦЕ, 404-247-9/2019.год.  од 09.10.2019.год.

      (број Понуђача: 233-10 од 07.10.2019.год) Понуђача ГРУПА ПОНУЂАЧА:Овлашћени члан групе

      понуђача, носилац посла: С.З.Р. “ БЕТОН СТИЛ РАЦА РАДОВАН МИЈАТОВИЋ ПР,

     АЛЕКСАНДРОВАЦ, Крушевица, бб 37230 Александровац, Члан групе понуђача: “SABA BELČA 

     DOO PREŠEVO“, Салвадора Аљендеа, 22, 17523 Прешево и 404-247-10/2019.год. од 09.10.2019.год. 

      (број Понуђача: 79 од 04.10.2019.год.) Понуђача “Мирас Б“ д.о.о.Лесеновци, бб, 37230

      Александровац  не садрже ни  један од 5 наведених разлога  по основу члана 106.Закона  

      о јавним набавкама (“Службени гласник РС, бр. 124/2012, 14/2015 и  68/2015) за одбијање 

      достављених  понуда.

 4.4.Достављене  понуде су у складу са чланом 3. тачка 31), 32) и 33) Закона о јавним набавкама:

         Понуде су благовремене, одговарајуће и  прихватљиве.

5)Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена без ПДВ-а.

            Број бодова за наведени критеријум  ће се израчунавати на следећи начин:

Број бодова за понуђену цену:Код овог критеријума упоређиваће се укупна цена радова без ПДВ-а  из понуде међу појединачним понудама.                                                                                             Могућ број  бодова код овог критеријума је од 0-100 бодова.                                                             

Бодови по овом критеријуму израчунавају се по обрасцу:                                                          Број бодова= 100 х најнижа понуђена цена на тендеру / цена конкретног понуђача. 

6)Рангирање понуда

       С обзиром да је Наручиоцу достављено 5(пет) благовремених, одговарајућих и прихватљивих  понуда, Наручилац је на основу  критеријума најнижа понуђена цена  формирао следећу  ранг листу:

   Ранг листа:

Ред.

Бр.

Назив понуђача Укупна понуђена цена

без ПДВ-а (РСД)

Број бодова
1. “МЕТАЛПЛАСТ-ПАВЛОВИЋ “ Д.О.О.

ЂУРЕВАЦ-БЛАЦЕ

13.883.670,00 100 х 13.883.670,00/13.883.670,00=100
2. “Мирас Б“ д.о.о.

Лесеновци, бб, 37230 Александровац

14.352.660,00 100 х 13.883.670,00/ 14.352.660,00=96,73
3. ДОО “ГРАЂИНГ “ АЛЕКСАНДРОВАЦ

Ул. 29. Новембар, бб, Александровац

15.688.269,00 100 х 13.883.670,00/ 15.688.269,00=88,50
4. ГРУПА ПОНУЂАЧА:Овлашћени члан групе понуђача, носилац посла: С.З.Р.

“ БЕТОН СТИЛ РАЦА РАДОВАН МИЈАТОВИЋ ПР, АЛЕКСАНДРОВАЦ

Крушевица, бб 37230 Александровац

Члан групе понуђача: “SABA BELČA  DOO PREŠEVO“, Салвадора Аљендеа, 22,

17523 Прешево

18.511.287,50 100 х 13.883.670,00/18.511.287,50=75,00
5. “TEHNOGRADNJA“  d.o.o

Ул. Мајке Југовића, бр. 14,

37000 Крушевац

20.949.255,00 100 х 13.883.670,00/20.949.255,00=66,27

   Комисија  констатује да је понуда  број наручиоца 404-247-8/2019.год.  од 09.10.2019.године, Понуђача “МЕТАЛПЛАСТ-ПАВЛОВИЋ “ Д.О.О.ЂУРЕВАЦ-БЛАЦЕ, број Понуђача 09-10/19 од 09.10.2019.год.  најповољнија.

7)Назив, односно име Понуђача чија је понуда најповољнија:

      Комисија предлаже одговорном лицу Наручиоца да донесе одлуку о додели уговора и закључи

  уговор за Санацију  локалних путева (Мрмош 1-5, Доња Врбница 1 и 2 и Лаћислед 1 и 2), редни

 број 1.3.20.Р/2019, са Понуђачем:

       –“МЕТАЛПЛАСТ-ПАВЛОВИЋ “ Д.О.О.ЂУРЕВАЦ-БЛАЦЕ,

       -за укупну понуђену цену без ПДВ-а:…………………………………………......13.883.670,00  динара,

       -ПДВ износ 20%:…………………………………………………………………………………2.776.734,00  динара,

       -укупна понуђена цена са ПДВ-ом:…………………………………………......….16.660.404,00 динара.

     

      Начин плаћања: У року од 45 календарских дана од дана испостављања месечних и окончане

        ситуације  о изведеним  радовима.

      -Рок извођења радова је: 60 и словима (шездесет) календарских дана   рачунајући од дана

        увођења у посао (максимално може бити 60 (шездесет) календарских дана.    

      –Рок важења понуде износи 90 (деведесет) дана од дана отварања понуда.

      Гарантни  рок  за  квалитет изведених  радова је 2 године (минимум 2 године) од дана

        завршетка свих радова и предаје окончане ситуације. 

                       

        Одговорно лице Наручиоца  Начелник  Општинске управе  Општине Александровац  прихватио  је предлог  Комисије за јавну набавку велике вредности  радова и на основу законског овлашћења је донео Одлуку о додели уговора за јавну набавку велике  вредности радова, број ЈН 1.3.20.Р/2019- Санација  локалних путева (Мрмош 1-5, Доња Врбница 1 и 2 и Лаћислед 1 и 2), којом се уговор о јавној набавци за понуду број 09-10/19 од 09.10.2019.год.  (број Наручиоца  404-247-8/2019.год.  од 09.10.2019.године), додељује Понуђачу:

   

“МЕТАЛПЛАСТ-ПАВЛОВИЋ “ Д.О.О.ЂУРЕВАЦ-БЛАЦЕ.

 

 

УПУТСТВО  О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове Одлуке захтев за заштиту права може да се поднесе у року од 10 дана од дана њеног објављивања на Порталу Управе за јавне набавке. Захтев се подноси Наручиоцу а копија се истовремено доставља Републичкој Комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015). Подносилац захтева је дужан да уплати таксу на рачун буџета Републике Србије број 840-30678845-06, у износу од 120.000,00 динара (сходно члану 156. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

 

                                                                      

 Начелник  Општинске управе,  

 Иван Новаковић, дипл.правник

Print Friendly, PDF & Email