«

»

дец 27

Интерни конкурс за попуњавање радног места

Република Србија
Општина Александровац
Општинска управа
Број: 111- 5 /2017-01
Датум: 27.12.2017.год.
Александровац

 

На основу члана  3., 4., 5. и 6. Уредбе о интерном конкурсу („Службени гласник РС“, број 17/16), начелник Општинске  управе општине Александровац објављује

 

 

ИНТЕРНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА

 

Организацони облик у коме се радно место попуњава: Општинска  управа општине Александровац, ул.Јаше Петровић бр.26, Александровац 37230

Радно место које се попуњава и услови за рад на радном месту :

Финансијски књиговођа главне књиге трезора

-1 (један) извршилац,

           -Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању ,економскoг  смера, најмање три година радног искуства у струци , познавање рада на рачунару и положен државни стручни испит.

Место рада: Александровац

           

Докази о испуњавању прописаних услова за рад на радном месту које се попуњава и које је кандидат обавезан да приложи: оверена фотокопија дипломе о стеченом одговарајућем образовању, оверена фотокопија уверења о положеном државном стручном испиту, одговарајући доказ о радном искуству, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, уверење неосуђиваности на безусловну казну затвора од најмање шест месеци, доказ да се лице налази у радном односу на неодређено време у организационом облику у систему локалне самоуправе.

Кандидати који немају положен државни стручни испит, могу се примити на рад, под условом да државни стручни испит положе у року од шест месеци.

            Стручна оспособљеност, знања и вештине које се оцењују у изборном поступку и начин њихове провере: усмени разговор са кандидатима

            Рок у коме се подносе пријаве на интерни конкурс: 15 (петнаест) дана од дана када је интерни конкурс објављен на огласној табли Општинске управе општине Александровац

            Име и презиме лица задуженог за давање обавештења о интерном конкурсу: Јелица Костић, телефон: 3554-556.

Адреса на коју се подносе пријаве: Општинска  управа општине Александровац, ул.Јаше Петровић бр.26, са назнаком „за интерни конкурс“

Датум објављивања: 27.12.2017.

Податак о месту, дану и времену када ће се обавити провера оспособљености, знања и вештина кандидата:

Напомена: На интерни конкурс могу да учествују само запослени на неодређено време у свим организационим облицима у систему локалне самоуправе чије се плате финансирају из буџета општине Александровац.

Интерни конкурс се објављује на интернет презентацији општине Александровац www.aleksandrovac.rs и на огласној табли Општинске управе општине Александровац.

 

            Н А Ч Е Л Н И К

                                                                                                          Иван Новаковић

 

KОНКУРС

 

 

Print Friendly, PDF & Email