«

»

јан 04

Измене и допуне одлуке о буџету општине Александровац за 2017.годину, број 020-339/2017-01 од 11.12.2017.године

 На основу члана 47. Закона о буџетском систему (“Службени гласник Републике Србије“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон ,103/15 и 99/16), члана 32. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Србије“, брoj 129/07 и 83/14-др.закон и 101/16-др.закон) и члана 26. Статута општине Александровац (“Службени лист општине Александровац“, брoj 7/08, 1/12, 13/12 , 3/13,11/16 и 4/17), Скупштина општине Александровац, на XII седници одржаној дана 11. децембра 2017. године, донела је

 

О Д Л У К У

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О  БУЏЕТУ  ОПШТИНЕ  АЛЕКСАНДРОВАЦ  ЗА  2017.  ГОДИНУ

 

ОДЛУКА (*.pdf)

Print Friendly, PDF & Email