«

»

јул 20

Одлука о додели уговора за јавну набавку  број ЈН 1.2.6.У/2020-Израда пројектне документације озакоњења  објекта зграде општинске  управе општине Александровац

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
37230 Александровац
ул. Јаше Петровића, број 26
Број: 404-133-16/2020
Датум:20.07.2020.године

 

 

            На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-133-15/2020 од 17.07.2020.године,  Начелник Општинске управе Општине   Александровац  доноси:

 

ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ УГОВОРА

за јавну набавку велике  вредности услуга

 број ЈН 1.2.6.У/2020

 

 

1.Уговор за јавну набавку велике   вредности услуга,  број ЈН 1.2.6.У/2020-Израда пројектне

    документације озакоњења  објекта зграде општинске  управе општине Александровац,   

   додељује се понуђачу:

 

Заједнича понуда: “БГ АРХ“ д.о.о. Београд-Врачар, ул. Браће Недића, бр. 33а, 11000 Београд и ЗАШТИТА НА РАДУ “ БЕОГРАД“ Д.О.О. БЕОГРАД, ул. Дескашева, бр. 7, 11160 Београд,

 

    број понуде  116/20  од  26.06.2020. год,  број понуде  код  наручиоца  404-133-10/2020  од

   02.07.2020.године.

2.Ову Одлуку у року од 3 (три) дана од дана доношења објавити на Порталу Управе за јавне

   набавке.

О   б   р   а   з   л   о   ж   е   њ   е

 

            Наручилац  је дана 14.05.2020. године донео  Одлуку о покретању поступка јавне набавке велике вредности  услуга,  број 404-133-1/2020.

            Позив за подношење  понуда, број 404-133-4/2020 од  02.06.2020.године објављен је на Порталу Управе за јавне набавке  дана 02.06.2020.године и на Порталу “Службеног гласника РС“ дана 10.06. 2020. године.

            Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда, број

404-133-14/2020 од  02.07.2020.године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и сачинила Извештај о стручној оцени понуда број 404-133-15/2020 од  17.07.2020.године.

 

            У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће:        

1)Предмет јавне набавке су услуге-Израда пројектне документације  озакоњења објекта зграде

   општинске управе општине Александровац.

   -Позив за подношење понуда  број  404-133-4/2020 од 02.06.2020.године објављен је на Порталу  

    Управе за јавне набавке дана 02.06.2020.године и на Порталу “Службеног гласника РС“, 

    дана 10.06.2020.године.

   -Поступак отварања понуда вођен је у просторијама Наручиоца у улици Јаше Петровића, број 26 у

    Александровцу дана 02.07.2020.године са почетком у 13.00 часова, од стране Комисије за јавну  

    набавку формиране Решењем  Наручиоца  број 404-133-2/2020  од  14.05.2020.године.

2)Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

   Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а је:…………………………………………………833.333,00 динара.

3)Основни подаци о понуђачима:

 

Број под којим је понуда заведена Назив или шифра понуђача
Број Наручиоца:

404-133-6/2020 од 01.07.2020.год.

Број Понуђача:

45/2020 од 30.06.2020.год.

Заједничка понуда:

“DOMUS INŽENJERING“ D.O.O. JAGODINA

Ул. Светозара Марковића, бр. 21, Јагодина и

“MEGA PROJEKT IPNEF“ D.O.O. Smederevo

Ул. Фочанска, бр. 214, Смедерево

Број Наручиоца:

404-133-7/2020 од 01.07.2020.год.

Број Понуђача:

04/20-06 од 29.06.2020.год.

Група понуђача:

“DSN INŽENJERING“ NIŠ, Ул. Душана Животића, бр. 5, Доња Врежина, Ниш  и

“SIGURNOST “ Д.О.О, ул. Вукадина Јоцића, бр.19, Ниш

Број Наручиоца:

404-133-8/2020 од 01.07.2020.год.

Број Понуђача:

19/20 од 29.06.2020.год.

“INGKOM“ LESKOVAC

Ул. Војводе Мишића, 2/77, Лесковац

Број Наручиоца:

404-133-9/2020 од 02.07.2020.год.

Број Понуђача:

025/20 од 23.06.2020.год.

АТЕЉЕ “ ДОМУС“ ВРАЊЕ

Ул. Омладинска, 33, Врање

 

Број Наручиоца:

404-133-10/2020 од 02.07.2020.год.

Број Понуђача:

116/20 од 26.06.2020.год.

Заједнича понуда:

“БГ АРХ“ д.о.о. Београд-Врачар

Ул. Браће Недића, бр. 33а, 11000 Београд и

ЗАШТИТА НА РАДУ “ БЕОГРАД“ Д.О.О. БЕОГРАД, ул. Дескашева, бр. 7, 11160 Београд

Број Наручиоца:

404-133-11/2020 од 02.07.2020.год.

Број Понуђача:

3091/20 од 01.07.2020.год.

Ремонтни центар д.о.о. “Ужице“

Ул. Радничка, 11, 31000 Ужице

Број Наручиоца:

404-133-12/2020 од 02.07.2020.год.

Број Понуђача:

20200702AL од 02.07.2020.год.

GRUPA PONUDJAČA:

“KONING“ D.O.O. –NOVI SAD,

Ул. Данила Киша, бр. 7, 21102 Нови Сад,

“AMIS COMPANY“ d.o.o. –BEOGRAD i

“VATRO-AS“ VALJEVO

  Неблаговремених понуда није било.                                                    

4)Прегледом достављених понуда Комисија је утврдила следеће:

   4.1. Наручиоцу је  достављено 7 (седам) благовремених понуда: 

         Понуђена цена је:

Ред. број Број под којим је понуда заведена Назив или шифра понуђача Понуђена цена без ПДВ износа  у динарима
1. Број Наручиоца:

404-133-6/2020 од 01.07.2020.год.

Заједничка понуда:

“DOMUS INŽENJERING“ D.O.O. JAGODINA

Ул. Светозара Марковића, бр. 21, Јагодина и

“MEGA PROJEKT IPNEF“ D.O.O. Smederevo

Ул. Фочанска, бр. 214, Смедерево

 

500.000,00

2. Број Наручиоца:

404-133-7/2020 од 01.07.2020.год.

Група понуђача:

“DSN INŽENJERING“ NIŠ, Ул. Душана Животића, бр. 5, Доња Врежина, Ниш  и

“SIGURNOST “ Д.О.О, ул. Вукадина Јоцића, бр.19, Ниш

525.000,00
3. Број Наручиоца:

404-133-8/2020 од 01.07.2020.год.

“INGKOM“ LESKOVAC

Ул. Војводе Мишића, 2/77, Лесковац

418.000,00
4. Број Наручиоца:

404-133-9/2020 од 02.07.2020.год.

АТЕЉЕ “ ДОМУС“ ВРАЊЕ

Ул. Омладинска, 33, Врање

 

590.000,00
5. Број Наручиоца:

404-133-10/2020 од 02.07.2020.год.

Заједнича понуда:

“БГ АРХ“ д.о.о. Београд-Врачар

Ул. Браће Недића, бр. 33а, 11000 Београд и

ЗАШТИТА НА РАДУ “ БЕОГРАД“ Д.О.О. БЕОГРАД,

ул. Дескашева, бр. 7, 11160 Београд

499.999,80
6. Број Наручиоца:

404-133-11/2020 од 02.07.2020.год.

Ремонтни центар д.о.о. “Ужице“

Ул. Радничка, 11, 31000 Ужице

648.000,00
7. Број Наручиоца:

404-133-12/2020 од 02.07.2020.год.

GRUPA PONUDJAČA:

“KONING“ D.O.O. –NOVI SAD,

Ул. Данила Киша, бр. 7, 21102 Нови Сад,

“AMIS COMPANY“ d.o.o. –BEOGRAD i

“VATRO-AS“ VALJEVO

583.000,00

 

4.2.Прегледом достављених понуда и пратеће документације о испуњености обавезних и додатних услова Комисија констатује да само Понуђач “INGKOM“ LESKOVAC, Ул. Војводе Мишића, 2/77, Лесковац, број понуде код Наручиоца:404-133-8/2020 од 01.07.2020.год, број Понуђача:19/20 од 29.06.2020.године, није доставио важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке и која је предвиђена посебним прописом (члан 75.став1)тачка 5.-Овлашћење МУП-а за израду главног пројекта за заштиту од пожара).

-Сагласно члану 106.став 1) тачка 1.ЗЈН, понуда ће бити одбијена зато што не испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке.

 

-Остали Понуђачи су доставили све тражене доказе да испуњавају основне и додатне услове и то:

-Споразум чланова групе понуђача;

-Попуњену, потписану и оверену Изјаву о испуњавању основних услова-да се налазе у

 Регистру понуђача;

-Важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је  предмет јавне набавке ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом (члан 75, став1) тачка 5. ЗЈН-Овлашћење Министарства унутрашњих послова за израду главног пројекта за заштиту од пожара.

 

-Понуђач/и су доставили доказе да испуњавају додатне услове и то:

-за кадровски капацитет:фотокопије тражених личних лиценци заједно са траженим доказима о радном статусу;

-Комисија је констатовала да су Понуђач-чи  доставили све попуњене, оверене и потписане Обрасце који су тражени конкурсном документацијом.

 

-Комисија констатује  у складу са чланом 3. тачка 31), 32) и 33) Закона о јавним набавкама: ду су понуде:

Број под којим је понуда заведена Назив или шифра понуђача
Број Наручиоца:

404-133-6/2020 од 01.07.2020.год.

Број Понуђача:

45/2020 од 30.06.2020.год.

Заједничка понуда:

“DOMUS INŽENJERING“ D.O.O. JAGODINA

Ул. Светозара Марковића, бр. 21, Јагодина и

“MEGA PROJEKT IPNEF“ D.O.O. Smederevo

Ул. Фочанска, бр. 214, Смедерево

Број Наручиоца:

404-133-7/2020 од 01.07.2020.год.

Број Понуђача:

04/20-06 од 29.06.2020.год.

Група понуђача:

“DSN INŽENJERING“ NIŠ, Ул. Душана Животића, бр. 5, Доња Врежина, Ниш  и

“SIGURNOST “ Д.О.О, ул. Вукадина Јоцића, бр.19, Ниш

Број Наручиоца:

404-133-9/2020 од 02.07.2020.год.

Број Понуђача:

025/20 од 23.06.2020.год.

АТЕЉЕ “ ДОМУС“ ВРАЊЕ

Ул. Омладинска, 33, Врање

 

Број Наручиоца:

404-133-10/2020 од 02.07.2020.год.

Број Понуђача:

116/20 од 26.06.2020.год.

Заједнича понуда:

“БГ АРХ“ д.о.о. Београд-Врачар

Ул. Браће Недића, бр. 33а, 11000 Београд и

ЗАШТИТА НА РАДУ “ БЕОГРАД“ Д.О.О. БЕОГРАД, ул. Дескашева, бр. 7, 11160 Београд

Број Наручиоца:

404-133-11/2020 од 02.07.2020.год.

Број Понуђача:

3091/20 од 01.07.2020.год.

Ремонтни центар д.о.о. “Ужице“

Ул. Радничка, 11, 31000 Ужице

Број Наручиоца:

404-133-12/2020 од 02.07.2020.год.

Број Понуђача:

20200702AL од 02.07.2020.год.

GRUPA PONUDJAČA:

“KONING“ D.O.O. –NOVI SAD,

Ул. Данила Киша, бр. 7, 21102 Нови Сад,

“AMIS COMPANY“ d.o.o. –BEOGRAD i

“VATRO-AS“ VALJEVO

 

благовремене, одговарајуће, прихватљиве и немају битних недостатака.

 

4.3.Рачунском контролом достављених понуда Комисија није утврдила рачунске грешке.

 

5)Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена без ПДВ-а.

 

Број бодова за наведени критеријум  ће се израчунавати на следећи начин:

Број бодова за понуђену цену:Код овог критеријума упоређиваће се укупна цена радова   без ПДВ-а

                                                      из понуде међу појединачним понудама.                                                                                             

Могућ број  бодова код овог критеријума је од 0-100 бодова.                                                             

Бодови по овом критеријуму израчунавају се по обрасцу:                                                          

Број бодова= 100 х најнижа понуђена цена на тендеру / цена конкретног понуђача. 

6)Рангирање понуда

       С обзиром да је Наручиоцу достављено 6(шест) благовремених, одговарајућих и прихватљивих  понуда, Наручилац је на основу  критеријума најнижа понуђена цена  формирао следећу  ранг листу:  

Ранг листа:

Ред.

Бр.

Назив понуђача Укупна понуђена цена

без ПДВ-а (РСД)

Број бодова
1. Заједнича понуда:

“БГ АРХ“ д.о.о. Београд-Врачар

Ул. Браће Недића, бр. 33а, 11000 Београд и ЗАШТИТА НА РАДУ “ БЕОГРАД“ Д.О.О. БЕОГРАД, ул. Дескашева, бр. 7, 11160 Београд

499.999,80 100 х 499.999,80/499.999,80=100
2. Заједничка понуда:

“DOMUS INŽENJERING“ D.O.O. JAGODINA, Ул. Светозара Марковића, бр. 21, Јагодина и “MEGA PROJEKT IPNEF“ D.O.O. Smederevo, Ул. Фочанска, бр. 214, Смедерево

500.000,00 100 х 499.999,80/500.000,00=99,99
3. Група понуђача:

“DSN INŽENJERING“ NIŠ, Ул. Душана Животића, бр. 5, Доња Врежина, Ниш  и

“SIGURNOST “ Д.О.О, ул. Вукадина Јоцића, бр.19, Ниш

525.000,00 100 х 499.999,80/525.000,00=95,24
4. GRUPA PONUDJAČA:

“KONING“ D.O.O. –NOVI SAD,

Ул. Данила Киша, бр. 7, 21102 Нови Сад,

“AMIS COMPANY“ d.o.o. –BEOGRAD i

“VATRO-AS“ VALJEVO

583.000,00 100 х 499.999,80/583.000,00=85,76
5. АТЕЉЕ “ ДОМУС“ ВРАЊЕ

Ул. Омладинска, 33, Врање

590.000,00 100×499.999,80/590.000,00=84,74
6. Ремонтни центар д.о.о. “Ужице“

Ул. Радничка, 11, 31000 Ужице

648.000,00 100 х 499.999,80/648.000,00=77,16

Комисија  констатује да је понуда  број  404-133-10/2020 од 02.07.2020. године,

Заједнича понуда: “БГ АРХ“ д.о.о. Београд-Врачар, ул. Браће Недића, бр. 33а, 11000 Београд и ЗАШТИТА НА РАДУ “ БЕОГРАД“ Д.О.О. БЕОГРАД, ул. Дескашева, бр. 7, 11160 Београд,  број Понуђача 116/20 од 26.06.2020.године најповољнија.

7)Назив, односно име Понуђача чија је понуда најповољнија:

      Комисија предлаже одговорном лицу Наручиоца да донесе одлуку о додели уговора и закључи уговор за Израду пројектне документације  озакоњења објекта зграде  општинске управе општине Александровац, број ЈН 1.2.6.У/2020  са Понуђачем:

Заједнича понуда:“БГ АРХ“ д.о.о. Београд-Врачар, ул. Браће Недића, бр. 33а, 11000 Београд и

ЗАШТИТА НА РАДУ “ БЕОГРАД“ Д.О.О. БЕОГРАД, ул. Дескашева, бр. 7, 11160 Београд,

 

Укупна  цена у динарима без ПДВ-а  

499.999,80

Укупно  у динарима  ПДВ износ

 

99.999,96
Укупна цена у динарима са ПДВ-ом

 

599.999,76
Начин плаћања

(не дуже од 45 календарских дана од дана испостављања рачуна за извршену услугу

 а по предаји техничке документације Наручиоцу)

45 календарских дана
Рок извршења

( не дуже од  30 (тридесет) календарских дана од дана закључења уговора)

20 календарских дана
Рок важења понуде

(мин 60 дана)

60 дана

 

 

        Одговорно лице Наручиоца  Начелник  Општинске управе  Општине Александровац  прихватио  је предлог  Комисије за јавну набавку велике вредности услуга и на основу законског овлашћења је донео Одлуку о додели уговора за јавну набавку велике  вредности услуга, број ЈН 1.2.6.У/2020Израда пројектне  документације озакоњења  објекта зграде општинске  управе општине Александровац, којом се уговор о јавној набавци за понуду број 116/20  од 26.06.2020.године  (број Наручиоца  404-133-10/2020 од  02.07.2020.године), додељује Понуђачу:    

 

– Заједнича понуда:“БГ АРХ“ д.о.о. Београд-Врачар, ул. Браће Недића, бр. 33а, 11000 Београд и

ЗАШТИТА НА РАДУ “ БЕОГРАД“ Д.О.О. БЕОГРАД, ул. Дескашева, бр. 7, 11160 Београд.

 

УПУТСТВО  О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове Одлуке захтев за заштиту права може да се поднесе у року од 10 дана од дана њеног објављивања на Порталу Управе за јавне набавке. Захтев се подноси Наручиоцу а копија се истовремено доставља Републичкој Комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015). Подносилац захтева је дужан да уплати таксу на рачун буџета Републике Србије број 840-30678845-06, у износу од 120.000,00 динара (сходно члану 156. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

 

                                                                                               Начелник  Општинске управе,

 

                                                                                                                             Иван Новаковић, дипл.правник

Print Friendly, PDF & Email