«

»

авг 25

Обавештење о закљученом уговору за набавку број 13У/2022

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број:404-250-7/2022
Датум:25.08.2022.године
АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

 

  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 (набавка број 13У/2022)

 

Назив наручиоца:ОПШТИНСКА УПРАВА АЛЕКСАНДРОВАЦ

Адреса наручиоца:Јаше Петровића бр.26

Интернет страница наручиоца:www.aleksandrovac.rs

Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе

 

Врста поступка набавке:Набавка на коју се Закон не примењује

Врста предмета:Услуге

 

Опис предмета набавке:Текуће поправке и одржавање зграде Општинске управе Александровац.

Ознака и назив из Општег речника набавке: 45450000-извођење молерских и зидарских радова

Процењена вредност:330.666,66 динара без ПДВ-а.

Уговорена вредност:330.380,00 динара без ПДВ-а,односно 330.380,00 динара са ПДВ-ом.

 

Критеријум за доделу Уговора:најнижа понуђена цена.

Позив за достављање понуде и Образац понуде упућени су дана 10.08.2022.године на три адресе привредних субјеката и то:

-„Ив сума“,ул.Школска бр.84,Александровац;

-„Грађинг“доо,ул.29.новембра бр.74/6;Александровац;

-“Бетонстил Раца“Крушевица бб,Александровац.

и објављени на интернет страници Општине Александровац www.aleksandrovac.rs јавне набавке и набавке.

Број примљених понуда: 1 понуда.

Подаци о подносиоцу понуде:

-„Ив сума“,Иван Дуњић,ул.Школска бр.84,Александровац;

Основни подаци о вршиоцу услуга:„Ив сума“,Иван Дуњић пр ул.Школска бр.84,Александровац,

ПИБ:110194910,МБ:64719238,за понуду број 13У/2022 од 15.08.2022.године која је заведена код Наручиоца под бројем 404-250-2/2022 дана 15.08.2022.године.

 

Print Friendly, PDF & Email