«

»

мар 30

Обавештење о закљученом уговору број ЈН 1.3.4.Р/2020. – Kрпљење ударних рупа

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ул. Јаше Петровића, бр. 26
Број:404-46-17/2020
Датум:30.03.2020.године
А л е к с а н д р о в а ц

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр.124/12,14/15 и 68/15)

Општинска управа Општине Александровац
улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац
објављује
О б а в е ш т е њ е
о з а к љ у ч е н о м у г о в о р у

1)Назив, адреса и Имејл наручиоца:
Општинска управа Општине Александровац,
улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац,
nabavke@aleksandrovac.rs
2)Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе.
3)Врста предмета-радови (опис предмета набавке, назив и ознака из ОРН).
Предмет јавне набавке је набавка радова-Kрпљење ударних рупа, редни број 1.3.4.Р/2020.
Назив и ознака из општег речника набавке:ОРН:45233141-радови на одржавању путева.

 


4)Уговорена вредност радова: без ПДВ-а је:……………………………..10.778.310,00 динара,
са ПДВ-ом је:……………………………..12.933.972,00 динара.
5)Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена.
6)Број примљених понуда: 2 (две).
7)Највиша и најнижа понуђена цена:
Највиша понуђена цена без ПДВ-а је:……………………………………..12.499.936,00 динара,
а најнижа понуђена цена без ПДВ-а је:……………………………………10.778.310,00 динара.
8)Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:
Највиша понуђена цена без ПДВ-а је:……………………………………..12.499.936,00 динара,
а најнижа понуђена цена без ПДВ-а је:……………………………………10.778.310,00 динара.
9)Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:
Извођач радова самостално извршава уговор без подизвођача.
10)Датум доношења одлуке о додели уговора је:18.03.2020.године.
11)Датум закључења уговора је:30.03.2020.године.
12)Основни подаци о извођачу радова:
Назив извођача радова: Д.О.О. “Мирас-Б“ из Александровца,
Адреса: Лесеновци, бб, 37230 Александровац,
Матични број:17344773,
ПИБ:100366966,
Телефон:037 3554 913.
13)Период важења уговора: 31.12.2020.године.
14)Околности које представљају основ за измену уговора:
Виша сила и случајности које се не могу предвидети.

Начелник Општинске управе
___________________________
Иван Новаковић, дипл.правник

Print Friendly, PDF & Email