«

»

мар 30

Одлука о додели уговора за јавну набаку мале вредности број ЈН 1.1.12.Д/2020 – Набавка табли за обележавање улица

Република Србија
ОПШТИНА  АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА  УПРАВА
ул.  Јаше Петровића, број 26,
37230 Александровац
Број: 404-8740/2020
Датум:30.03.2020.године 

 

            На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-87-39/2020  од  27.03.2020.године, Начелник Општинске  управе  Општине  Александровац   доноси:

 

ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ УГОВОРА

за јавну набавку мале вредности добара

 број ЈН 1.1.12.Д/2020

 

1.Уговор за јавну набавку мале  вредности добара број  ЈН 1.1.12.Д/2020- Набавка табли за обележавање улица, дељује се понуђачу:

 

-“BALKANIJAD.O.O. Novi Sad, ул. Јернеја Копитара,бр.46 а, 21000 Нови Сад,

 

   број понуде Понуђача 90-2020 од 11.03.2020.год,  број понуде  код  наручиоца 404-87-31/2020

   од 18.03.2020.године.

 

2.Ову  Одлуку  у  року од 3 (три) дана од дана доношења објавити на Порталу Управе за јавне набавке.

 

О   б   р   а   з   л   о   ж   е   њ   е

 

 

            Наручилац је дана 24.02.2020. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности добара број 404-87-1/2020.

            Позив за подношење  понуда  број 404-87-4/2020 од  04.03.2020.године објављен је на Порталу Управе за јавне набавке  дана 04.03.2020. године  и на званичном сајту општине Александровац.

            Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда, број

404-87-35/2020 од 18.03.2020.године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и сачинила Извештај о стручној оцени понуда број  404-87-39/2020 од  27.03.2020.године.

 

            У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће:

 

1)Предмет јавне набавке су добра-Набавка  табли за обележавање улица.

   -Позив за подношење понуда  број  404-87-4/2020 од 04.03.2020.године објављен је на Порталу  Управе

    за јавне набавке дана 04.03.2020.године и на званичном сајту општине Александровац.

   -Поступак отварања понуда вођен је у просторијама Наручиоца у улици Јаше Петровића, број 26 у

    Александровцу дана 18.03.2020.године са почетком у 14.00 часова, од стране Комисије за јавну

    набавку формиране Решењем  Наручиоца  број 404-87-2/2020 од  24.02.2020.године.

 

2)Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

   Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а је:………………………………………………….3.016.250,00 динара.

 

3)Основни подаци о понуђачима

   У року за подношење понуда Наручиоцу  су достављене 3 (три)  благовремене  понуде.

 

Број под којим је понуда заведена Назив или шифра понуђача
404-87-28/2020 “Al in one business center“ D.O.O.

ул. Самјуела Бекета, бр. 12,

11000 Београд

404-87-30/2020 “ SEMIKS TEHNO“

улица Кнеза Александра 78,

 32300 Горњи Милановац

404-87-31/2020 “BALKANIJA“ D.O.O. Novi Sad

Ул. Јернеја Копитара,бр.46 а,

21000 Нови Сад

 

 Неблаговремених понуда није било.

                                                                          

4)Прегледом достављених понуда Комисија је утврдила следеће:

   4.1. Наручиоцу  су  достављене 3 (три)  благовремене  понуде  чија је понуђена цена: 

Редбр. Број под којим је понуда заведена Назив или шифра понуђача Понуђена

цена без

ПДВ износа

у динарима

1. бр.  Наручиоца:404-87-28/2020

од 13.03.2020.год.

бр.Понуђача:29/20 од 11.03.2020. год.

“Al in one business center“ D.O.O.

ул. Самјуела Бекета, бр. 12,

11000 Београд

2.845.216,00
2. бр.  Наручиоца:404-87-30/2020

 од 18.03.2020.год.

бр.Понуђача: 6 од  11.03.2020.год.

“ SEMIKS TEHNO“

улица Кнеза Александра 78,

 32300 Горњи Милановац

1.972.800,00
3. бр.  Наручиоца:404-87-31/2020

 од 18.03.2020.год.

бр. Понуђача: 90-2020 од 11.03.2020.год.

“BALKANIJA“ D.O.O. Novi Sad

Ул. Јернеја Копитара,бр.46 а,

21000 Нови Сад

2.164.600,00

   

    4.2.Прегледом достављених понуда и достављене документације Комисија констатује да је:

 

            4.2.1.Понуђач “Al in one business center“ D.O.O.ул. Самјуела Бекета, бр. 12, 11000 Београд, доставио попуњен, потписан и  оверен Образац број 1-Изјава понуђача о испуњености обавезних услова и Образац број 2-Изјава понуђача по основу чл. 75.став2. ЗЈН-а , чиме је доказао да испуњава обавезне услове и да наступа самостално.

            -Доставио је доказ да испуњава додатни услов-две потврде  о референцама  оверене од стране Купца/Наручиоца са којима доказује да је у претходне три године (2017, 2018 и 2019 године) испоручио добра чија вредност није мања од 5.000.000,00 динара без ПДВ-а.

            -Доставио је и остале,  Конкурсном документацијом тражене, попуњене, оверене и потписане обрасце и то: Образац број 3-Образац понуде, Образац број 4-Образац структуре цене, Образац број 5-Образац спецификације, Образац број 7-Изјава о независној понуди и Образац број 8-Модел уговора.

 

            4.2.2.Понуђач  “ SEMIKS TEHNO“, улица Кнеза Александра 78, 32300 Горњи Милановац, доставио попуњен, потписан и  оверен Образац број 1-Изјава понуђача о испуњености обавезних услова и Образац број 2-Изјава понуђача по основу чл. 75.став2. ЗЈН-а , чиме је доказао да испуњава обавезне услове и да наступа самостално.

            -Доставио је доказ да испуњава додатни услов-шест потврда о референцама. Свих шест потврда је доставио у дупликату. Прегледом достављених потврда о референцама Комисија је констатовала да је Понуђач направио  грешке на укупно пет потврда  и уписао погрешан број и назив јавне набавке наручиоца, такође на две потврде референтни наручиоци нису уписали матичне бројеве. Ради провере достављених потврда о референцама и из разлога што је понуђач доставио понуду са најнижом понуђеном ценом, Наручилац је на основу члана 93.ЗЈН-а- Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке, Захтевом, број 404-87-36/2020 дана 24.03.2020.године затражио електронским потем од Понуђача да по основу достављених потврда о референцама достави доказе  да је извршио наведену испоруку добара и то: Уговоре, рачуне и фактуре или неку другу одговарајућу документацију. Понуђач је у остављеном року  електронским путем доставио доказе (заводни број Наручиоца 404-87-37/2020  од 26.03.2020.године):

            -За Потврду о референцама  коју је издао референтни Наручилац Општинска управа општине Босилеград ул. Георги Димитрова, бр. 82, на укупан износ од 428.400,00 динара без ПДВ-а, Понуђач је доставио фотокопију уговора о пруженим услугама број 404-251/18-УГ-3 од 09.01.2019.године на уговорени износ од 514.080,00 динара са ПДВ-ом;

-За Потврду о референцама  коју је издао референтни Наручилац  Ј.П. “Градац“, ул. Цара Лазара, бр. 51  из Чачка на укупан износ од 865.329,00 динара без ПДВ-а, Понуђач није доставио ни један тражени доказ. Потврда о референцама не садржи матични број Наручиоца.

-За Потврду о референцама  коју је издао референтни Наручилац Градска  управа за комуналне и инспекцијске послове града Крагујевца, ул. Трг слободе, бр. 3 на износ од 250.000,00 динара без ПДВ-а Понуђач је доставио фотокопију уговора о набавци и испоруци табли за означавање назива улица, број 404-254/17-XIV  од 08.08.2070.године  на износ од 250.000,00 динара без ПДВ-а;

-За Потврду о референцама  коју је издао референтни Наручилац  “МАГЕНДА ДМ ПЛУС“  Д.О.О, Матејевачки пут бб, Ниш, на износ од 1.989.600,00 динара без ПДВ-а, Понуђач није доставио фотокопију уговора  а ни фотокопију рачуна или фактуре. Понуђач је као доказ доставио Потврду издату од стране “МАГЕНДА ПЛУС“ Д.О.О. из Ниша у којој се не наводи име Понуђача него се Потврда односи на постављање кућних бројева у три месне заједнице са бројевима фактура и износима без навођења имена

“ SEMIKS TEHNO“ у Потврди, тако да није могуће утврдити на ког се Понуђача односи Потврда;

-За Потврду о референцама  коју је издао референтни Наручилац  “FORS MONTENEGRO “ –фондација за развој Црне Горе, ул. Ивана Милутиновића, бр. 10, 81400 Никшић, на износ од 8.600,00 еура без ПДВ-а, понуђач није доставио фотокопију уговора, рачуна или фактуре. Понуђач је као доказ доставио Изјаву Наручиоца са заводни бројем уговора без датума и без уговореног износа. Потврда о референцама не садржи матични број Наручиоца и

-За Потврду о референцама  коју је издао референтни Наручилац  “SISTEMS“ D.O.O. Новосадски пут 79, Ветерник, на износ од 1.030.500,00 динара без ПДВ-а,  понуђач није доставио фотокопију уговора, рачуна или фактуре. Понуђач је доствио потврду у којој референтни наручилац потврђује да је понуђач испоручио 1.145 кућинх бројева за потребе фирме “ELAS“ D.O.O. улица Уроша Дреновића, бр. 87, Бања Лука, а не за потребе референтног Наручиоца.

 

            4.2.3.Понуђач  “BALKANIJA“ D.O.O. Novi Sad,  ул. Јернеја Копитара,бр.46 а, 21000 Нови Сад, доставио попуњен, потписан и оверен Образац број 1-Изјава понуђача о испуњености обавезних услова и Образац број 2-Изјава понуђача по основу чл. 75.став2. ЗЈН-а , чиме је доказао да испуњава обавезне услове и да наступа самостално.

            -Доставио је доказ да испуњава додатни услов-три  потврде  о референцама  оверене од стране Купца/Наручиоца са којима доказује да је у претходне три године (2017, 2018 и 2019 године) испоручио добра чија вредност није мања од 5.000.000,00 динара без ПДВ-а.

            -Доставио је и остале,  Конкурсном документацијом тражене, попуњене, оверене и потписане обрасце и то: Образац број 3-Образац понуде, Образац број 4-Образац структуре цене, Образац број 5-Образац спецификације, Образац број 7-Изјава о независној понуди и Образац број 8-Модел уговора.

    4.3.Рачунском контролом достављених понуда Комисија није уочила рачунске грешке.

    4.4.Понуда  број  6 од 11.03.202.године, Понуђача “ SEMIKS TEHNO“, улица Кнеза Александра 78, 32300 Горњи Милановац, (број Наручиоца 404-87-30/2020 од 18.03.2020.године )  има битних недостатака по основу члана 106.ЗЈН-а, односно не испуњава додатни услов  да је Понуђач у последње три године (2017, 2018 и 2019) испоручио предметна добра-табле за обележавање улица, у износу од 5.000.000,00 динара без ПДВ-а и као таква се неће узети у даље разматрање и рангирање.

 -Понуде број 29/20 од  11.03.2020.године (број Наручиоца 404-87-28 од 13.03.2020.године) Понуђача  “Al in one business center“ D.O.O.ул. Самјуела Бекета, бр. 12, 11000 Београд и број 90-2020 од 11.03.2020.године  ( број Наручиоца 404-87-31/2020 од 18.03.2020.године) Понуђача, “BALKANIJA“ D.O.O. Novi Sad, ул. Јернеја Копитара,бр.46 а, 21000 Нови Сад,  су у складу са чланом 3. тачка 31), 32) и 33) Закона о јавним набавкама  благовремене, одговарајуће  и  прихватљиве и немају битних недостатака по основу члана 106. ЗЈН-а.

5)Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена без ПДВ-а.

    Број бодова за наведени критеријум  ће се израчунавати на следећи начин:

                        -Број бодова за понуђену цену: Код овог критеријума упоређиваће се укупна цена

                                                                                без ПДВ-а  из понуде међу појединачним понудама.                                                                                            

                        -Могућ број  бодова код овог критеријума је од 0-100 бодова.                                                   

                        -Бодови по овом критеријуму израчунавају се по обрасцу:

                         Број бодова= 100 х најнижа понуђена цена на тендеру / цена конкретног понуђача. 

6)Рангирање понуда

       С обзиром да су Наручиоцу достављене 2(две) благовремене, одговарајуће и прихватљиве понуде,

    Наручилац је на основу примене критеријума најнижа понуђена цена  формирао следећу  ранг листу:

   Ранг листа:

Ред.

Бр.

Назив понуђача Укупна понуђена цена

без ПДВ-а (РСД)

Број бодова
1. “BALKANIJA“ D.O.O. Novi Sad

Ул. Јернеја Копитара,бр.46 а,

21000 Нови Сад

2.164.600,00 100 х 2.164.600,00/2.164.600,00=100
2. “Al in one business center“ D.O.O.

ул. Самјуела Бекета, бр. 12,

11000 Београд

2.845.216,00 100 х 2.164.600,00/2.845.216,00=76,07

 

            Комисија  констатује да је понуда број 90-2020 од 11.03.2020.године  ( број Наручиоца

404-87-31/2020 од 18.03.2020.године) Понуђача, “BALKANIJA“ D.O.O. Novi Sad, ул. Јернеја Копитара,бр.46 а, 21000 Нови Сад,  најповољнија.

 

7)Назив, односно име Понуђача чија је понуда најповољнија:

   Комисија предлаже одговорном лицу Наручиоца да донесе одлуку о додели уговора и закључи уговор о

   набавци табли за обележавање улица, број ЈН 1.1.12.Д/2020 са   понуђачем:

 

       -“BALKANIJAD.O.O. Novi Sad, ул. Јернеја Копитара,бр.46 а, 21000 Нови Сад,

       -за укупну понуђену цену без ПДВ-а:………………………………………………………......2.164.600,00 динара,

       -ПДВ износ 20%:……………………………………………………………………………………………….432.920,00 динара,

       -укупна понуђена цена са ПДВ-ом:…………………………………………………………..…..2.597.520,00 динара.

-Начин и рок плаћања: Плаћање се врши уз важеће средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема уредне фактуре и Записника о квалитативној и квантитативној примопредаји које потписују овлашћена лица Наручиоца и понуђача. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

-Понуђач је дужан да испоручи добра у року од 30 (тридесет) дана од дана потписивања уговора. 

Гарантни рок:Гарантни рок за опрему и коришћене материјале је гарантни рок произвођача опреме или материјала, који се преноси са произвођача опреме или материјала на Наручиоца и тече од дана извршене примопредаје.

 

        Одговорно лице Наручиоца   Начелник  Општинске  управе  Општине   Александровац прихватио је предлог  Комисије за јавну набавку и на основу законског овлашћења је донео Одлуку о додели уговора за јавну набавку мале  вредности добара, број ЈН 1.1.12.Д/2020-Набавка табли за обележавање улица, којом се уговор о јавној набавци за понуду  број 90-2020  од  11.03.2020.године  (број Наручиоца 404-87-31/2020 од 11.03.2020.године), додељује Понуђачу:

 

       -“BALKANIJAD.O.O. Novi Sad, ул. Јернеја Копитара,бр.46 а, 21000 Нови Сад,

            

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове Одлуке захтев за заштиту права може да се поднесе у року од 5 дана од дана њеног објављивања на Порталу Управе за јавне набавке. Захтев се подноси Наручиоцу а копија се истовремено доставља Републичкој Комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015). Подносилац захтева је дужан да уплати таксу на рачун буџета Републике Србије број 840-30678845-06, у износу од 60.000,00 динара (сходно члану 156. Закона о јавним  набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

Начелник, 

 Општинске управе

 Иван Новаковић, дипл. правник

                                                                                                                                                                       

Print Friendly, PDF & Email