«

»

феб 17

Увид у део јединственог бирачког списка који се води за подручје општине Александровац

Р е п у б л и к а  С р б и ј а
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 208-86/2022-01
Датум:16.02.2022. године
АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

На  основу  Одлуке о расписивању избора за народне посланике (“Сл. гласник РС“ бр.22/22) који ће се одржати 03. априла 2022. године, а сходно  члану 14. став 1. и  чл.15. и 21. Закона о Јединственом бирачком списку (“Сл. гласник РС“ бр. 104/09 и 99/11), тачка 9. и 10. Упутства за спровођење Закона  о јединственом бирачком списку (“Сл.гласник РС“ бр. 15/12,88/18, 67/20, 40/21 и 90/21), Општинска управа општине Александровац  

 

ИЗЛАЖЕ НА  УВИД   ДЕО  ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА КОЈИ  СЕ  ВОДИ  ЗА  ПОДРУЧЈЕ  ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

            Део Јединственог бирачког списка за територију општине Александровац изложен је у седишту Општинске управе општине Александровац, ул.Јаше Петровића бр.26, канцеларија бр.14.

            Увид у део Јединственог бирачког списка врши се путем рачунарске опреме уношењем јединственог матичног броја грађана у циљу провере да ли је грађанин уписан у бирачки списак и да ли су уписани подаци тачни.

            Захтеви за промене у делу Јединственог бирачког списка грађани са пребивалиштем, односно интерно расељена лица са боравиштем на територији општине Александровац могу поднети Општинској управи општине Александровац сваког радног дана од 07:00 до 20:00 часова, и у нерадне дане, суботом и недељом, од 07:00 до 15:00 часова, све до 18. марта 2022. године у 24:00 часа када се бирачки списак закључује.

            Свака промена  у бирачком списку заснива се на доношењу одговарајућег решења које до закључења бирачког списка, односно до 18.марта 2022. године, доноси Општинска управа Александровац, а од 19 марта до 30. марта у 24:00 часа, решења доноси Министарство државне управе и локалне самоуправе, а захтеве грађани подносе Министарству или Општинској управи општине Александровац.

            Од проглашења изборне листе, право на увид  и подношење захтева за промене у бирачком списку  има и подносилац изборне листе или лице које он овласти, по истом поступку по коме то право имају и грађани. Уз захтеве се прилажу овлашћења и потребни докази.

            Након  доношења  Одлуке  о  расписивању избора за народне посланике у бирачки списак  право уписа  имају и малолетна лица која бирачко право стичу на дан одржавања избора, 03.априла 2022. године.

            Грађани могу, најкасније 5 (пет) дана пре закључења бирачког списка, односно до 12. марта 2022. године у 24:00 часа, поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће на предстојећим изборима гласати према месту боравишта у земљи  (изабрано место гласања). По овом захтеву решење доноси општинска односно градска управа на чијој територији бирач има боравиште у земљи (изабрано место гласања).

            Бирачи који имају боравиште у иностранству могу поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће на предстојећим изборима гласати према месту боравишта у иностранству, а захтев се подноси преко дипломатско-конзуларног представништва РС у иностранству најкасније 5 (пет) дана пре закључења бирачког списка, односно до 12. марта 2022. године у 24:00 часа. По овом захтеву решење доноси општинска односно градска управа по месту пребивалишта бирача у земљи.

            У поступку вршења увида у бирачки списак поступа се у складу са законом којим се уређује заштита података о личности.

            У поступку вршења увида у бирачки списак може се извршити и електронским путем  на званичној интернет страници  Министарства државне управе и локалне самоуправе  (https://upit.birackispisak.gov.rs/).

 

                                                                                                       Н а ч е л н и к

                                                                                Општинске управе Александровац

                                                                                    Милан Минић, дипл.правник

                    

Print Friendly, PDF & Email