«

»

мар 04

Oбавештење о закљученом уговору број 404-51-5/2021.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:404-51-6/2021
Датум:04.03.2021.године
АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

(набавка број 3Д/2021)

 

Назив наручиоца:СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

Адреса наручиоца:Јаше Петровића бр.26

Интернет страница наручиоца:www.aleksandrovac.rs

Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе

 

Врста поступка набавке:Набавка на коју се Закон не примењује

Врста предмета:Добра

 

Опис предмета набавке:Набавка цветних аранжмана.

Ознака и назив из Општег речника набавке:03121210-цветни аранжмани

Процењена вредност:83.333,33 динара без ПДВ-а.

Уговорена вредност:70.000,00 динара без ПДВ-а,односно 70.000,00 динара са ПДВ-ом.

Критеријум за доделу Уговора:најнижа понуђена цена.

Позив за достављање понуде и Образац понуде упућени су дана 26.02.2021.године на три адресе привредних субјеката и то:

-Цвећара„Филић“,ул.Јаше Петровића бб,Александровац;

-Цвећара„Маг“ул.29.новембра  бб Александровац;

-СЗУР“Мони“ул.29.новембра бб,Александровац.

и објављени на интернет страници Општине Александровац www.aleksandrovac.rs јавне набавке и набавке.

Број примљених понуда: 1 понуда-прихватљива.

Подаци о подносиоцима понуда:

СЗУР„Мони“ул.29.новембра бр.бб,Александровац.

Основни подаци о добављачу добара:СЗУР“Мони“,ул.29.новембра бр.бб,Александровац,

ПИБ:100386625,МБ:55527245,за понуду број 3Д/2021 од 02.03.2021.године која је заведена код Наручиоца под бројем 404-51-1/2021 дана 02.03.2021.године.

 

Print Friendly, PDF & Email