«

»

апр 27

Oбавештење о закљученом уговору јавне набавке број 1.1.1.Д/2018. -Набавка електричне енергије-јавна расвета

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ул. Јаше Петровића, бр. 26
Број:404-52-15/2018
Датум:27.04.2018.године
А л е к с а н д р о в а ц

 

 

            На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр.124/12,14/15 и 68/15)

Општинска управа Општине Александровац

улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац

објављује

О б а в е ш т е њ е

о   з а к љ у ч е н о м   у г о в о р у

 

 

1)Назив, адреса и  Имејл  наручиоца:

    Општинска управа Општине  Александровац,

    улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац,

    nabavke@aleksandrovac.rs

2)Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе.

3)Врста предмета-добра (опис предмета набавке, назив и ознака из ОРН).

   Предмет јавне набавке је набавка добара-Набавка електричне енергије-јавна расвета,

   редни број 1.1.1.Д/2018.

   Назив и ознака из општег речника набавке:ОРН:09310000-електрична енергија.

4)Уговорена вредност добара: без ПДВ-а је:……………………………..9.304.429,44 динара,

                                                       са ПДВ-ом је:……………………………11.165.315,33 динара.

5)Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена.

6)Број примљених понуда: 1(једна).

7)Највиша и најнижа понуђена цена:

    Највиша понуђена цена без ПДВ-а је:……………………………………..9.304.429,44 динара,

    а најнижа понуђена цена без ПДВ-а је:……………………………………9.304.429,44 динара.

8)Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:

    Највиша понуђена цена без ПДВ-а је:……………………………………..9.304.429,44 динара,

    а најнижа понуђена цена без ПДВ-а је:……………………………………9.304.429,44 динара.

9)Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

    Снабдевач  самостално извршава уговор без подизвођача.

10)Датум доношења одлуке о додели уговора је:12.04.2018.године.

11)Датум закључења уговора је:20.04.2018.године.

12)Основни подаци о Снабдевачу:

      Назив Снабдевача: Ј.П. ЕПС Београд, са седиштем у Београду,

      Адреса:Царице Милице, број  2, Београд,

      Матични број: 20053658,

      ПИБ: 103920327,

      Телефон: 011 655 8424.

13)Период важења уговора:12 (дванаест ) месеци од дана закључења уговора.  

14)Околности које представљају основ за измену уговора:

      Виша сила и случајности које се не могу предвидети. 

 

 

Начелник Општинске управе

Иван Новаковић, дипл.правник           

Print Friendly, PDF & Email