«

»

окт 28

Јавни конкурс за попуну извршилачког радног места

Р е п у б л и к а   С р б и ј а
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 111-10 /2021 – 01
Датум: 28.10. 2021.године
АЛЕКСАНДРОВАЦ
 

          На основу члана 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе («Сл. гласник РС», бр. 21/16, 113/17 и 95/18), члана 12. став 1 Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе («Сл. гласник РС», број 95/16) и Закључка комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број:112-6130/2021 од 29.јуна 2021.године,  Општинскa управa Општине Aлександровац оглашава

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУНУ  ИЗВРШИЛАЧКОГ  РАДНОГ  МЕСТА  У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

    

     I Орган у коме се радно место попуњава:

               Општинска управа општине Александровац, Јаше Петровића бр.26

             

   II  Радно место која се попуњава:

 

  1. Грађевински инспектор, у одељењу за инспекцијске послове

 

     -1 (један) извршилац, у звању:  саветник

 

 

        – Опис послова: Врши надзор у складу са Законом о инспекцијском надзору над применом Закона о планирању и изградњи и пратећих прописа и градских одлука о изградњи објеката грађана и изградњи привремених објеката, контролу примене прописа, стандарда и техничких норматива који се односе на пројектоваање, изградњу и реконструкцију објеката, врши контролу над изградњом објеката грађана и правних лица, врши надзор над одржавањем и коришћењем грађевинских објеката и надзор над одржавањем стамбених зграда са грађевинског аспекта, налаже затварање градилишта и рушење грађевинских објеката изграђених супротно Закону о планирању и изградњи, извршава решења о уклањању објеката донетих на основу Закона о планирању и изградњи, сачињава План и Програм уклањања објеката, учествује у спровођењу и поступању инспекције у електронској обједињеној процедури по захтеву надлежног органа, сачињава извештаје из области за коју врши надзор, подноси пријаву надлежном органу за учињено кривично дело или привредни преступ, односно захтев за покретање прекршајног поступка, обавештава други орган ако постоје разлози за предузимање мера за које је тај орган надлежан, , обавља и друге послове по налогу начелника одељења.

 

          

       – Услови: Стечено високо образовање на пољу техничко-технолошких наука, област: архитектура или грађевинско инжењерство, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковнним  студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године,  најмање 5 година радног искуства у струци, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, познавање рада на рачунару, положен испит за управљање моторним возилом “Б “категорије.

     

             Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање правних прописа који регулишу инспекцијски надзор у области грађевинарства у јединицама локалне самоуправе.            

            

     III Место рада: Александровац, Јаше Петровића 26

 

     IV  Услови за запослење:

Да је кандидат:

  1. пунолетни држављанин Републике Србије;
  2. да има прописано образовање;
  3. да испуњава остале услове одређене законом, другим прописом и актом о систематизацији радних места;
  4. да није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци;
  5. да му раније није престајао радни однос у државном органу односно органу аутомомне покрајине или јединици локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа.

 

      V Трајање рада: радни однос радном  месту грађевинског инспектора заснива се на неодређено време

 

      VI  Рок: Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана оглашавања обавештења о јавном конкурсу у дневним новинама – “Курир“

 

      VII Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:  

           – Извод из  матичне књиге рођених,

           – Уверење о држављанству,

           -Уверење да лице није осуђивано на безусловни казну затвора у трајању од најмање шест месеци,

           -Доказ да лицу раније није престајао радни однос у државном органу односно органу аутомомне покрајине или јединици локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа

           -Доказ о завршеној стручној спреми,

           -Доказ о радном искуству и положеном  државном стручном испиту .  

            

          Напомена:

          Сходно члану 131 Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе прописано је да службеник који је засновао радни однос на неодређено време а нема положен државни стручни испит, полаже државни стручни испит у року од 6 месеци од дана заснивања радног односа.

        

       VIII  Изборни поступак кандидата спроводи се : усменим разговором.

            Усменим разговором вршиће се провера: стручне оспособљености, знања и вештина кандидата.

            О месту и времену одржавања усменог разговора кандидати ће бити накнадно обавештени.              

 

        IX Пробни рад: за кандидата који буде изабран и  примљен у радни однос  обавезан је пробни рад уколико није раније заснивао радни однос у органима аутономне покрајине, јединицама локалне самоуправе, градској општини или државном органу. Службеник који не задовољи на пробном раду престаје радни однос.

 

        X Јавни конкурс се објављује на интернет страници Општине Александровац w.w.w.aleksandrovac.rs

 

        XI Адреса на коју се подноси пријава: Општинска управа општине Александровац  ул. Јаше Петровића бр.26,   37230 Александровац, са назнаком “Конкурсној комисији за јавни конкурс“ и наводом извршилачког радног места за које се пријава подноси. 

  

       XII Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Јелица Костић, телефон:  037/ 3554-556.

 

         Напомене: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве кандидата и пријаве уз које кандидати нису приложили све потребне доказе, Конкурсна комисија ће одбацити закључком.

НАЧЕЛНИК  ОПШТИНСКЕ  УПРАВЕ    

 Милан Минић, дипл.правник 

Print Friendly, PDF & Email