«

»

апр 15

Обавештење о закљученом уговору јавне набавке број 1.1.12.Д/2020 – Набавка табли за обележавање улица

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ул. Јаше Петровића, бр. 26
Број:404-87-42/2020
Датум:15.04.2020.године
А л е к с а н д р о в а ц

 

            На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр. 124/12,14/15 и 68/15)

 

Општинска управа Општине Александровац

улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац

објављује

О б а в е ш т е њ е

о   з а к љ у ч е н о м   у г о в о р у

 

 

1)Назив, адреса и  Имејл  наручиоца:

    Општинска управа Општине  Александровац,

    улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац,

    nabavke@aleksandrovac.rs

2)Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе.

3)Врста предмета-добра (опис предмета набавке, назив и ознака из ОРН).

   Предмет јавне набавке је набавка добара-Набавка табли за обележавање улица,  редни број

   1.1.12.Д/2020.

   Назив и ознака из општег речника набавке:

   ОРН:34992300-уличне ознаке.

4)Уговорена вредност добара: без ПДВ-а је:……………………………..2.164.600,00 динара,

                                                       са ПДВ-ом је:…………………………….2.597.520,00 динара.

 

 

5)Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена.

6)Број примљених понуда: 3 (три).

7)Највиша и најнижа понуђена цена:

    Највиша понуђена цена без ПДВ-а је:……………………………………..2.845.216,00 динара,

    а најнижа понуђена цена без ПДВ-а је:……………………………………1.972.800,00 динара.

8)Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:

    Највиша понуђена цена без ПДВ-а је:……………………………………..2.845.216,00 динара,

    а најнижа понуђена цена без ПДВ-а је:……………………………………2.164.600,00 динара.

9)Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

    Добављач  самостално извршава уговор без подизвођача.

10)Датум доношења одлуке о додели уговора је:30.03.2020.године.

11)Датум закључења уговора је:14.04.2020.године.

12)Основни подаци о добављачу:

      Назив добављача: ’’BALKANIJA’’ D.O.O. Novi Sad,

      Адреса: ул. Јернеја Копитара, бр. 46 А, 21000 Нови Сад,

      Матични број:20998849, ПИБ: 108434396,

      Телефон: 021-301-45-90

13)Период важења уговора: до испуњења уговорних обавеза.  

14)Околности које представљају основ за измену уговора:

      Виша сила и случајности које се не могу предвидети. 

 

 

 Начелник Општинске управе

Иван Новаковић, дипл.правник           

Print Friendly, PDF & Email