«

»

нов 29

ОДЛУКА 020-1129/2013-01 од 29. новембра 2013. године

На основу члана 5. став 3, члана 6. став 3. и 4 и члана 7а став 3, 4. и 7. Закона о порезима на имовину (“Службени гласник РС“, бр. 26/01, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12 и 47/13), члана 36. Закона о изменама и допунама Закона о порезима на имовину (“Службени гласник РС“, бр. 47/13), члана 7. и 8. Закона о финансирању локалне самоуправе (“Службени гласник РС“, бр. 62/06, 47/11 и 93/12), члана 32. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС“, бр.129/07) и члана 26. Статута општине Александровац (“Службени лист општине Александровац“, број 7/08, 1/12 ,13/12 и 3/13),

Скупштина општине Александровац на XII седници одржаној 29. новембра  2013. године,  донела је

ОДЛУКУ

 О УТВРЂИВАЊУ ЕЛЕМЕНАТА ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

Члан 1.

             Овом одлуком се утврђују елементи пореза на имовину за територију општине Александровац, и то: зоне, са назнаком зоне која се сматра најопремљенијом на територији општине Александровац; коефицијенти за утврђивање основице пореза на имовину за непокретности обвезника који води пословне књиге у случају из члана 6. став 8. Закона о порезима на имовину; стопа амортизације на вредност непокретности која је предмет пореза на имовину за обвезника који не води пословне књиге.

 Члан 2.

За потребе утврђивања просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности као елемента за утврђивање основице пореза на имовину, територију општине Александровац чине три зоне, опредељене према комуналној опремљености, и то:

ПРВА ЗОНА: Обухвата простор са леве и десне стране следећих улица у Александровцу: 29. новембар, Крушевачка од уласка у град из правца Крушевца, Срећкова, Јаше Петровића, Болничка (од Улице 29. новембар до раскрснице са Улицом Вукашина Тоскића), Виноградарска (од Дома здравља до раскрснице са Омладинском улицом), Ратарска (од Улице 29. новембар до раскрснице са Улицом Јаше Петровића), Аце Алексића и Трг ослобођења.

Прва зона је најопремљенија зона

ДРУГА ЗОНА: Обухвата простор са леве и десне стране свих осталих улица у Александровцу које нису обухваћене првом зоном, као и Крушевачке улице у насељеном месту Стањево.

ТРЕЋА ЗОНА: Обухвата сеоско подручје.

Члан 4.

У случају када порески обвезник у својим пословним књигама не исказује вредност непокретности у складу са чланом 7. став 1. Закона о порезима на имовину, обвезник који води пословне књиге за потребе утврђивања основице пореза на имовину просечне цене одговарајућих непокретности на територији општине Александровац множи коефицијентом зоне у којој се она налази, а који износи:

1) 1,00 – за непокретности у првој зони

2) 0,80 – за непокретности у другој зони

3) 0,40 – за непокретности у трећој зони

Члан 5.

Стопа амортизације за коју се, применом пропорционалне методе, умањује утврђена вредност непокретности обвезника који не води пословне књиге, а која је предмет пореза на имовину, осим на земљиште, у општини Александровац износи 1,00% годишње, а највише 40%, почев од истека сваке календарске године у односу на годину у којој је извршена изградња, односно последња реконструкција објекта.

 Члан 6.

О извршењу ове Одлуке стараће се Одељење за јавне приходе Општинске управе општине Александровац.

Члан 7.

            Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у “Службеном листу општине Александровац“, а примењиваће се од 01. јануара 2014. године.

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

             Број: 020-1129/2013-01  од  29. новембра 2013. године

                                             Председник

                                                      Скупштине општине Александровац

                                                                                   мр Тома Савковић

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email