«

»

окт 28

Обавештење о закљученом уговору за набавку број 5У/2021

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број:404-533-7/2021
Датум:28.10.2021.године
АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 (набавка број 5У/2021)

 

Назив наручиоца:ОПШТИНСКА УПРАВА АЛЕКСАНДРОВАЦ

Адреса наручиоца:Јаше Петровића бр.26

Интернет страница наручиоца:www.aleksandrovac.rs

Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе

 

Врста поступка набавке:Набавка на коју се Закон не примењује

Врста предмета:Услуга

 

Опис предмета набавке:Набавка услуга одржавања,поправке аутомобила и набавка делова

Ознака и назив из Општег речника набавке:50112000 Набавка услуга одржавања,поправке аутомобила и набавка делова

Процењена вредност: 250.000,00 динара без ПДВ-а.

Уговорена вредност: 168.100,00 динара без ПДВ-а,односно 168.100,00 динара са ПДВ-ом.

 

Критеријум за доделу Уговора:најнижа понуђена цена.

Позив за достављање понуде и Образац понуде упућени су дана 20.10.2021.године на три адресе привредних субјеката и то:

1.Аутомеханичарска радња“Никетић“,Стањево,бр. бб,Александровац,

2.Аутомеханичарска радња“Буха ММ“,Парчин,бр.бб,Александровац,

3.СЗР“Ауто сервис Лола“Стубал,бр.бб,Александровац.

и објављени на интернет страници Општине Александровац www.aleksandrovac.rs јавне набавке и набавке.

Број примљених понуда:1 понуда,1 понуда-прихватљива

Подаци о подносиоцу понуде:

-Аутомеханичарска радња“Никетић“,Драган Никетић,Стањево,бр. бб,Александровац,

Основни подаци о вршиоцу услуге: Аутомеханичарска радња“Никетић“,Драган Никетић,Стањево,бр. бб,Александровац,ПИБ:106219578,МБ:61544682,за понуду број 5У/2021 од 27.10.2021.године која је заведена код Наручиоца под бројем 404-533-2/2021 дана 27.10.2021.године.

 

Print Friendly, PDF & Email