«

»

мај 30

Извештај комисије за доделу награда

Р е п у б л и к а  С р б и ј а
ОПШТИНА  АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 020- 370 /2022-01
Датум: 30.05.2022. год.
Александровац

 

И З В Е Ш Т А Ј

Комисије за доделу награда

 

 

Општинска управа општине Александровац је дана 05. маја 2022. године расписала Конкурс за доделу новчане награде талентованим студентима број  020-314/2022-01, који је објављен на званичној интернет страници општине и огласној табли Општинске управе.

Рок за подношење пријава на Конкурс је почео да тече од 05.05.2022. године закључно са 26.05.2022. године.

Општинска управа општине Александровац је дана  23.маја 2022. године је образовала Комисију за доделу награда,  решењем број  020- 353/2022-01.

На основу расписаног Конкурса и поднетих пријава, Комисија за доделу награда на састанку од 30.05.2022. године, утврдила је следеће:

По расписном Конкурсу поднето је  укупно 27  пријава и све су благовремене. Сви подносиоци пријава имају пребивалиште на територији општине Александровац, што је потврђено службеном провером у ПС Александровац или на основу очитаних личних карата подносилаца захтева.

 

 

Пријаве су поднели студенти:

 

Ред. бр. Презиме и име Име оца Адреса ФАКУЛТЕТ Година

и врста

студија

Просечна оцена / ЕСПБ
1. Спасић

Стефан

Раде Мала Ракља Пољана бб

Александровац

Факултет

Техничких

Наука,

 

Нови Сад

Дипломирао

основнe

академске студије 

04.10.2021.г

-у року

 

 

9,30

2. Трифуновић

Лука

Милош 10.август бр.14

Александровац

Правни факултет,

 

Београд

Дипломирао

Основне академске

студије

 

31.08.2021.

године

-у року

 

 

9,40

3. Томић

Виолета

Радиша 10.октобар бр.4

Александровац

Филолошки –уметнички

факултет,

 

Крагујевац

Дипломирала

основне

академске студије

15.07.2021.год

-у року

 

 

9,29

 

4.  

Ђукић

Марија

 

Славољуб

 

Плоча,

Александровац

Факултет

организационих наука,

 

Београд

Допломирала

Основне академске студије

07.09.2021.год

-у року

 

 

 

 

9,75

 

5.  

Павловић

Јована

 

Велибор

 

Срећкова бр.15,

Александровац

 

Факултет за

специјалну едукацију и рехабилитацију,

 

Београд

Дипломирала

основне 30.05.2020.

 

дипломирала мастер 20.09.2021

-у року

 

9,17

 

 

 

9,83

 

 

УКУПНО

9,5

6. Минић

Ђорђе

Дејан Витково бб,

Александровац

Природно-математички

факултет ,

 

Крагујевац

Дипломирао

основне

30.06.2020.год

 

дипломирао

мастер

18.10.2021.год

 

 

-у року

 

 

 

9,13

 

 

 

       9,56

 

 

  УКУПНО

       9,34

7. Џамић

Ненад

Дејан Копаоничка бр.3,

Александровац

 

 

Електротехнички

факултет,

 

Београд

Дипломирао

основне

13.09.2021.год-у року

 

 

9,83

8. Милојевић

Анђела

Бојан 29.новембар бр.148/22

Александровац

Факултет организационих наука,

 

Београд

 

Дипломиралаосновне

29.09.2021.год

-у року

 

 

9,64

9. Сталетовић

Марија

Марјан Крушевачка бр.12

Александровац

Учитељски

факултет,

 

Београд

Дипломирала основне

09.06.2021.год

-у року

 

 

 

9,72

 

 

10. Кнежевић

Катарина

Братислав Латковац,

Александровац

Академија струковних студија,

 

Блаце

Јужна Србија

 

 

 

3.година

основних струковних стдија

 

 

9,70

11. Кнежевић

Сања

Војкан

 

Индустријска бр.82,

Александровац

Хемијски факултет,

 

Београд

 

дипломирала

мастер

29.09.2021.год

 

-у року

 

 

 

 

9,17

      

 

    УКУПНО

12.  

Петровић

(Тодоровић)

Гордана

 

Љубодраг

 

 

 

 

Горњи

Ступањ,

Алексадровац

 

Филозофски

факултет,

 

Ниш

 

Дипломирала

основне

24.09.2010.год

-у року

 

дипломирала мастер

15.05.2013.год

-у року

 

2.година

докторске ,

-у року

 

 

 

 

 

9,38

 

 

 

 

9,71

 

 

 

 

9,50

 

УКУПНО

9,53

13.  

Петковић

Андрија

 

Горан

 

 

 

 

Др.Драгослав Милисављевић бр.8,

Александровац

 

Медицински

факултет,

 

Београд

 

6.година

интегрисаних студија

-у року

 

 

9,53

14.  

Маринковић

Матија

 

Александар

 

Горња Злегиња,

Александровац

 

Филолошко-уметнички факултет,

 

Крагујевац

 

2.година

основних

студија

-у року

 

 

 

 

9,73

15.  

Стојановић

Ирена

 

Ивица

 

Школска бб,

Александровац

 

Стоматолошки

факултет,

 

Београд

 

2.година

интегрисаних

академских студија

-у року

 

 

9,63

16.  

Левић

Сара

 

Иван

 

Крушевачка бр.12,

Александровац

 

 

Филолошки

факултет,

Београд

 

 

 

 

4.година

основних

студија

-у року

 

 

9,78

17.  

Ћалић

Милица

 

Мирослав

 

10.август бр. 24,

Александровац

 

Хемијски

факултет,

Београд

 

3.година основних студија

-у року

 

 

 

9,55

18.  

Видојевић

Исидора

 

Ненад

 

Крушевачка бр.12,

Александровац

 

 

Факултет организационих наука,

Београд

 

3.година основних студија

-у току

 

 

 

 

9,68

19.  

Дуњић

Марко

 

Бојан

 

Минићка бр.1,

Александровац

 

Биолошки факултет,

Београд

 

Дипломирао

основне

14.07.2017.год.

 

дипломирао

мастер

21.06.2018.год.

 

3.година докторских студија

у Израелу

-у року

 

 

 

9,93

 

 

 

 

10,00

 

 

 

 

УКУПНО

 

    9,96

20.  

Бићанин

Маша

 

Срећко

 

IV Црногорска

Ударна

Бригада бр.52,

Александровац

 

Хемијски факултет, 

 

Београд

 

4.година

основних

студија,

 

-у року

 

 

     

 

      9,69

21.  

 

Бонџић

Богдан

 

 

Зоран

 

 

Индустријска бр.19,

Александровац

 

 

Филолошко-уметнички

факултет,

 

Крагујевац

 

 

 

 

 

3.година

основних

студија,

 

-у року

 

 

 

 

9,52

22.  

Марић

Лазар

 

Саша

 

29.новембар бр.148,

Александровац

 

Факултет

музичке

уметности,

 

Београд

 

2.година

основних

студија,

 

-у року

 

 

 

 

9,58

23.  

Марковић

Марија

 

Саша

 

Крушевачка бр.51,

Александровац

 

Математички

факултет,

 

Београд

 

3.година

основних

студија,

 

-у року

 

 

 

 

9,60

24.  

Кнежевић

Лидија

 

Предраг

 

Крушевачка бр.43/1,

Александровац

 

Филолошки

факултет,

 

Београд

 

2.година

основних

студија

 

-у року

 

 

9,79

 

 

 

 

25.  

Кнежевић

Јелена

 

Живота

 

Латковац,

Александровац

 

Технолошки

факултет,

 

Нови Сад

 

дипломирала

основне

студије,

11.10.2021. год

-у року

 

 

 

 

9,23

26.  

Бонџић

Кристина

 

Зоран

 

Новаци,

Александровац

 

 

 

Фололошко-

уметнички

факултет,

 

Крагујевац

 

Дипломирала

основне

студије,

14.09.2020.год

– у року

 

Дипломирала

мастер

студије,

13.10.2021.год

-у року

 

 

 

 

9,20

 

 

 

 

       9,43

 

 

 УКУПНО

       9,31

 

27.  

Весић

Сандра

 

Данијела

 

Шљивово,

Александровац

 

Академија струковних студија,

 

Прокупље

Јужна Србија

 

 

Дипломирала

струковне,

 

14.07.2020.год

 

 

 

9,00

 

 

 I

 

  

Сагласно члану 6. Одлуке о студентским наградама, услове за доделу награде за завршене судије, са укупном оценом најмање 9,00  који нису поновили ни једну годину студија, испуњавају студенти:

 

 1. Спасић (Раде) Стефан, Мала Ракља Пољана, Факултет техничких наука-Нови Сад, дипломирао основне академске студије 04.10.2021.године са просечном оценом  9,30
 2. Трифуновић (Милош) Лука, Александровац, Правни факултет-Београд, дипломирао основне академске студије 31.08.2021.године са просечном оценом  9,40
 1. Томић (Радиша) Виолета , Александровац, Филолошко-уметнички факултет- Крагујевац, дипломирала основне академске студије  15.07.2021.године са просечном оценом  9,29 
 2. Ђукић (Славољуб) Марија, Плоча, Факултет организационих наука- Београд, дипломирала основне академске студије 07.09.2021.године са просечном оценом 9,75
 1. Павловић (Велибор) Јована, Александровац, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију-Београд, дипломирала основне 30.05.2020.године (са просечном

      оценом  9,17) ,дипломирала мастер 20.09.2021.године (са просеном оценом 9,83), укупно 9,5 просек

 1. Минић (Дејан) Ђорђе, Витково, Природно-математички факултет-Крагујевац, дипломирао основне 30.06.2020.године (са просечном оценом 9,13), дипломирао мастер 18.10.2021.год  (са просечном оценом 9,56) ,укупно  9,34 просек
 1. Џамић (Дејан) Ненад, Александровац, Електротехнички факултет- Београд, допломирао основне академске студије 13.09.2021.године са просечном оценом  9,83
 1. Милојевић (Бојан) Анђела, Александровац, Факултет организационих наука- Београд, дипломирала основне академске студије 29.09.2021.године са просечном оценом  9,64
 1. Сталетовић (Марјан) Марија, Александровац, Учитељски факултет,-Београд, дипломирала основне академске студије 09.06.2021.године са просечном оценом  9,72
 1. Кнежевић (Живота) Јелена, Латковац, Технолошки факултет-Нови Сад, дипломирала основне академске студије 11.10.2021.године са просечном оценом  9,23
 1. Бонџић (Зоран) Кристина, Новаци, Филолошко-уметнички факултет-Крагујевац, дипломирала основне 14.09.2020.год (са просечном оценом 9,20), дипломирала

        мастер 13.10.2021.год (са просечном оценом 9,43), укупно 9,31 просек

 

II

 

 

Сагласно члану 7, став 1 и 2, тачка 2, Одлуке о студентским наградама, услове за доделу награде за постигнут успех остварен током студија испуњавају студенти који нису поновили ни једну годину студија и који су закључно са октобарским испитним роком 2021. год из свих положених испита постигли просечну оцену најмање 9,50:

 

 1. Петковић (Горан) Андрија, Александровац, Медицински факултет- Београд, 6.година  интегрисаних студија, са просечном оценом  9,53
 2. Маринковић (Александар) Матија , Горња Злегиња, Филолошко-уметнички факултет-Крагујевац, 2.година основних студија са просечном оценом  9,73
 3. Стојановић (Ивица) Ирена, Александровац, Стоматолошки факултет-Београд, 2.година интегрисаних академских студија са просечном оценом 9,63
 4. Левић (Иван) Сара ,Александровац, Филолошки факултет-Београд, 4.година основних студија са просечном оценом  9,78
 5. Ћалић (Мирослав) Милица, Александровац, Хемијски факултет-Београд, 3.година основних студија са просечном оценом 9,55
 6. Видојевић (Ненад) Исидора, Александровац, Факултет организационих наука-Београд, 3.година основних студија са просечном оценом 9,68
 7. Дуњић (Бојан) Марко, Александровац, Биолошки факултет-Београд, дипломирао основне 14.07.2017.год (са просечном оценом 9,93), дипломирао мастер 21.06.2018. год (са просечном оценом 10,00), 3.година докторских студија у Израелу ,укупно 9,96
 8. Бићанин (Срећко) Маша ,Александровац, Хемијски факултет-Београд, 4.година основних студија са просечном оценом 9,69
 9. Бонџић (Зоран) Богдан, Александровац, Филолошко-уметнички факултет-Крагујевац, 3.година основних студија са просечном оценом 9,52
 10. Марић (Саша) Лазар, Александровац, Факултет музичке уметности-Београд, 2.година основних студија са просечном оценом 9,58
 11. Марковић (Саша) Марија, Александровац, Математички факултет-Београд, 3.година основних студија са просечном оценом 9,60
 12. Кнежевић (Предраг) Лидија, Александровац, Филолошки факултет-Београд, 2.година основних студија са просечном оценом 9,79
 13. Петровић (Љубодраг) Гордана, Александровац, Филозофски факултет-Ниш, дипломирала основне 24.09.2010.године (са просечном оценом 9,38), допломирала мастер 15.05.2013.године  (са просечном оценом 9,71), 2.година докторске студије (просек оцена 9,50),  укупно 9,53 просек.

 

 III

 

  

Комисија је разматрајући све поднете пријаве  утврдила да  3   пријављена студента не

испуњавају  Конкурсом предвиђене услове за доделу награде и то:

 

– Одредбом члана 3. Одлуке предвиђено је да се награде додељују студентима који похађају или су завршили академске студије, те студенти струковних студија не испуњавају услов за награду:

 

 1. Кнежевић (Братислав) Катарина, Латковац, Академија струковних студија-Јужна Србија 3.година основних струковних студија 9,70 просек
 2. Весић (Данијела) Сандра, Шљивово, Академија струковних студија- Јужна Србија ,дипломирала струковне студије ,просек 9,00

 

– У складу са чланом 10. Одлуке,због непотпуне документације није разматрана пријава:

 

 1. Кнежевић (Војкан) Сања, Александровац, Хемијски факултет-Београд,дипломирала мастер 29.09.2021.год , недостаје просек оцена са основних студија.

 

IV

 

 

            На основу члана 12. Одлуке о студентским наградама, Комисија за доделу награда предлаже     кандидате за награду:

 

                 – За завршене студије:

 

 1. Спасић (Раде) Стефан, Мала Ракља Пољана, Факултет техничких наука-Нови Сад, дипломирао основне академске студије 04.10.2021.године са просечном оценом  9,30
 2. Трифуновић (Милош) Лука, Александровац, Правни факултет-Београд, дипломирао основне академске студије 31.08.2021.године са просечном оценом  9,40
 1. Томић (Радиша) Виолета , Александровац, Филолошко-уметнички факултет- Крагујевац,       дипломирала основне академске студије  15.07.2021.године са просечном оценом  9,29
 1. Ђукић (Славољуб) Марија, Плоча, Факултет организационих наука- Београд, дипломирала основне академске студије 07.09.2021.године са просечном оценом 9,75
 1. Павловић (Велибор) Јована, Александровац, Факултет за специјалну едукацију и       рехабилитацију-Београд, дипломирала основне 30.05.2020.године (са просечном

      оценом  9,17) ,дипломирала мастер 20.09.2021.године (са просеном оценом 9,83), укупно 9,5 просек

 1. Минић (Дејан) Ђорђе, Витково, Природно-математички факултет-Крагујевац, дипломирао основне 30.06.2020.године (са просечном оценом 9,13), дипломирао мастер 18.10.2021.год  (са просечном оценом 9,56) ,укупно  9,34 просек
 1. Џамић (Дејан) Ненад, Александровац, Електротехнички факултет- Београд, допломирао основне академске студије 13.09.2021.године са просечном оценом  9,83
 1. Милојевић (Бојан) Анђела, Александровац, Факултет организационих наука- Београд, дипломирала основне академске студије 29.09.2021.године са просечном оценом  9,64 Сталетовић (Марјан) Марија, Александровац, Учитељски факултет,-Београд, дипломирала основне академске студије 09.06.2021.године са просечном оценом  9,72 
 1. Кнежевић (Живота) Јелена, Латковац, Технолошки факултет-Нови Сад, дипломирала основне академске студије 11.10.2021.године са просечном оценом  9,23
 1. Бонџић (Зоран) Кристина, Новаци, Филолошко-уметнички факултет-Крагујевац, дипломирала основне 14.09.2020.год (са просечном оценом 9,20), дипломирала

        мастер 13.10.2021.год (са просечном оценом 9,43), укупно 9,31 просек

 

     – За успех у току студија:

 

 1. Петковић (Горан) Андрија, Александровац, Медицински факултет- Београд, 6.година интегрисаних студија, са просечном оценом  9,53
 2. Маринковић (Александар) Матија , Горња Злегиња, Филолошко-уметнички факултет-Крагујевац, 2.година основних студија са просечном оценом  9,73
 3. Стојановић (Ивица) Ирена, Александровац, Стоматолошки факултет-Београд, 2.година интегрисаних академских студија са просечном оценом 9,63
 4. Левић (Иван) Сара ,Александровац, Филолошки факултет-Београд, 4.година основних студија са просечном оценом  9,78
 5. Ћалић (Мирослав) Милица, Александровац, Хемијски факултет-Београд, 3.година основних студија са просечном оценом 9,55
 6. Видојевић (Ненад) Исидора, Александровац, Факултет организационих наука-Београд, 3.година основних студија са просечном оценом 9,68
 7. Дуњић (Бојан) Марко, Александровац, Биолошки факултет-Београд, дипломирао основне 14.07.2017.год (са просечном оценом 9,93), дипломирао мастер 21.06.2018. год (са просечном оценом 10,00), 3.година докторских студија у Израелу ,укупно 9,96
 8. Бићанин (Срећко) Маша ,Александровац, Хемијски факултет-Београд, 4.година основних студија са просечном оценом 9,69
 9. Бонџић (Зоран) Богдан, Александровац, Филолошко-уметнички факултет-Крагујевац, 3.година основних студија са просечном оценом 9,52
 10. Марић (Саша) Лазар, Александровац, Факултет музичке уметности-Београд, 2.година основних студија са просечном оценом 9,58
 11. Марковић (Саша) Марија, Александровац, Математички факултет-Београд, 3.година основних студија са просечном оценом 9,60
 12. Кнежевић (Предраг) Лидија, Александровац, Филолошки факултет-Београд, 2.година основних студија са просечном оценом 9,79
 13. Петровић (Љубодраг) Гордана, Александровац , Филозофски факултет-Ниш, дипломирала основне 24.09.2010.године ( просек 9,38),дипломирала мастер 15.05.2013.године(просек 9,71), 2.година докторских студија (просек 9,50), укупно просек 9,53.

 

 

Комисија:

 

Председник – Миљан Арсић, с.р.

Чланови:

Маријана Милошевић, с.р.

Маријана Цветковић, с.р.

Бојан Милетаковић, с.р.

Бранко Рајчић, с.р.

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email