«

»

окт 06

Oбавештење о закљученом уговору број ЈНВВ 1.2.5.У/2020 – Зимско одржавање путева

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ул. Јаше Петровића, бр. 26
37230 А л е к с а н д р о в а ц
Број:404-17321/2020
Датум:06.10.2020.године
А л е к с а н д р о в а ц

 

            На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр.124/12,14/15 и 68/15)

Општинска управа Општине Александровац

улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац

објављује

О б а в е ш т е њ е

о   з а к љ у ч е н о м   у г о в о р у

 

1)Назив, адреса и  Имејл  наручиоца:

    Општинска управа Општине  Александровац,

    улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац,

    nabavke@aleksandrovac.rs

2)Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе.

3)Врста предмета-услуге (опис предмета набавке, назив и ознака из ОРН).

   Предмет јавне набавке је набавка услуга- Зимско одржавање путева –редни број

   ЈНВВ 1.2.5.У/2020.

   Назив и ознака из општег речника набавке:ОРН:90620000-услуге чишћења снега и  

                                                                                      90630000-услуге уклањања леда.

4)Уговорена вредност услуга: без ПДВ-а је:…………………………………7.382.500,00 динара,

                                                       са ПДВ-ом је:………………………………………..8.859.000,00 динара.

5)Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена.

6)Број примљених понуда: 2 (две).

7)Највиша и најнижа понуђена цена:

    Највиша понуђена цена без ПДВ-а је:…………………………………………………9.779.850,00 динара,

    а најнижа понуђена цена без ПДВ-а је:……………………………………………….7.382.500,00 динара.

8)Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:

    Највиша понуђена цена без ПДВ-а је:…………………………………………………9.779.850,00 динара,

    а најнижа понуђена цена без ПДВ-а је:……………………………………………….7.382.500,00 динара.

9)Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

    Пружалац  самостално извршава уговор без подизвођача.

10)Датум доношења одлуке о додели уговора је:23.09.2020.године.

11)Датум закључења уговора је:06.10.2020.године.

12)Основни подаци о Извршиоцу:

     Назив пружаоца услуге: “Мирас-Б“ Д.О.О. са седиштем у Александровцу;

    Адреса: ул. Лесеновци, бб, 37230 Александровац,

    Матични број: 17344773, ПИБ: 100366966. 

    Телефон: 037 3554 913.   

13)Период важења уговора: 15.04.2021.године.  

14)Околности које представљају основ за измену уговора:

      Виша сила и случајности које се не могу предвидети. 

 

 

 Начелник Општинске управе

Иван Новаковић, дипл.правник    

Print Friendly, PDF & Email