«

»

апр 15

Одлука о додели уговора за јавну набаку број ЈН 1.3.19.Р /2019  – Санација локалних путева (Горње Ратаје, Доње Ратаје 1 и 2 и Тулеш)

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
37230 Александровац
ул. Јаше Петровића, број 26
Број: 404-8315/2019
Датум:15.04.2019.године
 

            На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-83-14/2019 од 12.04.2019.године,  Начелник Општинске управе Општине   Александровац  доноси:

ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ УГОВОРА

за јавну набавку велике  вредности радова

 број ЈН 1.3.19.Р /2019

 

1.Уговор за јавну набавку велике   вредности радова  број ЈН 1.3.19.Р/2019-Санација локалних путева

   (Горње Ратаје, Доње Ратаје 1 и 2 и Тулеш),  додељује се понуђачу

 

“МЕТАЛПЛАСТ-ПАВЛОВИЋ“Д.О.О.ЂУРЕВАЦ-БЛАЦЕ,

 

    број понуде  28-03/19  од  28.03.2019.год,  број понуде  код  наручиоца  404-83-8/2019 од 28.03.2019.год.

 

2.Ову Одлуку у року од 3 (три) дана од дана доношења објавити на Порталу Управе за јавне

   набавке.

О   б   р   а   з   л   о   ж   е   њ   е

 

            Наручилац је дана 21.02.2019. године донео  Одлуку о покретању поступка јавне набавке велике вредности радова број 404-83-1/2019.

            Позив за подношење  понуда  број 404-83-4/2019 од  26.02.2019.године објављен је на Порталу Управе за јавне набавке  дана 26.02.2019.године и на Порталу “Службеног гласника РС“ дана 04.03.2019. године.

            Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда, број 404-83-13/2019 од  28.03.2019.године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и сачинила Извештај о стручној оцени понуда број 404-83-14/2019 од  12.04.2019.године.

 

            У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће:

1)Предмет јавне набавке су радови- Санација локалних путева (Горње Ратаје, Доње Ратаје 1 и 2

    и Тулеш), редни број 1.3.19.Р/2019.

   -Позив за подношење понуда  број  404-83-4/2019 од 26.02.2019.године објављен је на Порталу  Управе

    за јавне набавке дана 26.02.2019.године и на Порталу “Службеног гласника РС“,  дана 04.03.2019.год.

   -Поступак отварања понуда вођен је у просторијама Наручиоца у улици Јаше Петровића, број 26 у

    Александровцу дана 28.03.2019.године са почетком у 13:00 часова, од стране Комисије за јавну  

    набавку формиране Решењем  Наручиоца  број 404-83-2/2019  од  21.02.2019.године.

2)Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

   Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а је:…………………………………………………13.975.000,00 динара.

3)Основни подаци о понуђачима:

Број под којим је понуда заведена Назив или шифра понуђача
404-83-6/2019 од 21.03.2019 Д.О.О. “Техноградња“, Крушевац

Ул. Мајке Југовића, бр. 14, Крушевац

404-83-7/2019 од 28.03.2019 ДОО “ГРАЂИНГ“

ул. 29. Новембар, бб, 37230 Александровац

404-83-8/2019 од 28.03.2019 “МЕТАЛПЛАСТ-ПАВЛОВИЋ“Д.О.О.

ЂУРЕВАЦ-БЛАЦЕ

404-83-9/2019 од 28.03.2019 С.З.Р. “БЕТОН СТИЛ РАЦА РАДОВАН МИЈАТОВИЋ“ ПР, Крушевица, бб, 37230 Александровац
404-83-10/2019 од 28.03.2019 “Мирас-Б“ д.о.о.

 Лесеновци, бб, 37230 Александровац

      Неблаговремених понуда није било.                                                     

4)Прегледом достављених понуда Комисија је утврдила следеће:

   4.1. Наручиоцу је  достављено  5 (пет) благовремених  понуда: 

         Понуђене цене су:

Ред. број Број под којим је

понуда заведена

Назив или шифра понуђача Понуђена цена без ПДВ износа

у динарима

1. број  Наручиоца:

404-83-6/2019 од 21.03.2019.год.

број Понуђача:

05-322 од 18.03.2019.год.

Д.О.О. “Техноградња“, Крушевац

Ул. Мајке Југовића, бр. 14, Крушевац

 

13.951.879,00

2. број  Наручиоца:

404-83-7/2019  од 28.03.2019.год.

број Понуђача:

85/2019 од 27.03.2019.год.

ДОО “ГРАЂИНГ“

ул. 29. Новембар, бб,

37230 Александровац

 

10.465.940,00

3. број  Наручиоца:

404-83-8/2019  од 28.03.2019.год.

број Понуђача:

28-03/19 од 28.03.2019.год.

“МЕТАЛПЛАСТ-ПАВЛОВИЋ“Д.О.О.

ЂУРЕВАЦ-БЛАЦЕ

 

9.024.280,00
4. број  Наручиоца:

404-83-9/2019  од 28.03.2019.год.

број Понуђача:

61-03 од 21.03.2019.год.

С.З.Р. “БЕТОН СТИЛ РАЦА РАДОВАН МИЈАТОВИЋ“ ПР, Крушевица, бб,

37230 Александровац

9.784.472,50
  5. број  Наручиоца:

404-83-10/2019  од 28.03.2019.год.

број Понуђача:

16 од 25.03.2019.год.

“Мирас-Б“ д.о.о.

Лесеновци, бб, 37230 Александровац

9.667.665,00

 

4.2.Достава образаца и доказа о испуњености услова за учешће у поступку:

          4.2.1.Све достављене понуде испуњавају обавезне услове за учешће у поступку.

      Даљим прегледом  достављених понуда Комисија је констатовала  следеће:

          4.2.2.Достављена понуда Понуђача  “Мирас-Б“ д.о.о, Лесеновци, бб, 37230 Александровац, број 

      Понуђача 16 од 25.03.2019. године (број Наручиоца 404-83-10/2019 од 28.03.2019.године) не садржи

      доказ о  испуњености додатних услова из члана 106. тачка 2) Закона о јавним набавкама

      (“Службени гласник  РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15). Понуђач није доставио доказ да испуњава услов

      да је у претходних  5 (пет) година (2014, 2015, 2016, 2017 и 2018) изводио радове на путевима и

      улицама (ревитализација, санација, реконструкција и изградња путева и улица као и летње редовно и

      периодично одржавање  путева и улица) у укупном износу од минимум 30.000.000,00 динара.

      Понуђач је доставио  референтну  листу са доказима у износу од 19.414.366,50 динара.

           Достављена понуда не садржи  тражене додатне  услове у складу са Конкурсној документацијом

      и Законом о јавним набавкама, па ће се сагласно члану 106.Закона о јавним набавкама,  због битних

      недостатака понуда бити одбојена и неће се узети у даље разматрање и  вредновање.

 

           4.2.3.Достављене понуде број:404-83-6/2019 од 21.03.2019.год. (заводни број Понуђача 05-322 од

       18.03.2019. год), Понуђача Д.О.О. “Техноградња“, Крушевац,  ул. Мајке Југовића, бр. 14, Крушевац,

       404-83-7/2019 од 28.03.2019.год. (заводни број Понуђача 85/2019 од 27.03.2019. год), Понуђача

       ДОО “ГРАЂИНГ“, ул. 29. Новембар, бб, 37230 Александровац , 404-83-8/2019 од 28.03.2019.год.

       (заводни број Понуђача 28-03/19 од 28.03.2019. год), Понуђача “МЕТАЛПЛАСТ-ПАВЛОВИЋ“Д.О.О.

        ЂУРЕВАЦ-БЛАЦЕ  и 404-83-9/2019 од 28.03.2019.год. (заводни број Понуђача 61-03 од

       21.03.2019. год), Понуђача С.З.Р. “БЕТОН СТИЛ РАЦА РАДОВАН МИЈАТОВИЋ“ ПР, Крушевица, бб,

       37230 Александровац, не садрже ни један од 5 наведених разлога  по основу члана 106. Закона  о

       јавним набавкама (“Службени гласник  РС, бр. 124/2012, 14/2015 и  68/2015) за одбијање 

       достављених  понуда.

       Понуђачи су доставили потребне обрасце и доказе о испуњености  обавезних и додатних  услова.

 

 4.3.Достављене  понуде из става 4.2.3. су у складу са чланом 3. тачка 31), 32) и 33) Закона о јавним

       набавкама: Понуде су благовремене, одговарајуће и  прихватљиве.

4.4. Рачунском контролом достављених понуда Комисија је утврдила да су достављене понуде исправне-

       нема рачунских грешака.

5)Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена без ПДВ-а.

 

    Број бодова за наведени критеријум  ће се израчунавати на следећи начин:

    Број бодова за понуђену цену:Код овог критеријума упоређиваће се укупна цена радова без ПДВ-а

    из   понуде међу појединачним понудама.                                                                                             

    Могућ број  бодова код овог критеријума је од 0-100 бодова.                                                         

    Бодови по овом критеријуму израчунавају се по обрасцу:                                                                  

    Број бодова= 100 х најнижа понуђена цена на тендеру / цена конкретног понуђача.    

6)Рангирање понуда

       С обзиром да су Наручиоцу достављене 4(четири) благовремене, одговарајуће и прихватљиве  понуде, Наручилац је на основу  критеријума најнижа понуђена цена  формирао следећу  ранг листу:

     Ранг листа:

Ред.

Бр.

Назив понуђача Укупна понуђена цена

без ПДВ-а (РСД)

Број бодова
1. “МЕТАЛПЛАСТ-ПАВЛОВИЋ“Д.О.О.

ЂУРЕВАЦ-БЛАЦЕ

9.024.280,00 100 х 9.024.280,00/ 9.024.280,00=100
2. С.З.Р. “БЕТОН СТИЛ РАЦА РАДОВАН МИЈАТОВИЋ“ ПР, Крушевица, бб,

37230 Александровац

9.784.472,50 100 х 9.024.280,00/ 9.784.472,50=92,23
3. ДОО “ГРАЂИНГ“

ул. 29. Новембар, бб,

37230 Александровац

10.465.940,00 100 х 9.024.280,00/ 10.465.940,00= 86,22
4. Д.О.О. “Техноградња“, Крушевац

Ул. Мајке Југовића, бр. 14, Крушевац

13.951.879,00 100 х 9.024.280,00/13.951.879,00=64,68

 

      Комисија  констатује да је понуда  број  404-83-8/2019 од 28.03.2019. године, Понуђача

С.З.Р. БЕТОН СТИЛ РАЦА РАДОВАН МИЈАТОВИЋ ПР, АЛЕКСАНДРОВАЦ, број Понуђача 28-03/19 од 28.03.2019.год.  најповољнија.

 

 

7)Назив, односно име Понуђача чија је понуда најповољнија:

      Комисија предлаже одговорном лицу Наручиоца да донесе одлуку о додели уговора и закључи уговор за Санацију локалних путева (Горње Ратаје, Доње Ратаје 1 и 2 и Тулеш), редни број 1.3.19.Р/2019, са Понуђачем:

       –“МЕТАЛПЛАСТ-ПАВЛОВИЋ“Д.О.О.ЂУРЕВАЦ-БЛАЦЕ,

 

       -за укупну понуђену цену без ПДВ-а:……………………………………………………….....9.024.280,00 динара,

       -ПДВ износ 20%:……………………………………………………………………………………………1.804.856,00 динара,

       -укупна понуђена цена са ПДВ-ом:…………………………………………………………....10.829.136,00 динара.

     

      Начин плаћања: У року од 45 календарских дана од дана испостављања месечних и окончане

        ситуације  о изведеним  радовима.

      -Рок извођења радова је: 60 и словима (шездесет) календарских дана  рачунајући од дана увођења

       у посао (максимално може бити 60 (шездесет) календарских дана).    

      –Рок важења понуде износи 90 (деведесет) дана од дана отварања понуда.

      Гарантни  рок  за  квалитет изведених  радова је 2 године (минимум 2 године) од дана

        завршетка свих радова и предаје окончане ситуације.

                       

        Одговорно лице Наручиоца  Начелник  Општинске управе  Општине Александровац  прихватио  је предлог  Комисије за јавну набавку велике вредности  радова и на основу законског овлашћења је донео Одлуку о додели уговора за јавну набавку велике  вредности радова, број ЈН 1.3.19.Р/2019-Санација  локалних путева (Горње Ратаје, Доње Ратаје 1 и 2 и Тулеш), којом се уговор о јавној набавци за понуду број 28-03/19  од 28.03.2019.године (број Наручиоца  404-83-8/2019 од  28.03.2019.године), додељује Понуђачу:

   

-“МЕТАЛПЛАСТ-ПАВЛОВИЋ“Д.О.О.ЂУРЕВАЦ-БЛАЦЕ.

 

УПУТСТВО  О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове Одлуке захтев за заштиту права може да се поднесе у року од 10 дана од дана њеног објављивања на Порталу Управе за јавне набавке. Захтев се подноси Наручиоцу а копија се истовремено доставља Републичкој Комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015). Подносилац захтева је дужан да уплати таксу на рачун буџета Републике Србије број 840-30678845-06, у износу од 120.000,00 динара (сходно члану 156. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

                                         

 Начелник  Општинске управе,

Иван Новаковић, дипл.правник

Print Friendly, PDF & Email