«

»

апр 15

Oдлука о додели уговора за јавну набавку број ЈН 1.1.3.Д/2020 – Набавка и испорука цеви за пропусте

Република Србија
ОПШТИНА  АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА  УПРАВА
ул.  Јаше Петровића, број 26,
37230 Александровац
Број: 404-9710/2020
Датум:15.04.2020.године 

 

            На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-97-9/2020  од  13.04.2020.године, Начелник Општинске  управе  Општине  Александровац   доноси:

 

ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ УГОВОРА

за јавну набавку мале вредности добара

 број ЈН 1.1.3.Д/2020

 

1.Уговор за јавну набавку мале  вредности добара број  ЈН 1.1.3.Д/2020- Набавка и испорука цеви за пропусте, додељује се понуђачу:

П.Г.Р.“ САВКОВИЋ  плус“, 37230 Стањево,

   број понуде Понуђача 1/2020 од 31.03.2020.год,  број понуде  код  наручиоца 404-97-6/2020

   од 10.04.2020.године.

 

2.Ову  Одлуку  у  року од 3 (три) дана од дана доношења објавити на Порталу Управе за јавне набавке.

О   б   р   а   з   л   о   ж   е   њ   е

 

            Наручилац је дана 20.03.2020. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности добара број 404-97-1/2020.

            Позив за подношење  понуда  број 404-97-4/2020 од  31.03.2020.године објављен је на Порталу Управе за јавне набавке  дана 31.03.2020. године  и на званичном сајту општине Александровац.

            Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда, број

404-97-8/2020 од 10.04.2020.године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и сачинила Извештај о стручној оцени понуда број  404-97-9/2020 од  13.04.2020.године.

 

            У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће:

1)Предмет јавне набавке су добра-Набавка  и испорука цеви за пропусте.

   -Позив за подношење понуда  број  404-97-4/2020 од 31.03.2020.године објављен је на Порталу  Управе

    за јавне набавке дана 31.03.2020.године и званичном сајту општине Александровац.

   -Поступак отварања понуда вођен је у просторијама Наручиоца у улици Јаше Петровића, број 26 у

    Александровцу дана 10.04.2020.године са почетком у 11.00 часова, од стране Комисије за јавну

    набавку формиране Решењем  Наручиоца  број 404-97-2/2020 од  20.03.2020.године.

 

2)Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

   Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а је:………………………………………………….833.333,00 динара.

 

3)Основни подаци о понуђачима

   У року за подношење понуда Наручиоцу  су достављене 2 (две)  благовремене  понуде.

 

Број под којим је

понуда заведена

Назив или шифра понуђача
404-97-6/2020 П.Г.Р.“ САВКОВИЋ  плус“, 37230 Стањево
404-97-7/2020 “Beton Produkt Predolac“, 37223 Разбојна

 

 Неблаговремених понуда није било.

                                                                          

4)Прегледом достављених понуда Комисија је утврдила следеће:

   4.1. Наручиоцу  су  достављене 2 (две)  благовремене  понуде  чија је понуђена цена: 

 

Редбр. Број под којим је понуда заведена Назив или шифра понуђача Понуђена

цена без

ПДВ износа

у динарима

1. бр.  Наручиоца:404-97-6/2020

од 10.04.2020.год.

бр. Понуђача: 1/2020  од 31.03.2020. год.

П.Г.Р.“ САВКОВИЋ  плус“

37230 Стањево

736.900,00
2. бр.  Наручиоца:404-97-7/2020

 од 10.04.2020.год.

бр.Понуђача: 09-04/20 од 09.04.2020.год.

“Beton Produkt Predolac“

37223 Разбојна

760.800,00

   

    4.2.Прегледом понуда и достављене документације о испуњености обавезних   услова Комисија констатује

           да су Понуђачи:

           – П.Г.Р.“ САВКОВИЋ  плус“, 37230 Стањево и

           – “Beton Produkt Predolac“, 37223 Разбојна;

           доставили доказ да испуњавају основне услове и то: Изјаву понуђача, попуњену,  потписану и  

           оверену, којом доказују да испуњавају све услове из чл. 75.ЗЈН.

    4.3.Рачунском контролом достављених понуда Комисија није уочила рачунске грешке.

    4.4.Понуде:

– број  404-97-6/2020 од 10.04.2020.године (бр.Понуђача: 1/2020 од 31.03.2020. године),

               Понуђача П.Г.Р.“ САВКОВИЋ  плус“, 37230 Стањево и

             -број 404-97-7/2020 од 10.04.2020.године (бр.Понуђача: 09-04/20 од 09.04.2020.године)

               Понуђача “Beton Produkt Predolac“, 37223 Разбојна;

су у складу са чланом 3. тачка 31), 32) и 33) Закона о јавним набавкама  благовремене, одговарајуће  и  прихватљиве и немају битних недостатака по основу члана 106. ЗЈН.

5)Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена без ПДВ-а.

    Број бодова за наведени критеријум  ће се израчунавати на следећи начин:

                        -Број бодова за понуђену цену: Код овог критеријума упоређиваће се укупна цена

                                                                                без ПДВ-а  из понуде међу појединачним понудама.                                                                                            

                        -Могућ број  бодова код овог критеријума је од 0-100 бодова.                                                   

                        -Бодови по овом критеријуму израчунавају се по обрасцу:

                         Број бодова= 100 х најнижа понуђена цена на тендеру / цена конкретног понуђача. 

6)Рангирање понуда

       С обзиром да су Наручиоцу достављене 2(две) благовремене, одговарајуће и прихватљиве понуде,

    Наручилац је на основу примене критеријума најнижа понуђена цена  формирао следећу  ранг листу:

   Ранг листа:

Ред.

Бр.

Назив понуђача Укупна понуђена цена

без ПДВ-а (РСД)

Број бодова
1. П.Г.Р.“ САВКОВИЋ  плус“

37230 Стањево

736.900,00 100 х 736.900,00/736.900,00=100
2. “Beton Produkt Predolac“

37223 Разбојна

760.800,00 100 х736.900,00/760.800,00=96,86

 

            Комисија  констатује да је понуда  број  1/2020 од 31.03.2020.године (број Наручиоца

404-97-6/2020 од 10.04.2020. године) Понуђача  П.Г.Р.“ САВКОВИЋ  плус“ 37230 Стањево,  најповољнија.

 

7)Назив, односно име Понуђача чија је понуда најповољнија:

   Комисија предлаже одговорном лицу Наручиоца да донесе одлуку о додели уговора и закључи уговор о

   набавци и испоруци цеви за пропусте, број ЈН 1.1.3.Д/2020 са

   понуђачем:

       – П.Г.Р.“ САВКОВИЋ  плус“, 37230 Стањево,

       -за укупну понуђену цену без ПДВ-а:………………………………………………………......736.900,00 динара,

       -ПДВ износ 20%:…………………………………………………………………………………………….147.380,00 динара,

       -укупна понуђена цена са ПДВ-ом:…………………………………………………………..…..884.280,00 динара.

        – Начин плаћања: Плаћање ће се извршити на основу испостављене фактуре од стране понуђача који је на основу одлуке  о додели уговора закључио уговор са Наручиоцем, а најкасније у року од 45 дана, од дана достављања фактуре Наручиоцу у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у

комерцијалним  трансакцијама (“Сл. гласник РС“, бр.119/2012,68/2015, 113/2017 и 91/2019).

        –Рок испоруке је сукцесивно до краја 2020. године по потреби и позиву Наручиоца, али не дуже од 7 (седам) дана од дана упућивања захтева -требовања Наручиоца.

        Испорука ће се вршити одговарајућим возилом понуђача-до места уградње цеви, на територији општине  Александровац, а по налогу  Наручиоца.      

 

        Одговорно лице Наручиоца   Начелник  Општинске  управе  Општине   Александровац прихватио је предлог  Комисије за јавну набавку и на основу законског овлашћења је донео Одлуку о додели уговора за јавну набавку мале  вредности добара, број ЈН 1.1.3.Д/2020-Набавка и испорука цеви за пропусте, којом се уговор о јавној набавци за понуду  број 1/2020  од  31.03.2020.године  (број Наручиоца 404-97-6/2020 од 10.04.2020.године), додељује Понуђачу:

 

П.Г.Р.“ САВКОВИЋ  плус“, 37230 Стањево.

 

            

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове Одлуке захтев за заштиту права може да се поднесе

у року од 5 дана од дана њеног објављивања на Порталу Управе за јавне набавке. Захтев се подноси Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој Комисији за заштиту права у поступцима

јавних набавки. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015). Подносилац захтева је дужан да уплати таксу на рачун буџета Републике Србије број 840-30678845-06  у износу од 60.000,00 динара (сходно члану 156. Закона о јавним  набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

 

                                                                             

 Начелник, 

 Општинске управе

Иван Новаковић, дипл. правник

                                                                                                                                                                       

Print Friendly, PDF & Email