«

»

сеп 01

Одлукa o додели уговора о дугорочном задуживању општине Александровац

На основу члана 68. Статута општине Александровац („Службени лист општине Александровац број 2/2019) и Одлуке о задуживању општине Александровац за финансирање капиталних инвестиционих радова („Службени лист општине Александровац“ број 17/2023), разматрајући предлог  Комисије за спровђење поступка за избор банке  за доделу уговора о дугорочном задуживању општине Александровац број 020-487-7/2023-07 од 16. августа 2023.године.    Председник општине Александровац дана  30. августа 2023.године доноси

Одлуку

o додели уговора о дугорочном задуживању општине Александровац

 

  1. Уговор о дугорочном задуживању општине Александровац додељује се банки Поштанска штедионица акционарско друштво, Београд, улица Краљице Марије 3, 11000 Београд Палилула
  2. Укупни трошкови набавке кредита (главница+камата+трошкови) износе 983.979,69 ЕУРА што на дан 07.2023.године у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије важећем за еуро износи 115.356.662,16 динара.
  3. Уговор описан у тачки 1. ове Одлуке у име општине Александровац потписаће председник општине Александровац.
  4. Одлуку објавити у „Службеном листу општине Александровац“

Образложење

          Дана 29.јуна 2023. године  Скупштина општине Александровац донела је Одлуку о задуживању општине Александровац  за финснсирање капиталних инвестиционих радова број 020-.465/2023-01 од 29.јуна 2023. године Сходно наведеној одлуци, решењем председника општине број 020-457/2023-07 од  03.јуна 2023.године формирана је Кмисија  за спровођење поступка за избор банке за доделу уговора о дугорочном задуживању општине Александровац. Комисија је дана 10.07.2023.године објавила позив за подношење понуда за дугорочни кредит за финансирање  капиталних инвестиционих радова.

          О спроведеном поступку за избор банке за доделу уговора о дугорочном задуживању општине Александровац Комисија је дана 16. августа 2023.године сачинила извештај о стручној оцени понуда за спровођење поступка за избор банке за доделу уговора о дугорочном задуживању општине Александровац број 020-487-7/2023-07 и у истом константовала да су достављене три понуде,  потпуне и благовремене, доставњене  у складу са позивом за подношење понуда и то:

 

  1. Понуда бр.281 од 02.08.2023 Banca Intesa ad Beograd, улица Милентија Поповића број 7Б, 11000 Београд достављена је на писрницу Општинске упрае општине Александровац улица Јаше Петровића бр.26 дана 03.08.2023.године у 09:52 часова, заведена код Наручиоца под бројем 020-487-2-1/2023-07   на износ од  000.000,00 динара што на дан  10.07.2023.године по важећем средњем курсу НБС за ЕУРО износи 725.040,69 ЕУРА.

 

Укупни износ набавке кредита/главница+камата+трошкови/ износе 1.007.081,93 ЕУРА што на дан 10.07.2023.године по средњем курсу НБС важећем за ЕУРО износи 118.065.048,65 динара.

 

  1. Понуда Банка Поштанска штедионица, акционарско друштво, Београд, улица Краљице Марије 3, 11000 Београд, Палилула достављена је на писарницу Општинске управе општине Александровац улица Јаше Петровића бр.26 дана 03.08.2023.године у 10:29 часова, заведена код Наручиоца под бројем 020-487-2-2/2023-07

Након отварања и прегледа понуда, а пре стручне оцене , Комисија је у складу са чл.142. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник бр. 91/19) упутио Понуђачу дана 04.08.2023.године Захтев за додатна објашњења и допуштене исправке бр. 020-487-5/2023-07. Дана  09.08.2023.године , а у законском року дато је од стране Понуђача образложење. Бр. 020-487-6/2023-07 које је Наручилац прихватио

Комисија је константовала да је понуда  Банка Поштанска штедионица , акционарско друштво Београд   на износ од  85.000.000,00 динара што на дан  10.07.2023.године по важећем средњем курсу НБС за ЕУРО износи 725.040,69 ЕУРА.

 

Укупни износ набавке кредита/главница+камата+трошкови/ износе 983.979,69 ЕУРА што на дан 10.07.2023.године по средњем курсу НБС важећем ѕа ЕУРО износи 115.356.662,16 динара.

  1. Понуда NLB KOMERCIJALNA BANKA AD, улица Сверог Саве 14, 11000 Београд, доставиљена је на писарницу Општинске упрае општине Александровац улица Јаше Петровића бр.26 дана 03.08.2023.године у 10:41 часова, заведена код Наручиоца под бројем 020-487-2-3/2023-07

 на износ од  85.000.000,00 динара што на дан  10.07.2023.године по важећем средњем курсу НБС за ЕУРО износи 725.040,69 ЕУРА.

Укупни износ набавке кредита/главница+камата+трошкови/ износе 987,088,68 ЕУРА што на дан 10.07.2023.године по средњем курсу НБС важећем ѕа ЕУРО износи 115.721.143,98 динара.

 

          Комисија је на основу критеријума „најнижа понуђена цена ( главница +камата+трошкови+евентуални грант који је банка спремна да понуди) формирала следећу ранг листу:

 

  1. Банка Поштанска штедионица акционарско друштво, Београд, улица Краљице Марије 3, 11000 Београд, Палилула

Понудила је укупне трошкове кредита од 983.979,69 ЕУР што на дан  10.07.2023.године по важећем средњем курсу НБС за ЕУРО износи 115.356.662,16 динара

  1. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD, улица Сверог Саве 14, 11000 Београд,

        Понудила је укупне трошкове кредита од 987,088,68 ЕУРА што на дан  10.07.2023.године                  по  важећем средњем курсу НБС за ЕУРО износи 115.721.143,98 динара

  1. Banca Intesa ad Beograd, улица Милентија Поповића број 7Б, 11000 Београд

 Понудила је укупне трошкове кредита од 1.007.081,93 ЕУРА ЕУР што на дан  10.07.2023.године по важећем средњем курсу НБС за ЕУРО износи 118.065.048,65 динара

 

На основу описане ранг листе, Комисија је константовала  да је Банка Поштанска штедионица акционарско друштво, Београд, улица Краљице Марије 3, 11000 Београд, Палилула дала најповољнију понуду, те је предложила да се Уговор о дугорочном задуживању општине Александровац додели банки Поштанска штедионица акционарско друштво, Београд

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

Број: 020-634/2023-07 од 01.септембра 2023.године

 

                                                                                                                               ПРЕДСЕДНИК

                                                                                                Др. Мирко Михајловић, спец.педијатар

 

Print Friendly, PDF & Email