«

»

окт 22

Одлука о додели уговора за јавну набавку  број ЈН 1.3.15.Р /2019 – анација  локалних путева (Плеш, Бзенице, Рогавчина, Стрменица и Грчак)

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
3 7 2 3 0   А л е к с а н д р о в а ц
ул. Јаше Петровића, број 26
Број: 404-249-14/2019
Датум:22.10.2019.године
 
 

            На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-249-13/2019 од 21.10.2019.године,  Начелник Општинске управе Општине   Александровац  доноси:

 

ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ УГОВОРА

за јавну набавку велике  вредности радова

 број ЈН 1.3.15.Р /2019

 

1.Уговор за јавну набавку велике   вредности радова  број  ЈН 1.3.15.Р/2019Санација  локалних путева 

   (Плеш, Бзенице, Рогавчина, Стрменица и Грчак),  додељује се понуђачу

 

“Мирас-Б“ д.о.о. Лесеновци, 37230 Александровац,

 

    број понуде  81  од  04.10.2019.год,  број понуде  код  наручиоца  404-249-8/2019 од  11.10.2019.године.

 

2.Ову Одлуку у року од 3 (три) дана од дана доношења објавити на Порталу Управе за јавне  набавке.

О   б   р   а   з   л   о   ж   е   њ   е

 

            Наручилац је дана 30.08.2019. године донео  Одлуку о покретању поступка јавне набавке велике вредности радова број 404-249-1/2019.

            Позив за подношење  понуда  број 404-249-4/2019 од  11.09.2019.године објављен је на Порталу Управе за јавне набавке  дана 11.09.2019.године и на Порталу “Службеног гласника РС“ дана 17.09.2019. године.

            Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда, број 404-249-11/2019 од  11.10.2019.године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и сачинила Извештај о стручној оцени понуда број 404-249-13/2019 од  21.10.2019.године.

            У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће:          

1)Предмет јавне набавке су радови- Санација  локалних путева  (Плеш, Бзенице, Рогавчина,

    Стрменица и Грчак), редни број 1.3.15.Р/2019.

   -Позив за подношење понуда  број  404-249-4/2019 од 11.09.2019.године објављен је на Порталу  

    Управе за јавне набавке дана 11.09.2019.године и на Порталу “Службеног гласника РС“, 

    дана 17.09.2019.год.

   -Поступак отварања понуда вођен је у просторијама Наручиоца у улици Јаше Петровића, број 26 у

    Александровцу дана 04.10.2019.године са почетком у 13:00 часова, од стране Комисије за јавну  

    набавку формиране Решењем  Наручиоца  број 404-249-2/2019  од  30.08.2019.године.

2)Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

   Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а је:……………………………………………12.362.500,00 динара.

 

 

3)Основни подаци о понуђачима:

Број под којим је понуда заведена Назив или шифра понуђача
404-249-6/2019 “МЕТАЛПЛАСТ-ПАВЛОВИЋ“ Д.О.О.

ЂУРЕВАЦ-БЛАЦЕ

404-249-7/2019 ГРУПА ПОНУЂАЧА:

Овлашћени члан групе понуђача, носилац посла:

С.З.Р. БЕТОН СТИЛ РАЦА РАДОВАН МИЈАТОВИЋ ПР, АЛЕКСАНДРОВАЦ

Крушевица, бб 37230 Александровац

Члан групе понуђача:

“SABA- BELČA  DOO PREŠEVO“

Салвадора Аљендеа, 22, 17523 Прешево

404-249-8/2019 Мирас Б д.о.о.

Лесеновци, бб, 37230 Александровац

      

Неблаговремених понуда није било. 

                                                     

4)Прегледом достављених понуда Комисија је утврдила следеће:

 

   4.1. Наручиоцу су  достављене  3 (три) благовремене  понуде: 

         Понуђене цене су:

Ред. број Број под којим је

понуда заведена

Назив или шифра понуђача Понуђена цена без ПДВ износа

у динарима

1. бр. наручиоца

404-249-6/2019.год.  од 11.10.2019.год.

бр. понуђача

11-10/19 од 11.10.2019.год.

“МЕТАЛПЛАСТ-ПАВЛОВИЋ“ Д.О.О.

ЂУРЕВАЦ-БЛАЦЕ

7.684.990,00
2. бр. наручиоца

404-249-7/2019.год.  од 11.10.2019.год.

бр. понуђача

238-10 од 10.10.2019.год.

ГРУПА ПОНУЂАЧА:

Овлашћени члан групе понуђача, носилац посла:

С.З.Р. БЕТОН СТИЛ РАЦА РАДОВАН МИЈАТОВИЋ ПР, АЛЕКСАНДРОВАЦ

Крушевица, бб 37230 Александровац

Члан групе понуђача:

“SABA- BELČA  DOO PREŠEVO“

Салвадора Аљендеа, 22, 17523 Прешево

9.458.935,00
3. бр. наручиоца

404-249-8/2019.год.  од 11.10.2019.год.

бр. понуђача

81од 04.10.2019.год.

Мирас Б д.о.о.

Лесеновци, бб, 37230 Александровац

7.935.220,00

            Рачунском контролом достављене понуде Комисија је утврдила  да је Понуђач “МЕТАЛПЛАСТ-ПАВЛОВИЋ“ Д.О.О. ЂУРЕВАЦ-БЛАЦЕ направио рачунску грешку у достављеној понуди.

    Након извршене исправке уочених рачунских грешака Комисија је у складу са чланом 93. став 4. Закона о јавним набавкама  затражила писаним путем од Понуђача, дописом број 404-249-12/2019 од 16.10.2019.године,  да у року од 3 (три) дана од дана добијања Захтева за исправку рачунске грешке Комисији Наручиоца достави писану сагласност за исправку уочене рачунске грешке  у достављеној понуди.

    У остављеном року  Понуђач је доставио Комисији Наручиоца дана 17.10.2019.године тражену сагласност у којој се изјаснио  да је  сагласан са  исправком рачунских грешака.

    Након добијене сагласности за исправку уочених рачунских грешака  Комисија је констатовала да су Наручиоцу достављене понуде са следећим ценама:

Ред. број Број под којим је

понуда заведена

Назив или шифра понуђача Понуђена цена без ПДВ износа

у динарима

1. бр. наручиоца

404-249-6/2019.год.  од 11.10.2019.год.

бр. понуђача

11-10/19

од 11.10.2019.год.

“МЕТАЛПЛАСТ-ПАВЛОВИЋ“ Д.О.О.

ЂУРЕВАЦ-БЛАЦЕ

8.615.840,00
2. бр. наручиоца

404-249-7/2019.год.  од 11.10.2019.год.

бр. понуђача

238-10

од 10.10.2019.год.

ГРУПА ПОНУЂАЧА:

Овлашћени члан групе понуђача, носилац посла:

С.З.Р. БЕТОН СТИЛ РАЦА РАДОВАН МИЈАТОВИЋ ПР, АЛЕКСАНДРОВАЦ

Крушевица, бб 37230 Александровац

Члан групе понуђача:

“SABA- BELČA  DOO PREŠEVO“

Салвадора Аљендеа, 22, 17523 Прешево

9.458.935,00
3. бр. наручиоца

404-249-8/2019.год.  од 11.10.2019.год.

бр. понуђача

81

од 04.10.2019.год.

Мирас Б д.о.о.

Лесеновци, бб, 37230 Александровац

7.935.220,00

 

4.2.Достава образаца и доказа о испуњености услова за учешће у поступку:

      Понуђачи су доставили потребне тражене обрасце и доказе о испуњености  обавезних и додатних 

      услова.

4.3.Достављене понуде број: 404-249-6/2019.год.  од 11.10.2019.год. (број Понуђача: 11-10/19

      од 11.10.2019.год.), Понуђача  “МЕТАЛПЛАСТ-ПАВЛОВИЋ“ Д.О.О.ЂУРЕВАЦ-БЛАЦЕ;

      404-249-7/2019.год.  од 11.10.2019.год (број Понуђача: 238-10 од 10.10.2019.год.) Понуђача

      ГРУПА ПОНУЂАЧА:Овлашћени члан групе понуђача, носилац посла:С.З.Р. БЕТОН СТИЛ РАЦА

      РАДОВАН МИЈАТОВИЋ ПР, АЛЕКСАНДРОВАЦ Крушевица, бб 37230 Александровац,Члан

      групе понуђача: “SABA- BELČA  DOO PREŠEVO“Салвадора Аљендеа, 22, 17523 Прешево и

     404-249-8/2019.год.  од 11.10.2019.год. (број Понуђача: 81од 04.10.2019.год.) Понуђача

      Мирас Б д.о.о. Лесеновци, бб, 37230 Александровац не садрже ни  један од 5 наведених разлога

      по основу члана 106.Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС, бр. 124/2012, 14/2015 и  

      68/2015) за одбијање  достављених  понуда.

 4.4.Достављене  понуде су у складу са чланом 3. тачка 31), 32) и 33) Закона о јавним набавкама:

         Понуде су благовремене, одговарајуће и  прихватљиве.

5)Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена без ПДВ-а.

            Број бодова за наведени критеријум  ће се израчунавати на следећи начин:

Број бодова за понуђену цену:Код овог критеријума упоређиваће се укупна цена радова  без ПДВ-а  из понуде међу појединачним понудама.                                                                                             Могућ број  бодова код овог критеријума је од 0-100 бодова.                                                             

Бодови по овом критеријуму израчунавају се по обрасцу:                                                          Број бодова= 100 х најнижа понуђена цена на тендеру / цена конкретног понуђача. 

6)Рангирање понуда

       С обзиром да су Наручиоцу достављене 3(три) благовремене, одговарајуће и прихватљиве  понуде, Наручилац је на основу  критеријума најнижа понуђена цена  формирао следећу  ранг листу:

   Ранг листа:

Ред.

Бр.

Назив понуђача Укупна понуђена цена

без ПДВ-а (РСД)

Број бодова
1. Мирас Б д.о.о.

Лесеновци, бб,

37230 Александровац

7.935.220,00 100 х 7.935.220,00/7.935.220,00=100
2. “МЕТАЛПЛАСТ-ПАВЛОВИЋ“ Д.О.О.

ЂУРЕВАЦ-БЛАЦЕ

8.615.840,00 100 х 7.935.220,00/ 8.615.840,00=92,10
3. ГРУПА ПОНУЂАЧА:

Овлашћени члан групе понуђача, носилац посла:

С.З.Р. БЕТОН СТИЛ РАЦА РАДОВАН МИЈАТОВИЋ ПР, АЛЕКСАНДРОВАЦ

Крушевица, бб

37230 Александровац

Члан групе понуђача:

“SABA- BELČA  DOO PREŠEVO“

Салвадора Аљендеа, 22, 17523 Прешево

9.458.935,00 100 х 7.935.220,00/ 9.458.935,00=83,89

 

   Комисија  констатује да је понуда  број наручиоца 404-249-8/2019.год.  од 11.10.2019.године, Понуђача Мирас Б д.о.о.Лесеновци, бб, 37230 Александровац, број Понуђача 81 од 04.10.2019.год.  најповољнија.

7)Назив, односно име Понуђача чија је понуда најповољнија:

      Комисија предлаже одговорном лицу Наручиоца да донесе одлуку о додели уговора и закључи

  уговор за Санацију  локалних путева  (Плеш, Бзенице, Рогавчина, Стрменица и Грчак), редни

  број 1.3.15.Р/2019, са Понуђачем:

 

       –Мирас Б д.о.о.Лесеновци, бб, 37230 Александровац,

       -за укупну понуђену цену без ПДВ-а:…………………………………………......7.935.220,00  динара,

       -ПДВ износ 20%:……………………………………………………………………………….1.587.044,00  динара,

       -укупна понуђена цена са ПДВ-ом:…………………………………………......…9.522.264,00 динара.

     

      Начин плаћања: У року од 45 календарских дана од дана испостављања месечних и окончане

        ситуације  о изведеним  радовима.

      -Рок извођења радова је: 60 и словима (шездесет) календарских дана   рачунајући од дана

        увођења у посао (максимално може бити 60 (шездесет) календарских дана.    

      –Рок важења понуде износи 90 (деведесет) дана од дана отварања понуда.

      Гарантни  рок  за  квалитет изведених  радова је 2 године (минимум 2 године) од дана

        завршетка свих радова и предаје окончане ситуације. 

 

           

 

           

        Одговорно лице Наручиоца  Начелник  Општинске управе  Општине Александровац  прихватио  је предлог  Комисије за јавну набавку велике вредности  радова и на основу законског овлашћења је донео Одлуку о додели уговора за јавну набавку велике  вредности радова, број ЈН 1.3.15.Р/2019- Санација  локалних путева  (Плеш, Бзенице, Рогавчина, Стрменица и Грчак), којом се уговор о јавној набавци за понуду број 81  од  04.10.2019.године (број Наручиоца  404-249-8/2019 од 11.10.2019.год.), додељује Понуђачу:

   

Мирас Б д.о.о. Лесеновци, 37230 Александровац.

 

УПУТСТВО  О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове Одлуке захтев за заштиту права може да се поднесе у року од 10 дана од дана њеног објављивања на Порталу Управе за јавне набавке. Захтев се подноси Наручиоцу а копија се истовремено доставља Републичкој Комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015). Подносилац захтева је дужан да уплати таксу на рачун буџета Републике Србије број 840-30678845-06, у износу од 120.000,00 динара (сходно члану 156. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

 

 

Доставити:

1.Порталу УЈН у року од 3 дана

   од дана доношења,                                                                                     

2.Начелнику Општинске управе,                                                                                          

3.Архиви

                                                                       

 Начелник  Општинске управе, 

Иван Новаковић, дипл.правник

Print Friendly, PDF & Email