«

»

јул 02

Одлука о обустави поступка за јавну набавку  број ЈН 1.1.5.Д/2020-Канцеларијски материјал, за партију 1.-канцеларијски материјал

Република Србија
ОПШТИНА  АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА  УПРАВА
ул.  Јаше Петровића, број 26,
37230 Александровац
Број: 404-139-15/2020
Датум:02.07.2020.године 

 

            На основу члана  109. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-139-13/2020  од  01.07.2020.године, Начелник Општинске  управе  Општине  Александровац   доноси:

 

ОДЛУКУ  О  ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

за јавну набавку мале вредности добара по партијама

 број ЈН 1.1.5.Д/2020-Канцеларијски материјал,

за партију 1.-канцеларијски материјал

 

1.Обуставља се поступак јавне набавке  мале  вредности добара број  ЈН 1.1.5.Д/2020- Набавка

   канцеларијског  материјала по партијама: партија 1.-канцеларијски материјал,  зато што су Наручиоцу достављене све неприхватљиве понуде .

2.Ову  Одлуку  у  року од 3 (три) дана од дана доношења објавити на Порталу Управе за јавне набавке и интернет страници Наручиоца.

О   б   р   а   з   л   о   ж   е   њ   е

 

            Наручилац је дана 27.05.2020. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности добара по партијама,  број 404-139-1/2020.

            Позив за подношење  понуда  број 404-139-4/2020 од  11.06.2020.године објављен је на Порталу Управе за јавне набавке  дана 11.06.2020. године  и на званичном сајту општине Александровац.

            Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда, број

404-139-12/2020 од 23.06.2020.године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и сачинила Извештај о стручној оцени понуда број  404-139-13/2020 од  01.07.2020.године.

            У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће:

1)Предмет јавне набавке су добра- Набавка канцеларијског материјала по партијама:

   партија 1.-канцеларијски материјал и партија 2.-тонери и кетриџи.   

  -Позив за подношење понуда  број  404-139-4/2020 од 11.06.2020.године објављен је на Порталу    

   Управе  за јавне набавке дана 11.06.2020.године и на званичном сајту општине Александровац.

   -Поступак отварања понуда вођен је у просторијама Наручиоца у улици Јаше Петровића, број 26 у

    Александровцу дана 23.06.2020.године са почетком у 11.00 часова, од стране Комисије за јавну

    набавку формиране Решењем  Наручиоца  број 404-139-2/2020 од  27.05.2020.године.

2)Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

   Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а је:…………………………………..1.000.000,00 динара без ПДВ-а

    (партија 1 је 583.333,00 дин. без ПДВ-а и партија 2 је 416.666,00 дин. без ПДВ-а).

3)Основни подаци о понуђачима

   У року за подношење понуда Наручиоцу  су достављене 3 (три)  благовремене  понуде.

 

 Неблаговремених понуда није било.                                                              

4)Прегледом достављених понуда Комисија је утврдила следеће:

   4.1. Наручиоцу  је  за партију 1: канцеларијски материјал  достављено 3 (три)  благовремене  понуде  чија је понуђена цена:

 

 

 

Редбр. Број под којим је понуда заведена Назив или шифра понуђача Понуђена

цена без

ПДВ износа

у динарима

1. бр.  Наручиоца:404-139-7/2020

од 22.06.2020.год.

бр.Понуђача:2306 од 23.06.2020. год.

“AMPHORA“ D.O.O.Bulevar vojvode  Mišića 10,11040 Beograd 1.164.550,00
2. бр.  Наручиоца:404-139-8/2020

од 22.06.2020.год.

бр.Понуђача:23/20 од 23.06.2020. год.

T.P. “Laser Team“ d.o.o.37000 Kruševac, Šumadijska- 113/2 897.175,00
3. бр.  Наручиоца:404-139-9/2020

од 22.06.2020.год.

бр.Понуђача:17-1 од 19.06.2020. год.

“PAPIRUS KOMERC“ d.o.o.Vojvode Petra Bojovića, 15, 37000 Kruševac 888.422,55

    4.3.Прегледом достављених понуда и достављене документације Комисија констатује да су:

              –за партију1: канцеларијски материјал, напред наведени Понуђачи из табеле број 4.1. доставили су  попуњену, потписану и  оверену Изјаву понуђача о испуњености обавезних услова  по основу чл. 75.став 2. ЗЈН-а , чиме судоказали да испуњавају обавезне услове и да наступају самостално.

    4.4.Рачунском контролом достављених понуда Комисија није уочила рачунске грешке.

    4.5. Достављене понуде за партију 1.-канцеларијски материјал: Понуда бр.2306 од 23.06.2020. год. (број Наручиоца: 404-139-7/2020 од 22.06.2020.год.) Понуђача  “AMPHORA“ D.O.O.Bulevar vojvode  Mišića 10,11040 Beograd, понуда бр.23/20 од 23.06.2020. год. (број Наручиоца: 404-139-8/2020 од 22.06.2020.год.) Понуђача T.P. “Laser Team“ d.o.o.37000 Kruševac, Šumadijska- 113/2 и понуда бр. 17-1 од 19.06.2020. год. (број Наручиоца: 404-139-9/2020 од 22.06.2020.год. ) Понуђача  “PAPIRUS KOMERC“ d.o.o.Vojvode Petra Bojovića, 15, 37000 Kruševac су у складу са чланом 3. тачка 31) и 32) Закона о јавним набавкама  благовремене, одговарајуће, немају битних недостатака, не условљавају права Наручица и обавезе Понуђача   али  нису у складу са чланом 3. тачка 33. Закона о јавним набавкама-прелазе процењену вредност јавне набавке и неприхватљиве су за Наручиоца  и неће се узети у даље разматрање и рангирање понуда.

   5)Разлози за обуставу поступка:

       Комисија је након стручне оцене понуда констатовала да су Наручиоцу достављене три неприхватљиве понуде чија понуђена цена пролази износ процењеневредности.

       Одговорно лице Наручиоца   Начелник  Општинске  управе  Општине   Александровац прихватио је предлог  Комисије за јавну набавку и на основу законског овлашћења је донео Одлуку о обустави поступка, за јавну набавку мале  вредности добара по партијама, број ЈН 1.1.5.Д/2020- Набавка канцеларијског материјала по партијама: партија 1.-канцеларијски материјал.           

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:

Против ове Одлуке захтев за заштиту права може да се поднесе у року од 5 дана од дана њеног објављивања на Порталу Управе за јавне набавке. Захтев се подноси Наручиоцу,  а копија се истовремено доставља Републичкој Комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015). Подносилац захтева је дужан да уплати таксу на рачун буџета Републике Србије број 840-30678845-06, у износу од 60.000,00 динара (сходно члану 156. Закона о јавним  набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

 

Начелник, 

Општинске управе

Иван Новаковић, дипл. правник

Print Friendly, PDF & Email