«

»

нов 29

Одлука 020-1130/2013-01 од 29. новембра 2013. године

          На основу члана 11. Закона о порезима на имовину (“Службени гласник РС“, бр. 26/01, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12 и 47/13), члана 36. Закона о изменама и допунама Закона о порезима на имовину (“Службени гласник РС“, бр. 47/13), чланова 7. и 8. Закона о финансирању локалне самоуправе (“Службени гласник РС“, бр. 62/06, 47/11 и 93/12), члана 32. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС“, бр. 129/07) и члана 26. Статута општине Александровац (“Службени лист општине Александровац“, бр. 7/08, 1/12 , 13/12 и 3/13),

Скупштина општине Александровац на XII седници одржаној  29. новембра 2013. гопдине ,  донела је

 О Д Л У К У

О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ СТОПА ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

Члан1.

Овом одлуком утврђује се висина стопе пореза на имовину на територији општине Александровац у складу са Законом о порезима на имовину (“Службени гласник РС“, бр. 26/01, 45/02, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12 и 47/13)

Члан 2.

             Висина стопе пореза на имовину на територији општине Александровац износи:

1) на права на непокретности пореског обвезника који води пословне књиге – 0,40%;

2) на права на земљишту код обвезника који не води пословне књиге – 0,22%

3) на права на непокретности пореског обвезника који не води пословне књиге, осим на земљишту:

 

На пореску основицу

Плаћа се на име пореза

 (1) до 10.000.000 динара 0,22%
 (2) од 10.000.000 до 25.000.000 динара порез из подтачке (1) + 0,60% на износ преко 10.000.000 динара
 (3) од 25.000.000 до 50.000.000 динара порез из подтачке (2) + 1,00% на износ преко 25.000.000 динара
 (4) преко 50.000.000 динара порез из подтачке (3)  + 2,00% на износ преко 50.000.000 динара

Члан 3.

У вези предмета опорезивања, пореских обвезника, пореске основице, настанка пореске обавезе, пореских ослобођења и пореских кредита примењују се одредбе Закона о порезима на имовину.

 Члан 4.

О извршењу ове Одлуке стараће се Одељење за јавне приходе Општинске управе општине Александровац.

 Члан 5

            Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о утврђивању висине стопе пореза на имовину на територији општине Александровац (“Службени лист општине Александровац“, број 1/11),

 Члан 6.

            Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине Александровац“, а примењиваће се од 01. јануара 2014. године.

 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

Број: 020-1130/2013-01  од 29. новембра 2013. године

                                             Председник

                                                      Скупштине општине Александровац

                                                                           Мр Тома Савковић

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email