«

»

јул 16

Oдлука о додели уговора за јавну набавку  број ЈН 1.3.12.Р /2020- Санација градских улица

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
37230 Александровац
ул. Јаше Петровића, број 26
Број: 404-13710/2020
Датум:16.07.2020.године
 

            На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-137-9/2020 од 14.07.2020.године,  Начелник Општинске управе Општине   Александровац  доноси:

ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ УГОВОРА

за јавну набавку велике  вредности радова

 број ЈН 1.3.12.Р /2020

1.Уговор за јавну набавку велике   вредности радова  број ЈН 1.3.12.Р/2020-Санација градских улица (Солунских ратника, Јарушка пољана, Мала Ракља, Старци, Лукаревина, Кожетин и Колашинска)            ,

   додељује се понуђачу:

“МИРАС  Б“  Д.О.О,  Лесеновци, бб,

    број понуде  24  од 06.07.2020. године,  број понуде  код  наручиоца  404-137-7/2020  од

   06.07.2020.године.

2.Ову Одлуку у року од 3 (три) дана од дана доношења објавити на Порталу Управе за јавне

   набавке.

О   б   р   а   з   л   о   ж   е   њ   е

            Наручилац  је дана 14.05.2020. године донео  Одлуку о покретању поступка јавне набавке велике вредности  радова,  број 404-137-1/2020.

            Позив за подношење  понуда, број 404-137-4/2020 од  05.06.2020.године објављен је на Порталу Управе за јавне набавке  дана 05.06.2020.године и на Порталу “Службеног гласника РС“ дана 10.06.2020. године.

            Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда, број

404-137-8/2020 од  06.07.2020.године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и сачинила Извештај о стручној оцени понуда број 404-137-9/2020 од  14.07.2020.године.

            У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће:        

1)Предмет јавне набавке су радови-Санација градских улица (Солунских ратника, Јарушка

   пољана, Мала Ракља, Старци, Лукаревина, Кожетин и  Колашинска)        .

   -Позив за подношење понуда  број  404-137-4/2020 од 05.06.2020.године објављен је на Порталу  

    Управе за јавне набавке дана 05.06.2020.године и на Порталу “Службеног гласника РС“, 

    дана 10.06.2020.год.

   -Поступак отварања понуда вођен је у просторијама Наручиоца у улици Јаше Петровића, број 26 у

    Александровцу дана 06.07.2020.године са почетком у 11.00 часова, од стране Комисије за јавну  

    набавку формиране Решењем  Наручиоца  број 404-137-2/2020  од  14.05.2020.године.

2)Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

   Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а је:……………………………………………14.811.667,00 динара.

3)Основни подаци о понуђачима:

Број под којим је понуда заведена Назив или шифра понуђача
бр. наручиоца 404-137-6/2020.год. од 06.07.2020.год.

бр. понуђача 06-07/20  од 06.07.2020.год.

 

“МЕТАЛПЛАСТ-ПАВЛОВИЋ“ Д.О.О.

ул. Браће Вуксановића, бр.4,

18420 Блаце

бр. наручиоца 404-137-7/2020.год.  од 06.07.2020.год.

бр. понуђача 24  од 06.07.2020.год.

 

“МИРАС  Б“  Д.О.О.

Лесеновци, бб,

37230 Александровац

  Неблаговремених понуда није било.                                                    

4)Прегледом достављених понуда Комисија је утврдила следеће:

   4.1. Наручиоцу су  достављене 2(две) благовремене  понуде: 

         Понуђена цена је:

Ред. број Број под којим је понуда заведена Назив или шифра понуђача Понуђена цена без ПДВ износа  у динарима
1. бр. наручиоца

404-137-6/2020.год. од 06.07.2020.год.

бр. понуђача 06-07/20  од 06.07.2020.год.

“МЕТАЛПЛАСТ-ПАВЛОВИЋ“ Д.О.О.

ул. Браће Вуксановића, бр.4, 18420 Блаце

 

11.163.073,50

2. бр. Наручиоца

 404-137-7/2020.год.  од 06.07.2020.год.

бр. понуђача 24  од 06.07.2020.год.

“МИРАС  Б“  Д.О.О.

Лесеновци, бб,

37230 Александровац

 

10.764.587,20

 4.2.Прегледом достављених понуда и пратеће документације о испуњености обавезних и додатних услова Комисија констатује да је:

 4.2.1)Понуђач “МЕТАЛПЛАСТ-ПАВЛОВИЋ“ Д.О.О.ул. Браће Вуксановића, бр.4, 18420 Блаце,  доставио је доказе да испуњава основне услове и то:

-Изјаву на меморандуму у којој је јасно навео да се налази у регистру Понуђача са интернет адресом где Наручилац може да провери податке;

-Потврда да је регистрован у регистру понуђача 26.06.2020.године;

-Извод из регистра Агенције за привредне регистре и

Понуђач је доставио доказе да испуњава додатне услове и то:

-за финансијски капацитет

-Извештај о бонитету за јавне набавке БОН-ЈН: биланс стања и биланс успеха за период од 3 године (2017, 2018, 2019) из кога се види да је понуђач остварио укупан пословни приход већи од 20.000.000,00 динара.

-за кадровски капацитет:

-попуњен, оверен и потписан  Списак  запослених радника  по квалификационој структури који ће бити ангажовани на извођењу радова (Образац 13);

-уговор о допунском раду за  грађевинског инжењера носиоца лиценце;

-фотокопије личне лиценце број 812 за два радника;

-фотокопија уговора о раду за грађевинског техничара;

-за технички капацитет:

-попуњен, оверен и потписан  Списак техничке опремљености (Образац бр. 14);

-фотокопија  листе  основних средстава  на дан 31.12.2019.године у којој је маркирана тражена механизација коју поседује Понуђач;

-фотокопија очитаних важећих саобраћајних дозвола и полиса обавезног осигурања за сва наведена возила и машине.

-за пословни капацитет:

-попуњен, оверен и потписан списак радова у претходних 5  година (2015, 2016, 2017, 2018 и 2019) на путевима и улицама (ревитализација, санација, реконструкција и изградња путева и улица као и летње редовно и периодично одржавање путева и улица) у укупном износу од 56.585.145,00 динара (Образац број 11);

-четири попуњене потписане и оверене референц листе  као потврду извршених радова;

-фотокопије уговора о изведеним радовима са окончаним ситуацијама за сваку референтну листу.     

            -Понуђач је уз понуду доставио оригинално обавезујуће писмо о намери за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла број MD 20185-58020, плативе на први позив, без приговора у износу од 10 %  од вредности уговора,  без зарачунатог  ПДВ-а, издато од  стране ADDIKO   Bank AD из  Београда.

-Комисија је констатовала да је Понуђач  доставио све попуњене, оверене и потписане Обрасце који су тражени конкурсном документацијом.

-Након прегледа достављене документације-Понуде , Комисија констатује да је понуда  Понуђача  “МЕТАЛПЛАСТ-ПАВЛОВИЋ“ Д.О.О, ул. Браће Вуксановића, бр.4, 18420 Блаце

у складу са чланом 3. тачка 31), 32) и 33) Закона о јавним набавкама: благовремена, одговарајућа, прихватљива и нема битних недостатака.

4.2.2) Понуђач “МИРАС  Б“  Д.О.О.Лесеновци, бб, 37230 Александровац,  доставио је доказе да испуњава основне услове и то:

-Изјаву на меморандуму у којој је јасно навео да се налази у регистру Понуђача са интернет адресом где Наручилац може да провери податке;

-Извод из регистра Агенције за привредне регистре и

-Извод о регистрованим подацима из Регистра Понуђача.

Понуђач је доставио доказе да испуњава додатне услове и то:

-за финансијски капацитет

-Извештај о бонитету за јавне набавке БОН-ЈН: биланс стања и биланс успеха за период од 3 године (2016, 2017, 2018) из кога се види да је понуђач остварио укупан пословни приход већи од 20.000.000,00 динара и Изјаву на меморандуму, број 25 од 06.07.2020.године у којој објашњава да Извештајем о бонитету за јавне набавке није обухваћена 2019. година јер није предат коначни завршни рачун,  а рок за  предају завршног рачуна продужен је због ванредног стања за 90 дана од дана престанка ванредног стања, а по Уредби Владе Републике Србије (Службени гласник број 57/2020 од 16.04.2020.године), тако да је нови рок за доставу финансијских извештаја 04.08.2020.године. на основу напред реченог Комисија је прихватила  извештај о бонитету за јавне набавке.

-за кадровски капацитет:

-попуњен, оверен и потписан  Списак  запослених радника  по квалификационој структури који ће бити ангажовани на извођењу радова (Образац 13);

-уговор о делу за  грађевинског инжењера носиоца лиценце;

-фотокопија личне лиценце број 412;

-фотокопија уговора о раду за грађевинског техничара;

-за технички капацитет:

-попуњен, оверен и потписан  Списак техничке опремљености (Образац бр. 14);

-фотокопија  листе  основних средстава  на дан 31.12.2019.године у којој је маркирана тражена механизација коју поседује Понуђач;

-фотокопија очитаних важећих саобраћајних дозвола и полиса обавезног осигурања за сва наведена возила и машине.

-за пословни капацитет:

-попуњен, оверен и потписан списак радова у претходних 5  година (2015, 2016, 2017, 2018 и 2019) на путевима и улицама (ревитализација, санација, реконструкција и изградња путева и улица као и летње редовно и периодично одржавање путева и улица) у укупном износу од 32.800.933,20 динара (Образац број 11);

-две попуњене потписане и оверене референц листе  као потврду извршених радова;

-фотокопије уговора о изведеним радовима са окончаним ситуацијама за сваку референтну листу.     

            -Понуђач је уз понуду доставио оригинално обавезујуће писмо о намери за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла број 35/2020, плативе на први позив, без приговора у износу од 10 %  од вредности уговора,  без зарачунатог  ПДВ-а, издато од  стране Војвођанске банке   АД Нови Сад.

-Комисија је констатовала да је Понуђач  доставио све попуњене, оверене и потписане Обрасце који су тражени конкурсном документацијом.

-Након прегледа достављене документације-Понуде , Комисија констатује да је понуда  Понуђача  “МИРАС  Б“  Д.О.О.Лесеновци, бб, 37230 Александровац у складу са чланом 3. тачка 31), 32) и 33) Закона о јавним набавкама: благовремена, одговарајућа, прихватљива и нема битних недостатака.

4.3.Рачунском контролом достављених понуда Комисија није утврдила рачунске грешке.

5)Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена без ПДВ-а.

Број бодова за наведени критеријум  ће се израчунавати на следећи начин:

Број бодова за понуђену цену:Код овог критеријума упоређиваће се укупна цена радова   без ПДВ-а

                                                      из понуде међу појединачним понудама.                                                                                             

Могућ број  бодова код овог критеријума је од 0-100 бодова.                                                             

Бодови по овом критеријуму израчунавају се по обрасцу:                                                          

Број бодова= 100 х најнижа понуђена цена на тендеру / цена конкретног понуђача. 

 

6)Рангирање понуда

       С обзиром да су Наручиоцу достављене 2(две) благовремене, одговарајуће и прихватљиве  понуде, Наручилац је на основу  критеријума најнижа понуђена цена  формирао следећу  ранг листу:  

Ранг листа:

Ред.

Бр.

Назив понуђача Укупна понуђена цена

без ПДВ-а (РСД)

Број бодова
1. “МИРАС  Б“  Д.О.О.

Лесеновци, бб,

37230 Александровац

10.764.587,20 100 х 10.764.587,20/10.764.587,20=100
2. “МЕТАЛПЛАСТ-ПАВЛОВИЋ“ Д.О.О. ул. Браће Вуксановића, бр.4, 18420 Блаце 11.163.073,50 100 х 10.764.587,20/11.163.073,50=96,43

Комисија  констатује да је понуда  број  404-137-7/2020 од 06.07.2020. године, Понуђача  

. “МИРАС  Б“  Д.О.О.Лесеновци, бб, 37230 Александровац,   број Понуђача 24 од 06.07.2020.године најповољнија.

7)Назив, односно име Понуђача чија је понуда најповољнија:

      Комисија предлаже одговорном лицу Наручиоца да донесе одлуку о додели уговора и закључи уговор за Санацију градских улица (Солунских ратника, Јарушка пољана, Мала Ракља, Старци, Лукаревина, Кожетин и  Колашинска), број ЈН 1.3.12.Р/2020  са Понуђачем:

       -“МИРАС  Б“  Д.О.О.Лесеновци, бб, 37230 Александровац,

       -за укупну понуђену цену без ПДВ-а:…………………………………………….....10.764.587,20 динара,

       -ПДВ износ 20%:…………………………………………………………………………………..2,152.917,44 динара,

       -укупна понуђена цена са ПДВ-ом:…………………………………………………...12.917.504,64 динара.

-Начин плаћања:У року од 45 календарских дана од дана испостављања месечних и окончане  

 ситуације  о  изведеним  радовима.

Рок извођења радова је 60 календарских дана рачунајући од дана увођења у посао.   

-Рок важења понуде износи 90 (деведесет) дана од дана отварања понуда.

Гарантни рок  за  квалитет изведених  радова је 2 (две) године  од дана  завршетка свих

 радова и предаје окончане ситуације. 

        Одговорно лице Наручиоца  Начелник  Општинске управе  Општине Александровац  прихватио  је предлог  Комисије за јавну набавку велике вредности радова и на основу законског овлашћења је донео Одлуку о додели уговора за јавну набавку велике  вредности радова, број ЈН 1.3.12.Р/2020Санација градских улица (Солунских ратника, Јарушка пољана, Мала Ракља, Старци, Лукаревина, Кожетин

и  Колашинска), којом се уговор о јавној набавци за понуду број 24  од 06.07.2020.године  (број Наручиоца  404-137-7/2020 од  06.07.2020.године), додељује Понуђачу:    

       -“МИРАС  Б“  Д.О.О, Лесеновци, бб, 37230 Александровац.

УПУТСТВО  О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове Одлуке захтев за заштиту права може да се поднесе у року од 10 дана од дана њеног објављивања на Порталу Управе за јавне набавке. Захтев се подноси Наручиоцу а копија се истовремено доставља Републичкој Комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015). Подносилац захтева је дужан да уплати таксу на рачун буџета Републике Србије број 840-30678845-06, у износу од 120.000,00 динара (сходно члану 156. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

 

Начелник  Општинске управе,

Иван Новаковић, дипл.правник

Print Friendly, PDF & Email