«

»

апр 15

Одлука о додели уговора за јавну набавку број ЈН 1.3.10.Р/2019 – Санација деформисаних делова коловоза

Република Србија
ОПШТИНА  АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА  УПРАВА
ул.  Јаше Петровића, број 26,
37230 Александровац
Број: 404-113-12/2019
Датум:15.04.2019.године 
 

 

            На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-113-11/2019  од 12.04.2019.године, Начелник Општинске  управе  Општине  Александровац   доноси:

 

ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ УГОВОРА

за јавну набавку мале вредности радова

 број ЈН 1.3.10.Р/2019

 

 

1.Уговор за јавну набавку мале  вредности радова број  ЈН 1.3.10.Р/2019 Санација деформисаних делова

   коловоза, додељује се:

-Група понуђача:

-Група понуђача:Овлашћени члан групе понуђача, носилац посла:

С.З.Р. “БЕТОН СТИЛ“ РАЦА РАДОВАН МИЈАТОВИЋ ПР, АЛЕКСАНДРОВАЦ,

Адреса: Крушевица, бб, 37230 Александровац

и Члан групе понуђача:“САБА БЕЛЧА“ Д.О.О. ПРЕШЕВО,

Адреса: Салвадора Аљендеа 22, 17523 Прешево,

 

   број понуде Понуђача 82-04 од 03.04.2019.год,  број понуде  код  наручиоца 404-113-6/2019

   од 05.04.2019.године.

 

2.Ову  Одлуку  у  року од 3 (три) дана од дана доношења објавити на Порталу Управе за јавне набавке.

О   б   р   а   з   л   о   ж   е   њ   е

 

            Наручилац је дана 18.03.2019. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности радова,  број 404-113-1/2019.

            Позив за подношење  понуда  број 404-113-4/2019 од  26.03.2019.године објављен је на Порталу Управе за јавне набавке  дана 26.03.2019.године.

            Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда, број

404-113-10/2019  од 05.04.2019.године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и сачинила Извештај о стручној оцени понуда број  404-113-11/2019 од  12.04.2019.године.

 

            У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће:

1)Предмет јавне набавке су радови-Санација деформисаних делова коловоза.

   -Позив за подношење понуда број 404-113-4/2019 од 26.03.2019.године објављен је на Порталу  Управе

    за јавне набавке дана 26.03.2019.године.

   -Поступак отварања понуда вођен је у просторијама Наручиоца у улици Јаше Петровића, број 26 у

    Александровцу дана 05.04.2019.године са почетком у 13:00 часова, од стране Комисије за јавну

    набавку формиране Решењем  Наручиоца  број 404-113-2/2019 од  18.03.2019.године.

 

2)Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

   Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а је:………………………………………………..1.666.667,00 динара.

3)Основни подаци о понуђачима

   У року за подношење понуда Наручиоцу  су достављене 2 (две)  благовремене  понуде.

 

Број под

којим је

понуда заведена

Назив или шифра понуђача Датум пријема
404-113-6/2019 Група понуђача:Овлашћени члан групе понуђача, носилац посла:

С.З.Р. “БЕТОН СТИЛ“ РАЦА РАДОВАН МИЈАТОВИЋ ПР, АЛЕКСАНДРОВАЦ, Адреса: Крушевица, бб,

37230 Александровац

и

Члан групе понуђача:“САБА БЕЛЧА“ Д.О.О. ПРЕШЕВО,

Адреса: Салвадора Аљендеа 22, 17523 Прешево

05.04.2019.године

 

404-113-7/2019 “Мирас-Б“ д.о.о, Лесеновци, бб, 37230 Александровац  

 

05.04.2019.године

 

 

     Неблаговремених понуда није било.                                                                                  

4)Прегледом достављених понуда Комисија је утврдила следеће:

    4.1. Наручиоцу  су достављене 2 (две) благовремене  понуде чија је понуђена цена:

 

Редбр. Број под којим је понуда заведена Назив или шифра понуђача Понуђена

цена

без ПДВ износа

у динарима

1. Бр.  Наручиоца:

404-113-6/2019

од 05.04.2019.год.

 

бр.Понуђача:82-04

од 03.04.2019. год.

Група понуђача:Овлашћени члан групе понуђача, носилац посла:

С.З.Р. “БЕТОН СТИЛ“ РАЦА РАДОВАН МИЈАТОВИЋ ПР, АЛЕКСАНДРОВАЦ, Адреса: Крушевица, бб, 37230 Александровац

и

Члан групе понуђача:“САБА БЕЛЧА“ Д.О.О. ПРЕШЕВО, Адреса: Салвадора Аљендеа 22, 17523 Прешево

1.176.490,00
2. Бр.  Наручиоца:

404-113-7/2019

од 05.04.2019.год.

 

бр.Понуђача: 23

од 01.04.2019.год.

“Мирас-Б“ д.о.о, Лесеновци, бб,

37230 Александровац

1.238.200,00

   

     4.2.Понуђачи су доставили обрасце и доказе о испуњености услова за учешће у поступку:

           Сви понуђачи су доставили потребне обрасце и доказе о испуњености  обавезних и додатних  

           услова.

    4.3.Достављене понуде број: 404-113-6/2019 од 05.04..2019.год, Понуђача Група понуђача:

          Овлашћени члан групе понуђача, носилац посла: С.З.Р. “БЕТОН СТИЛ“ РАЦА РАДОВАН

           МИЈАТОВИЋ ПР, АЛЕКСАНДРОВАЦ, Адреса: Крушевица, бб, 37230 Александровац

           и Члан групе понуђача:“САБА БЕЛЧА“ Д.О.О. ПРЕШЕВО, Адреса: Салвадора Аљендеа 22,

          17523 Прешево и  404-113-7/2019 од 05.04.2019.год,  “Мирас-Б“ д.о.о, Лесеновци, бб,

          37230 Александровац не садрже ни  један од 5 наведених разлога  по основу члана 106.

          Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) за одбијање

          достављених понуда.

 

    4.4.Обе-2 (две) достављене понуде у складу са чланом 3. тачка 31), 32) и 33) Закона о јавним

          набавкама  су  благовремене, одговарајуће  и  прихватљиве.

5)Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена без ПДВ-а.

6)Рангирање понуда

       С обзиром да су Наручиоцу достављене 2 (две) благовремене, одговарајуће  и прихватљиве

   понуде,  Наручилац је на основу примене критеријума најнижа понуђена цена  формирао следећу 

   ранг листу:

   Ранг листа:

Ред. бр. Назив понуђача Понуђена цена

 без ПДВ-а (РСД)

1. Група понуђача:Овлашћени члан групе понуђача, носилац посла:

С.З.Р. “БЕТОН СТИЛ“ РАЦА РАДОВАН МИЈАТОВИЋ ПР, АЛЕКСАНДРОВАЦ, Адреса: Крушевица, бб, 37230 Александровац

и Члан групе понуђача:“САБА БЕЛЧА“ Д.О.О. ПРЕШЕВО,

Адреса: Салвадора Аљендеа 22, 17523 Прешево

1.176.490,00

 

2. “Мирас-Б“ д.о.о. Лесеновци, бб, 37230 Александровац 1.238.200,00

              

          Комисија  констатује да је понуда  Наручиоца број   404-113-6/2019 од 05.04.2019. године,

Група понуђача:Овлашћени члан групе понуђача, носилац посла:С.З.Р. “БЕТОН СТИЛ“ РАЦА РАДОВАН МИЈАТОВИЋ ПР, АЛЕКСАНДРОВАЦ, Адреса: Крушевица, бб, 37230 Александровац и Члан групе понуђача:“САБА БЕЛЧА“ Д.О.О. ПРЕШЕВО, Адреса: Салвадора Аљендеа 22, 17523 Прешево, број Понуђача  82-04 од 03.04.2019.године најповољнија.

7)Назив, односно име Понуђача чија је понуда најповољнија:

      Комисија предлаже одговорном лицу Наручиоца да донесе одлуку о додели уговора и закључи уговор    

      о Санацији деформисаних делова коловоза, број ЈН 1.3.10.Р/2019  са понуђачем:

       -Група понуђача:

-Група понуђача:Овлашћени члан групе понуђача, носилац посла:

С.З.Р. “БЕТОН СТИЛ“ РАЦА РАДОВАН МИЈАТОВИЋ ПР, АЛЕКСАНДРОВАЦ,

Адреса: Крушевица, бб, 37230 Александровац

и Члан групе понуђача:“САБА БЕЛЧА“ Д.О.О. ПРЕШЕВО,

Адреса: Салвадора Аљендеа 22, 17523 Прешево,

       -за укупну понуђену цену без ПДВ-а:………………………………………………………......1.176.490,00 динара,

       -ПДВ износ 20%:……………………………………………………………………………………………….235.298,00 динара,

       -укупна понуђена цена са ПДВ-ом:…………………………………………………………..…..1.411.788,00 динара.

 

Начин плаћања: Плаћање ће се извршити на рачун Извођача радова у  року од 45 дана од дана

   испостављања месечних и окончане ситуације о изведеним радовима.

 

-Рок извођења радова је 45  и словима (четрдесетпет)  календарских дана  рачунајући од дана увођења

 у посао  (максимално може бити 45 (четрдесетпет)  календарских  дана).   

 

Рок важења понуде износи 60 (шездесет) дана од дана отварања понуда.

 

-Гарантни рок за квалитет изводених радова је 2 године и словима:(две)

  (минимум 2 (две) године) од дана завршетка свих радова и предаје окончане ситуације.

 

        Одговорно лице Наручиоца   Начелник  Општинске  управе  Општине   Александровац прихватио је предлог  Комисије за јавну набавку и на основу законског овлашћења је донео Одлуку о додели уговора за јавну набавку мале  вредности радова, број ЈН 1.3.10.Р/2019-Санација деформисаних делова коловоза, којом се уговор о јавној набавци за понуду  број  82-04  од  03.04.2019.године  (број Наручиоца 404-113-6/2019  од  05.04.2019.године), додељује Понуђачу:

-Група понуђача:

-Група понуђача:Овлашћени члан групе понуђача, носилац посла:

С.З.Р. “БЕТОН СТИЛ“ РАЦА РАДОВАН МИЈАТОВИЋ ПР, АЛЕКСАНДРОВАЦ,

Адреса: Крушевица, бб, 37230 Александровац

и Члан групе понуђача:“САБА БЕЛЧА“ Д.О.О. ПРЕШЕВО,

Адреса: Салвадора Аљендеа 22, 17523 Прешево.

 

 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове Одлуке захтев за заштиту права може да се поднесе у року од 5 дана од дана њеног објављивања на Порталу Управе за јавне набавке. Захтев се подноси Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој Комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015). Подносилац захтева је дужан да уплати таксу на рачун буџета Републике Србије број 840-30678845-06, у износу од 60.000,00 динара (сходно члану 156. Закона о јавним  набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

                                                     

Начелник, 

Општинске управе                                                                                 

ван Новаковић, дипл. правник

                                                                                                                                                                       

Print Friendly, PDF & Email