«

»

авг 25

Обавештење о закљученом уговору за набавку број 7Д/2022

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број:404-251-7/2022
Датум:25.08.2022.године
АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

  (набавка број 7Д/2022)

 

Назив наручиоца:ОПШТИНСКА УПРАВА АЛЕКСАНДРОВАЦ

Адреса наручиоца:Јаше Петровића бр.26

Интернет страница наручиоца:www.aleksandrovac.rs

Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе

 

Врста поступка набавке:Набавка на коју се Закон не примењује

Врста предмета:Добра

 

Опис предмета набавке:Набавка тонера за ласерске штампаче и телефакс машине.

Ознака и назив из Општег речника набавке:30125110-тонер за ласерске штампаче и телефакс машине

Процењена вредност:291.666,67 динара без ПДВ-а.

Уговорена вредност:286.750,00 динара без ПДВ-а,односно 344.100,00 динара са ПДВ-ом.

 

Критеријум за доделу Уговора:најнижа понуђена цена.

Позив за достављање понуде и Образац понуде упућени су дана 11.08.2022.године на три адресе привредних субјеката и то:

1.“MZ copy print“,ул.Јанка Веселиновића бр.12,Крушевац;

2.“Ms comp“ул.Чупићева,бр.1,Крушевац;

3.“PC elite“ул.Бирчанинова,бр.10,Крушевац.

и објављени на интернет страници Општине Александровац www.aleksandrovac.rs јавне набавке и набавке.

Број примљених понуда: 1 понудa.

Подаци о подносиоцу понуде:

“MZ copy print“Јелена Радоњић,пр.,ул.Јанка Веселиновића бр.12,Крушевац;

Основни подаци о добављачу добара:“MZ copy print“Јелена Радоњић,пр.,ул.Јанка Веселиновића бр.12,Крушевац ПИБ:109962050,МБ:64547208,за понуду број 7Д/2022 од 18.08.2022.године која је заведена код Наручиоца под бројем 404-251-2/2022 дана 18.08.2022.године.

 

Print Friendly, PDF & Email