«

»

јул 04

Одлука о додели уговора за јавну набавку  број ЈН 1.2.12.У/2019 – Услуге стручног надзора на санацији објекта зграде  основне  школе “Аца Алексић“ у селу Плоча

Република Србија
ОПШТИНА  АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА  УПРАВА
ул.  Јаше Петровића, број 26,
37230 Александровац
Број: 404-69-13/2019
Датум:03.07.2019.године 

 

            На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-69-12/2019  од  02.07.2019.године, Начелник Општинске  управе  Општине  Александровац   доноси:

 

ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ УГОВОРА

за јавну набавку мале вредности услуга

 број ЈН 1.2.12.У/2019

 

1.Уговор за јавну набавку мале  вредности услуга број  ЈН 1.2.12.У/2019 Услуге стручног надзора на

   санацији објекта зграде  основне  школе “Аца Алексић“ у селу Плоча, општина Александровац

   на кп. бр. 2412/3 КО Плоча,  додељује се понуђачу:

“РИЗ“ Д.О.О, ул.Јаше Петровића, бр. 42, 37230 Александровац,

   број понуде Понуђача 306  од  01.07.2019.год,  број понуде  код  наручиоца 404-69-7/2019

   од 01.07.2019.године.

2.Ову  Одлуку  у  року од 3 (три) дана од дана доношења објавити на Порталу Управе за јавне набавке.

О   б   р   а   з   л   о   ж   е   њ   е

 

            Наручилац је дана 14.02.2019. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности добара број 404-69-1/2019.

            Позив за подношење  понуда  број 404-69-4/2019 од  21.06.2019.године објављен је на Порталу Управе за јавне набавке  дана 21.06.2019.године.

            Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда, број

404-69-11/2019 од  01.07.2019.године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и сачинила Извештај о стручној оцени понуда број  404-69-12/2019 од  02.07.2019.године.

 

            У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће:

1)Предмет јавне набавке су услуге-Услуге стручног надзора на санацији објекта зграде  основне

   школе “Аца Алексић“ у селу Плоча, општина Александровац на кп. бр. 2412/3 КО Плоча.

   -Позив за подношење понуда  број  404-69-4/2019 од 21.06.2019.године објављен је на Порталу  Управе

    за јавне набавке дана 21.06.2019.године.

   -Поступак отварања понуда вођен је у просторијама Наручиоца у улици Јаше Петровића, број 26 у

    Александровцу дана 01.07.2019.године са почетком у 13:00 часова, од стране Комисије за јавну

    набавку формиране Решењем  Наручиоца  број 404-69-2/2019 од  14.02.2019.године.

2)Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

   Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а је:…………………………………………………..833.333,00 динара.

3)Основни подаци о понуђачима

   У року за подношење понуда Наручиоцу  су достављене 3 (три)  благовремене  понуде.

    Број под којим је понуда заведена                         Назив понуђача

        -404-69-6/2019  од  01.07.2019.год            -“EUREKA“ D.O.O. G.HAN Ниш,

                                                                               Булевар Немањића, 42/9;  

        Број под којим је понуда заведена         Назив понуђача

       -404-69-7/2019  од 01.07.2019.год.        -“РИЗ“ Д.О.О.,

                           ул.Јаше Петровића, бр. 42, 37230 Александровац;

        Број под којим је понуда заведена         Назив понуђача

       -404-69-8/2019  од 01.07.2019.год.        -Биро “Дреновац“,

                           ул. Аеродромска, 137, 37000 Крушевац.

   Неблаговремених понуда није било.                                                                                    

4)Прегледом достављених понуда Комисија је утврдила следеће:

   4.1. Наручиоцу  су  достављене 3 (три)  благовремене  понуде  чија је понуђена цена: 

 

Редбр. Број под којим је понуда заведена Назив или шифра понуђача Понуђена

цена

без ПДВ износа

у динарима

1. Бр.  Наручиоца:404-69-6/2019

од 01.07.2019.год.

бр.Понуђача: 29/6-2019 од 29.06.2019. год.

“EUREKA“ D.O.O. G.HAN

 Ниш, Булевар Немањића, 42/9

 

494.800,00
2. Бр.  Наручиоца:404-69-7/2019

 од 01.07.2019.год.

бр.Понуђача: 306 од 01.07.2019.год.

“РИЗ“ Д.О.О,

ул.Јаше Петровића, бр. 42,

37230 Александровац

480.000,00
3. Бр.  Наручиоца:404-69-8/2019

 од 01.07.2019.год.

бр.Понуђача: 76/19 од 01.07.2019.год.

Биро “Дреновац“,

ул. Аеродромска, 137,

37000 Крушевац

575.000,00

   

    4.2.Понуђачи су доставили обрасце и доказе о испуњености услова за учешће у поступку:

    Сви понуђачи су доставили потребне обрасце и доказе о испуњености  обавезних и додатних  услова.

    4.3.Достављене понуде број: 404-69-6/2019 од 01.07.2019.године понуђача “EUREKA“ D.O.O. G.HAN

    Ниш, Булевар Немањића, 42/9;  404-69-7/2019 од 01.07.2019.године Понуђача “РИЗ“ Д.О.О,ул. Јаше

    Петровића, бр. 42, 37230 Александровац и 404-69-8/2019 од 01.07.2019. године Понуђача Биро

    “Дреновац“, ул. Аеродромска, 137, 37000 Крушевац  не садрже ни  један од 5 наведених разлога  по

   основу члана 106. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015)

   за  одбијање  достављених понуда.

    4.4.Достављене понуде у складу са чланом 3. тачка 31), 32) и 33) Закона о јавним набавкама

          су  благовремене, одговарајуће  и  прихватљиве.

5)Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена без ПДВ-а.

6)Рангирање понуда

       С обзиром да су Наручиоцу достављене 3 (три) благовремене, одговарајуће и прихватљиве понуде,

    Наручилац је на основу примене критеријума најнижа понуђена цена  формирао следећу  ранг листу:

   Ранг листа:

Ред. бр. Назив понуђача Понуђена цена

 без ПДВ-а (РСД)

1. “РИЗ“ Д.О.О, ул.Јаше Петровића, бр. 42, 37230 Александровац 480.000,00
2. “EUREKA“ D.O.O. G.HAN, Ниш, Булевар Немањића, 42/9 494.800,00
3. Биро “Дреновац“, ул. Аеродромска, 137, 37000 Крушевац 575.000,00

            Комисија  констатује да је понуда  Наручиоца број   404-69-7/2019 од 01.07.2019. године,

понуђача  “РИЗ“ Д.О.О, ул.Јаше Петровића, бр. 42, 37230 Александровац, број Понуђача

306  од  01.07.2019.године најповољнија.

7)Назив, односно име Понуђача чија је понуда најповољнија:

      Комисија предлаже одговорном лицу Наручиоца да донесе одлуку о додели уговора и закључи уговор за  вршење услуга стручног надзора на санацији објекта зграде  основне школе “Аца Алексић“ у селу Плоча, општина Александровац на кп. бр. 2412/3 КО Плоча, број ЈН 1.2.12.У/2019  са понуђачем:

 

       –“РИЗ“ Д.О.О, ул.Јаше Петровића, бр. 42, 37230 Александровац,

       -за укупну понуђену цену без ПДВ-а:………………………………………………..………....480.000,00 динара,

       -ПДВ износ 20%:………………………………………………………………………………………………96.000,00 динара,

       -укупна понуђена цена са ПДВ-ом:…………………………………………………………...576.000,00 динара.

 

-Рок важења понуде (не може бити краћи од 30 дана): 30 дана.

-Рок за вршење стручног  надзора: До завршетка радова који су предмет надзора.

У цену су урачунати сви трошкови који из вршења стручно-техничког надзора испитивања,  

  трошкови сопственог превоза и сви други трошкови и никакви накнадни трошкови неће бити

  обрачунавани.

 

        Одговорно лице Наручиоца   Начелник  Општинске  управе  Општине   Александровац прихватио је предлог  Комисије за јавну набавку и на основу законског овлашћења је донео Одлуку о додели уговора за јавну набавку мале  вредности услуга, број ЈН 1.2.12.У/2019- Услуге стручног надзора на санацији објекта зграде  основне  школе “Аца Алексић“ у селу Плоча, општина Александровац на кп. бр. 2412/3 КО Плоча, којом се уговор о јавној набавци за понуду  број 306 од 01.07.2019.године  (број Наручиоца

404-69-7 /2019 од 01.07.2019.године), додељује Понуђачу:

 

“РИЗ“ Д.О.О, ул.Јаше Петровића, бр. 42, 37230 Александровац.

 

            

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове Одлуке захтев за заштиту права може да се поднесе у року од 5 дана од дана њеног објављивања на Порталу Управе за јавне набавке. Захтев се подноси Наручиоцу а копија се истовремено доставља Републичкој Комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015). Подносилац захтева је дужан да уплати таксу на рачун буџета Републике Србије број 840-30678845-06, у износу од 60.000,00 динара (сходно члану 156. Закона о јавним  набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

                                                                                          

Начелник, 

 Општинске управе                              

 Иван Новаковић, дипл. правник

                                                                                                                                                                       

Print Friendly, PDF & Email