«

»

јул 01

Обавештење о закљученом уговору ЈН 1.3.1.Р/2019. – Санација објекта зграде основне школе “Аца Алексић“ у селу Плоча, општина Александровац, на кп.бр. 2412/3 КО Плоча

Република Србија
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ
Ул. Јаше Петровића, бр. 26
37230 Александровац
Број: 404-33168/2019
Датум: 01.07.2019.године
E-maill aдреса: nabavke@aleksandrovac.rs
ПИБ:100369374
Матични број:07194838

Тел: 037-3751 145

            На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр.124/12,14/15 и 68/15)

Општинска управа Општине Александровац

улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац

објављује

О б а в е ш т е њ е

о   з а к љ у ч е н о м   у г о в о р у

 

1)Назив, адреса и  Имејл  наручиоца: Општинска управа Општине  Александровац, улица Јаше

    Петровића, број 26, 37230 Александровац, e-mail: nabavke@aleksandrovac.rs

2)Врста наручиоца: Јединица локалне самоуправе.

3)Врста предмета-радови (опис предмета набавке, назив и ознака из ОРН).

   Предмет јавне набавке је набавка радова- Санација објекта зграде  основне школе

   “Аца Алексић“ у селу Плоча, општина Александровац, на кп.бр. 2412/3 КО Плочаредни  број  

  ЈН 1.3.1/2019.

   Назив и ознака из општег речника набавке: ОРН: 45100000-припрема градилишта; 45111100- радови

   на рушењу; 45111300-радови на демонтажи; 45261000 – крововезачки,  кровопокривачки и са њима  

   повезани радови; 45262500-зидарски радови; 45262700 –  адаптација зграда;45420000 – радови на  

   уградњи столарије; 45422000-тесарски радови; 45454000 – радови на реконструкцији; 45350000–

   машинске инсталације;45432100-радови  на постављању подова и подних облога; 45431000-

   постављање плочица; 45442100-бојадерски   радови; 45320000-изолациони радови и 45343000-

   радови на инсталацији уређаја за  противпожарну  заштиту.

4)Уговорена вредност радова: без ПДВ-а је:…………………………………………42.690.048,80 динара,

                                                    са ПДВ-ом је:……………………………………………….51.228.058,56 динара.

5)Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена.

6)Број примљених понуда: 3 (три).

7)Највиша и најнижа понуђена цена:

    Највиша понуђена цена без ПДВ-а је:…………………………………………………………50.892.603,87 динара,

    а најнижа понуђена цена без ПДВ-а је:……………………………………………………….42.690.048,80 динара.

8)Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:

    Највиша понуђена цена без ПДВ-а је:………………………………………………………… 50.892.603,87 динара,

    а најнижа понуђена цена без ПДВ-а је:………………………………………………………..42.690.048,80 динара.

9)Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

    Извођач радова  извршава уговор као група понуђача.

10)Датум доношења одлуке о додели уговора је:28.03.2019.године.

11)Датум закључења уговора је:25.06.2019.године.

12)Основни подаци о Извођачу радова: Назив  Извођача радова: Носилац посла:

     Д.О.О.“ГРАЂИНГ“ Александровац, са седиштем у Александровцу, ул. 29. Новембар, бб,

     ПИБ 100364600 са члановима групе: “ТВИ“ Д.О.О. Београд, са седиштем у Београду,  ул. Стојана

     Матића, бр. 44/2, ПИБ 106707005.

13)Период важења уговора: 120 календарских дана од дана увођења у посао.   

14)Околности које представљају основ за измену уговора:

      Виша сила и случајности које се не могу предвидети.  

 

Начелник Општинске управе

Иван Новаковић, дипл.правник        

Print Friendly, PDF & Email