«

»

авг 31

Oбавештење о закљученом уговору број 10У/2023

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број:404-227-7/2023
Датум:31.08.2023.године
АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

  (набавка број 10У/2023)

 

Назив наручиоца:ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

Адреса наручиоца:Јаше Петровића бр.26

Интернет страница наручиоца:www.aleksandrovac.rs

Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе

 

Врста поступка набавке:Набавка на коју се Закон не примењује

Врста предмета:Услуге

Опис предмета набавке:Услуге штампања

Ознака и назив из Општег речника набавке:79810000-услуге штампања

 

Процењена вредност: 66.541,25  динара без ПДВ-а.

Уговорена вредност: 65.500,00 динара без ПДВ-а,односно 65.500,00 динара са ПДВ-ом.

 

Критеријум за доделу Уговора:најнижа понуђена цена.

Позив за достављање понуде и Образац понуде упућени су дана 23.08.2023.године на три адресе привредних субјеката и то:

-„Espy creative studio“ул.29.новембра бр.131,Александровац;

-СГРТ”Графички центар“ул.Крушевачка бр.22, Александровац;

-Фотокопирница“Тим Николић“ул.Др Милана Мирковића  бр.бб,Александровац.

и објављени на интернет страници Општине Александровац www.aleksandrovac.rs јавне набавке и набавке.

Број примљених понуда: 1 понуда.

Основни подаци о вршиоцу услуга:„Espy creative studio“Борис Пејић Пр,ул.29.новембра бр.131,Александровац;

ПИБ:109890244,МБ:64497855,за понуду број 10У/2023 од 28.08.2023.године која је заведена код Наручиоца под бројем 404-227-2/2023 дана 28.08.2023.године.

 

Print Friendly, PDF & Email