«

»

сеп 19

Обавештење о закљученом уговору за набавку број 2У/2022

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број:404-291-9/2022
Датум:19.09.2022.године
АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

 

 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

  (набавка број 2У/2022)

 

Назив наручиоца:ОПШТИНСКА УПРАВА АЛЕКСАНДРОВАЦ

Адреса наручиоца:Јаше Петровића бр.26

Интернет страница наручиоца:www.aleksandrovac.rs

Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе

 

Врста поступка набавке:Набавка на коју се Закон не примењује

Врста предмета:Услуге

Опис предмета набавке:Лични пратилац  детета са инвалидитетом

Ознака и назив из Општег речника набавке:85312110-3-дневне услуге у заједници за децу

Процењена вредност:

Уговорена вредност:750.000,00 динара без ПДВ-а,односно 750.000,00 динара са ПДВ-ом.

Услуге социјалне заштите нису у систему ПДВ-а,(члан 25,став 2.тачка 11.Закона о пдв-у “Сл.гласник Р.Србије“бр.84/04,86/04,61/05,61/07,93/12,108/13,6/14,68/14,142/14,5/15,83/15,5/16,108/16,7/17,113/17,13/18,30/18,и 4/19-усклађени дин.изн.,72/2019,8/2020-усклађени дин.изн.,и 153/2020.)

Критеријум за доделу Уговора:најнижа понуђена цена.

Позив за достављање понуде и Образац понуде упућен је дана 08.09.2022.године на адресу и то:

1.Хуманитарна организација за помоћ особама са сметњама у развоју“Дечје срце”Цара Николаја II61а,11118 Врачар,mail adresa “pitanja@decjesrce.rs“,

2.Установа социјалне заштите“Нивеус тим“,Кнеза Александра Карађорђевића 36,32300 Горњи Милановац,mail adresa info@niveustim.rs,

3.Удружење особа са церебралном и дечијом парализом“Воља за животом“ул.Милоша Великог 30,11320 Велика Плана,mail adresa voljazivot@yahoo.com

и објављен на интернет страници Општине Александровац www.aleksandrovac.rs јавне набавке и набавке.

Број примљених понуда: 1 понудa.

Подаци о подносиоцима понуда:

-Установа социјалне заштите“Нивеус тим“,Кнеза Александра Карађорђевића 36,32300 Горњи Милановац,

– Основни подаци о вршиоцу услуге: Установа социјалне заштите“Нивеус тим“,Кнеза Александра Карађорђевића 36,32300 Горњи Милановац,

ПИБ:112558234,МБ:18378493,за понуду број 2У/2022 од 13.09.2022.године која је заведена код Наручиоца под бројем 404-291-2/2022 дана 13.09.2022.године.

Print Friendly, PDF & Email