«

»

феб 17

Oбавештење о закљученом уговору број 4У/2022

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број:404-38-7/2022
Датум:17.02.2022.године
АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 (набавка број 4У/2022)

 

Назив наручиоца:ОПШТИНСКА УПРАВА АЛЕКСАНДРОВАЦ

Адреса наручиоца:Јаше Петровића бр.26

Интернет страница наручиоца:www.aleksandrovac.rs

Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе

 

Врста поступка набавке:Набавка на коју се Закон не примењује

Врста предмета:Услуге

Опис предмета набавке:Геолошке,геофизичке и друге научно истраживачке услуге

Ознака и назив из Општег речника набавке:71351000-3- Геолошке,геофизичке и друге научно истраживачке услуге

Процењена вредност:291.666,66 динара без ПДВ-а.

Уговорена вредност:141.600,00  динара без ПДВ-а,односно 141.600,00 динара са ПДВ-ом.

Критеријум за доделу Уговора:најнижа понуђена цена.

Позив за достављање понуде и Образац понуде упућени су дана 02.02.2022.године на три mail адресе привредних субјеката и то:

1.“ratomirvojicic@yahoo.com“,

2.“geosondaza@gmail.com“,

3.“geoinzenjering@gmail.com“.

и објављени на интернет страници Општине Александровац www.aleksandrovac.rs јавне набавке и набавке.

Број примљених понуда: 1 понуда.

Подаци о подносиоцу понуде:

-Предузеће за геотехнику и инжењеринг”Геосондажа”доо,кога заступа Александар Ишљамовић,Византијски  булевар,бр.32/5,Ниш.

Основни подаци о вршиоцу услуге: Предузеће за геотехнику и инжењеринг”Геосондажа”доо,кога заступа Александар Ишљамовић,Византијски  булевар,бр.32/5,Ниш.

ПИБ:100334964,МБ:07690363,за понуду број 4У/2022 од 04.02.2022.године која је заведена код Наручиоца под бројем 404-38-2/2022 дана 04.02.2022.године.

Print Friendly, PDF & Email