«

»

апр 27

Јавни конкурс за попуну извршилачког радног места

Р е п у б л и к а   С р б и ј а
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 111- 3 /18 – 01
Датум: 24 .04. 2018.г.
АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

          На основу члана 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе («Сл. гласник РС», бр. 21/16) и члана 12. став 1 Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе («Сл. гласник РС», број 95/16),  Општинскa управa Општине Aлександровац оглашава

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУНУ  ИЗВРШИЛАЧКОГ  РАДНОГ МЕСТА

            I  У радни однос  на  неодређено време прима се 1(један) извршилац на радном месту:

        –И н т е р н и   р е в и з о р

 

II Општи услови:

Општи услови за кандидате су:

  1. да су пунолетни држављани Републике Србије;
  2. да има прописано образовање;
  3. да нису правноснажно осуђивани на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци;
  4. да раније није престајао радни однос у државном органу односно органу аутомомне покрајине или јединици локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа.

     III Посебни услови:

           – Стечено високо образовање, област  економске  науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковнним  студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године;

           – најмање 3 године радног искуства на пословима ревизије, интерне контроле, финансијске контроле или рачуноводствено-финансијским пословима;

           – положен државни стручни испит ;

           – положен испит за овлашћеног ревизора у јавном сектору и

           – познавање рада на рачунару.

 

        IV Потребна документа:       

           – Извод из  матичне књиге рођених,

           – Уверење о држављанству,

           -Уверење да лице није осуђивано на безусловни казну затвора у трајању од најмање шест месеци,

            -Доказ да лицу раније није престајао радни однос у државном органу односно органу аутомомне покрајине или јединици локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа

            – Доказ о завршеној стручној спреми,

            -Потврда о потребном радном искуству на пословима ревизије, интерне контроле, финансијске контроле или рачуноводствено-финансијским пословима,

            – Доказ о положеном државном стручном испиту,

            – Доказ о положеном испиту за овлашћеног ревизора у јавном сектору

            – Доказ о познавању рада на рачунару

          

        V  Изборни поступак кандидата спроводи се : усменим разговором.

            Усменим разговором вршиће се провера: стручне оспособљености, знања и вештина кандидата.

            О месту и времену одржавања усменог разговора кандидати ће бити накнадно обавештени.

 

         VI Пробни рад: за кандидата који буде изабран и  примљен у радни однос  обавезан је пробни рад уколико није раније заснивао радни однос у органима аутономне покрајине, јединицама локалне самоуправе, градској општини или државном органу

 Оглас о јавном конкурсу се објављује на интернет страници Општине Александровац w.w.w.aleksandrovac.rs

Пријаве са потребним доказима о испуњавању услова јавног конкурса доставити у року од 15 дана, а рок почиње да тече, наредног дана од дана оглашавања обавештења о јавном конкурсу у дневним новинама “Данас“, на адресу: Општинска управа општине Александровац , ул. Јаше Петровића бр.26   37230 Александровац, са назнаком “За јавни конкурс за интерног ревизора“.

Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Јелица Костић, телефон:  037/ 3554-556.

Напомене: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве кандидата и пријаве уз које кандидати нису приложили све потребне доказе, Конкурсна комисија ће одбацити закључком.

 

НАЧЕЛНИК  ОПШТИНСКЕ  УПРАВЕ

 Иван Новаковић

Print Friendly, PDF & Email