«

»

јул 02

Oдлука о додели уговора за јавну набавку  број ЈН 1.1.5.Д/2020-Канцеларијски материјал, за партију 2.-тонери и кетриџи

Република Србија
ОПШТИНА  АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА  УПРАВА
ул.  Јаше Петровића, број 26,
37230 Александровац
Број: 404-139-14/2020
Датум:02.07.2020.године 
 
 

            На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-139-13/2020  од  01.07.2020.године, Начелник Општинске  управе  Општине  Александровац   доноси:

 

ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ УГОВОРА

за јавну набавку мале вредности добара по партијама

 број ЈН 1.1.5.Д/2020-Канцеларијски материјал,

за партију 2.-тонери и кетриџи

 

1.Уговор за јавну набавку мале  вредности добара број  ЈН 1.1.5.Д/2020- Набавка канцеларијског

   материјала по партијама: партија 2.-тонери и кетриџи,   дељује се понуђачу:

 

-за партију 2: тонери и кетриџи:

 

    – “MZ COPI PRINT“,Јанка Веселиновића, 12, 37000 Крушевац,

 

 број понуде Понуђача:12/2020 од 17.06.2020. год, бр. понуде код Наручиоца:404-139-11/2020 од  

 23.06.2020.год.

 

2.Ову  Одлуку  у  року од 3 (три) дана од дана доношења објавити на Порталу Управе за јавне набавке.

О   б   р   а   з   л   о   ж   е   њ   е

 

            Наручилац је дана 27.05.2020. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности добара по партијама,  број 404-139-1/2020.

            Позив за подношење  понуда  број 404-139-4/2020 од  11.06.2020.године објављен је на Порталу Управе за јавне набавке  дана 11.06.2020. године  и на званичном сајту општине Александровац.

            Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда, број

404-139-12/2020 од 23.06.2020.године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и сачинила Извештај о стручној оцени понуда број  404-139-13/2020 од  01.07.2020.године.

 

            У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће:

1)Предмет јавне набавке су добра- Набавка канцеларијског материјала по партијама:

   партија 1.-канцеларијски материјал и партија 2.-тонери и кетриџи.   

  -Позив за подношење понуда  број  404-139-4/2020 од 11.06.2020.године објављен је на Порталу    

   Управе  за јавне набавке дана 11.06.2020.године и на званичном сајту општине Александровац.

   -Поступак отварања понуда вођен је у просторијама Наручиоца у улици Јаше Петровића, број 26 у

    Александровцу дана 23.06.2020.године са почетком у 11.00 часова, од стране Комисије за јавну

    набавку формиране Решењем  Наручиоца  број 404-139-2/2020 од  27.05.2020.године.

2)Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

   Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а је:…………………………………..1.000.000,00 динара без ПДВ-а

    (партија 1 је 583.333,00 дин. без ПДВ-а и партија 2 је 416.666,00 дин. без ПДВ-а).

3)Основни подаци о понуђачима

   У року за подношење понуда Наручиоцу  је достављено 7 (седам)  благовремених  понуда.

 

Број под којим је понуда заведена Назив или шифра понуђача
404-139-5/2020 “I & D COM“ D.O.O.SLOBODNA ZONA BEOGRAD

VILINE VODE 99/L 12, 11158 BEOGRAD

404-139-6/2020 “VINTEC“ D.O.O. Slovenska, br. 9,  11040 Beograd
404-139-7/2020 “AMPHORA“ D.O.O.Bulevar vojvode  Mišića 10,

11040 Beograd

404-139-8/2020 T.P. “Laser Team“ d.o.o.37000 Kruševac, Šumadijska- 113/2
404-139-9/2020 “PAPIRUS KOMERC“ d.o.o.Vojvode Petra Bojovića, 15, 37000 Kruševac
404-139-10/2020 “MS COMP“Ул. Чупићева, бр. 1, 37000 Крушевац
404-139-11/2020 “MZ COPI PRINT“,Јанка Веселиновића, 12, 37000 Крушевац

 Неблаговремених понуда није било.                                                                          

4)Прегледом достављених понуда Комисија је утврдила следеће:

   4.1. Наручиоцу  је  за партију1: канцеларијски материјал  достављено 3 (три)  благовремене  понуде  чија је понуђена цена: 

Редбр. Број под којим је понуда заведена Назив или шифра понуђача Понуђена

цена без

ПДВ износа

у динарима

1. бр.  Наручиоца:404-139-7/2020

од 22.06.2020.год.

бр.Понуђача:2306 од 23.06.2020. год.

“AMPHORA“ D.O.O.Bulevar vojvode  Mišića 10,11040 Beograd 1.164.550,00
2. бр.  Наручиоца:404-139-8/2020

од 22.06.2020.год.

бр.Понуђача:23/20 од 23.06.2020. год.

T.P. “Laser Team“ d.o.o.37000 Kruševac, Šumadijska- 113/2 897.175,00
3. бр.  Наручиоца:404-139-9/2020

од 22.06.2020.год.

бр.Понуђача:17-1 од 19.06.2020. год.

“PAPIRUS KOMERC“ d.o.o.Vojvode Petra Bojovića, 15, 37000 Kruševac 888.422,55

    4.2. Наручиоцу  је  за партију2: тонери и кетриџи достављено 6 (шест)  благовремених  понуда  чија је понуђена цена: 

Редбр. Број под којим је понуда заведена Назив или шифра понуђача Понуђена

цена без

ПДВ износа

у динарима

1. бр.  Наручиоца:404-139-5/2020

од 19.06.2020.год.

бр.Понуђача:862 од 18.06.2020. год.

“I & D COM“ D.O.O.SLOBODNA ZONA BEOGRAD

VILINE VODE 99/L 12, 11158 BEOGRAD

400.460,00
2. бр.  Наручиоца:404-139-6/2020

од 19.06.2020.год.

бр.Понуђача:180620/01 од 18.06.2020. год.

“VINTEC“ D.O.O. Slovenska, br. 9, 

11040 Beograd

400.000,00
3. бр.  Наручиоца:404-139-7/2020

од 22.06.2020.год.

бр.Понуђача:2306 од 23.06.2020. год.

“AMPHORA“ D.O.O.Bulevar vojvode  Mišića 10,11040 Beograd 438.343,00
4. бр.  Наручиоца:404-139-9/2020

од 22.06.2020.год.

бр.Понуђача:17-2/2020 од 19.06.2020. год.

“PAPIRUS KOMERC“ d.o.o.Vojvode Petra Bojovića, 15, 37000 Kruševac 238.684,00
5. бр.  Наручиоца:404-139-10/2020

од 23.06.2020.год.

бр.Понуђача:43 од 22.06.2020. год.

“MS COMP“Ул. Чупићева, бр. 1,

37000 Крушевац

204.810,00
6. бр.  Наручиоца:404-139-11/2020

од 23.06.2020.год.

бр.Понуђача:12/2020 од 17.06.2020. год.

“MZ COPI PRINT“,Јанка Веселиновића, 12, 37000 Крушевац 199.650,00

   4.3.Прегледом достављених понуда и достављене документације Комисија констатује да су:

            4.3.1. за партију1: канцеларијски материјал, напред наведени Понуђачи из табеле број 4.1. доставили су  попуњену, потписану и  оверену Изјаву понуђача о испуњености обавезних услова  по основу чл. 75.став 2. ЗЈН-а , чиме судоказали да испуњавају обавезне услове и да наступају самостално.

            4.3.2. за партију 2: тонери и кетриџи, напред наведени Понуђачи из табеле број 4.2. доставили су  попуњену, потписану и  оверену Изјаву понуђача о испуњености обавезних услова  по основу чл. 75.став 2. ЗЈН-а , чиме су доказали да испуњавају обавезне услове и да наступају самостално.

    4.4.Рачунском контролом достављених понуда Комисија није уочила рачунске грешке.

    4.5. Достављене понуде за партију 1.-канцеларијски материјал: Понуда бр.2306 од 23.06.2020. год. (број Наручиоца: 404-139-7/2020 од 22.06.2020.год.) Понуђача  “AMPHORA“ D.O.O.Bulevar vojvode  Mišića 10,11040 Beograd, понуда бр.23/20 од 23.06.2020. год. (број Наручиоца: 404-139-8/2020 од 22.06.2020.год.) Понуђача T.P. “Laser Team“ d.o.o.37000 Kruševac, Šumadijska- 113/2 и понуда бр. 17-1 од 19.06.2020. год. (број Наручиоца: 404-139-9/2020 од 22.06.2020.год. ) Понуђача  “PAPIRUS KOMERC“ d.o.o.Vojvode Petra Bojovića, 15, 37000 Kruševac су у складу са чланом 3. тачка 31) и 32) Закона о јавним набавкама  благовремене, одговарајуће, немају битних недостатака, не условљавају права Наручица и обавезе Понуђача   али  нису у складу са чланом 3. тачка 33. Закона о јавним набавкама-прелазе процењену вредност јавне набавке и неприхватљиве су за Наручиоца  и неће се узети у даље разматрање и рангирање понуда.

   4.6.Достављене понуде за партију 2.-тонери и кетриџи (у табели 4.2.)  су  у складу са чланом 3. Тачка 31), 32) и 33) Закона о јавним набавкама, благовремене, одговарајуће, и прихватљиве и немају битиних недостатака по основу члана 106. ЗЈН.

5)Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена без ПДВ-а.

    Број бодова за наведени критеријум  ће се израчунавати на следећи начин:

                        -Број бодова за понуђену цену: Код овог критеријума упоређиваће се укупна цена

                                                                                без ПДВ-а  из понуде међу појединачним понудама.                                                                                            

                        -Могућ број  бодова код овог критеријума је од 0-100 бодова.                                                    

                        -Бодови по овом критеријуму израчунавају се по обрасцу:

                         Број бодова= 100 х најнижа понуђена цена на тендеру / цена конкретног понуђача. 

6)Рангирање понуда

6.1.за партију 1: канцеларијски материјал

Све понуде за партију 1. су неприхватљиве и неће се даље разматрати.

6.2.за партију 2: тонери и кетриџи

       С обзиром да је Наручиоцу достављено 6(шест) благовремених, одговарајућих и прихватљивих понуда,  Наручилац је на основу примене критеријума најнижа понуђена цена  формирао следећу  ранг листу:

   Ранг листа:

Ред.

Бр.

Назив понуђача Укупна понуђена цена

без ПДВ-а (РСД)

Број бодова
1. “MZ COPI PRINT“,Јанка Веселиновића, 12,

37000 Крушевац

199.650,00 100 х 199.650,00/199.650,00=100
2. “MS COMP“Ул. Чупићева, бр. 1,

37000 Крушевац

204.810,00 100 х 199.650,00/204.810,00=97,48
3. “PAPIRUS KOMERC“ d.o.o.Vojvode Petra Bojovića, 15, 37000 Kruševac  

238.684,00

 

100 х 199.650,00/238.684,00=83,64

4. “VINTEC“ D.O.O. Slovenska,

br. 9,  11040 Beograd

 

400.000,00

 

100 х 199.650,00/400.000,00=49,91

5. “I & D COM“ D.O.O.SLOBODNA ZONA BEOGRAD

VILINE VODE 99/L 12, 11158 BEOGRAD

400.460,00 100 х 199.650,00/400.460,00=49,85
6. “AMPHORA“ D.O.O.Bulevar vojvode  Mišića 10,11040 Beograd 438.343,00 100 х 199.650,00/438.343,00=45,54

            Комисија  констатује да је понуда број 12/2020 од 17.06.2020.године (број Наручиоца:

404-139-11/2020 од 23.06.2020.год) Понуђача  “MZ COPI PRINT“,Јанка Веселиновића, 12,

37000 Крушевац,  најповољнија.      

7)Назив, односно име Понуђача чија је понуда најповољнија:

7.1.за партију1:канцеларијски материјал: Комисија предлаже одговорном лицу Наручиоца да донесе одлуку о обустави поступка зато што су Наручиоцу достављене три неприхватљиве понуде.

7.2.за партију 2: тонери и кетриџи:  Комисија предлаже одговорном лицу Наручиоца да донесе одлуку о додели уговора и закључи уговор за партију 2: тонери и кетриџи, број   ЈН 1.1.5.Д/2020 са   понуђачем:

       – MZ COPI PRINT“,Јанка Веселиновића, 12, 37000 Крушевац,

Цена:

Број Кратак опис Износ (без ПДВ-а) Износ (са ПДВ-ом)
1 ПАРТИЈА 2.-тонери и кетриџи 

 

199.650,00 239.580,00

Цене подразумевају “франко“ магацин наручиоца.

Цене су дате по јединици мере према приложеној спецификацији.

            Цене из понуде и приложене спецификације су фиксне и неће се мењати током реализације уговора.

Начин плаћања: Плаћање ће се извршити на основу испостављене фактуре од стране понуђача који  

 је на основу одлуке о додели уговора закључио уговор са Наручиоцем, а најкасније у року од 45 дана,

 од дана достављања фактуре Наручиоцу у складу са Законом о роковима измирења новчаних

 обавеза у комерцијалним трансакцијама (“Сл. гласник РС“, бр.119/2012).

Начин и место испоруке је: сукцесивно у року од 12месеци од момента закључења уговора.

 Испорука ће се вршити одговарајућим возилом понуђача -на адресу седишта Општинске управе

 Општине Александровац, на територији општине Александровац, а по налогу  Наручиоца.    

Рок испоруке је:2 дана од дана упућивања захтева-требовања Наручиоца(не дуже од 2(два)дана).

Рок важења понуде:Рок важења понуде износи 30 (тридесет) дана од дана отварања понуда.

 

 

        Одговорно лице Наручиоца   Начелник  Општинске  управе  Општине   Александровац прихватио је предлог  Комисије за јавну набавку и на основу законског овлашћења је донео Одлуку о додели уговора за јавну набавку мале  вредности добара по партијама, број ЈН 1.1.5.Д/2020- Набавка канцеларијског материјала по партијама: партија 2.-тонери и кетриџи, којом се уговори о јавној набавци додељују:

– за партију 2: тонери и кетриџи, број понуде Понуђача: 12/2020 од 17.06.2020.године, број понуде код Наручиоца: 404-139-11/2020 од 23.06.2020.године,  додељује Понуђачу:

 

“MZ COPI PRINT“,Јанка Веселиновића, 12, 37000 Крушевац.

 

            

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове Одлуке захтев за заштиту права може да се поднесе у року од 5 дана од дана њеног објављивања на Порталу Управе за јавне набавке. Захтев се подноси Наручиоцу а копија се истовремено доставља Републичкој Комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015). Подносилац захтева је дужан да уплати таксу на рачун буџета Републике Србије број 840-30678845-06, у износу од 60.000,00 динара (сходно члану 156. Закона о јавним  набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

 

                                                                          

 Начелник, 

Општинске управе

Иван Новаковић, дипл. правник

                                                                                                                                                                       

Print Friendly, PDF & Email