«

»

мај 26

Одлука о додели средстава буџета

На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи (,, Службени гласник РС“ број 129/07 и, 83/2014- др. закон, 101/2016- др.закон и 47/18), члана 68. Статута општине Александровац (,,Службени лист општине Александровац“ број 2/19), члана 9. Одлуке о буџету општине Александровац за 2022. годину (,,Службени лист општине Александровац“ број 31/2021), раздео 5. функционална класификација 840 и економска класификација 481- Дотације невладиним организацијама, позиција 68 и члана 6. Правилника о начину, поступку и критеријумима доделе средстава традиционалним црквама и верским заједницама са територије општине Александровац (,,Службени лист општине Александровац“ број 8/20), и на основу спроведеног Конкурса за доделу средстава буџета општине Александровац традиционалним црквама и верским заједницама са територије општине Александровац за 2022. годину од 30.03. 2022. године, на предлог Комисије за спровођење конкурсног поступка,
Председник општине Александровац дана 26.05.2022. године донео је

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ ТРАДИЦИОНАЛНИМ ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА ЗА 2022. ГОДИНУ

Средства предвиђена у члану 9. Одлуке о буџету општине Александровац за 2022. годину (,,Службени лист општине Александровац“ број 31/2021), раздео 5. функционална класификација 840 и економска класификација 481- Дотације невладиним организацијама, позиција 68, а која су намењена за финансирање пројеката цркава и верских заједница са територије општине Александровац за 2022. годину у укупном износу од 2.500.000,00 динара расподељују се на следећи начин:

1. ЦО Ратајска, Храм Светих Апостола Петра и Павла у Горњем Ратају- пројекат- Асфалтирање дела порте при цркви Св.Апостола Петра и Павла.- 200.000,00 динара
2. ЦО Великоврбничка – пројекти:
– Замена столарије црквеној кући у порти цркве св. Николе у В. Врбници – Доњој – 100.000,00 динара
– Фасада и изолација на црквеној кући Св. Андреја Првозваног у Доњем Ступњу -100.000,00 динара
– Наставак фрескописања цркве Светог Саве у Дашници. 100.000,00 динара

3. ЦО Трнавци,пројекти:
-Израда прозора у храму Светог Апостола и Јеванђелисте Марка у Транавцима-100.000,00 динара
-Израда пода и покривање бакром храма Пренос моштију Светог Нииколе у Љубинцима-. -600.000,00 динара
4. ЦО Плоча,пројекти:
– Извођење радова на изградњи новог пода и малтерација парапета храма СВ.Апостола Петра и Павла Јелакцу– 450.000,00 динара
Црква Летине,завршни радови на археологији и учвршћивање темеља старе цркве-100.000,00 динара.
5. ЦО Горњоступљански, пројекат – Извођење радова на спољашњој малтерацији и изради фасаде храма Светих Врачева у Горњем Ступњу – 500.000,00 динара
6. Пријава ЦО Александровац – пројекат – извођење радова на изливању темељ плоче за цркву СВ.Јоакима и Ане на Здравцу у Доњим Вратарима-250.000,00 динара.
7. За пројекте :
– ЦО Плоча -завршни радови на помоћном објекту цркве Свети Илија у Плешу ,
-ЦО Александровац -Извођење радова на скидању старог малтера и изради нове малтерације за осликавање у параклису Св.Архангела Гаврила у Ботурићима и изградња потпорног зида са оградом и уградња бехатон плоча у порти храма Сабор Српских Светитеља у Александровцу а након разматрања пријава Комисија је оценила да не постоји хитност за извођење инвестиционих радова , с обзиром на стање у којима се објекати налазе, те је предложила да исти буду одбијени.

На основу ове одлуке и спроведеног Јавног конкурса, са црквама и верским заједницама из става 1 ове Одлуке Председник општине Александровац закључује уговоре којим се уређују међусобна права и обавезе уговорних страна, назив одобреног пројекта, време реализације пројекта, висина одобрених средстава, начин праћења реализације пројекта, обавезе носиоца пројекта у погледу реализације и подношење извештаја о реализацији пројекта, као и друга права и обавезе уговорних страна.

Ова Одлука је коначна.

Ову одлуку објавити на званичној интернет страници општине Александровац и на огласној табли у року од осам дана од њеног доношења.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ
Број: 020-365/2022-07 од 26.маја 2022. године

 

Председник
Др Мирко Михајловић, спец. педијатар

Print Friendly, PDF & Email