«

»

мар 05

Обавештење о закљученом уговору број 404-52-6/2021

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број:404-52-7/2021
Датум:05.03.2021.године
АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

 

 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

(набавка број 6Д/2021)

 

Назив наручиоца:ОПШТИНСКА УПРАВА АЛЕКСАНДРОВАЦ

Адреса наручиоца:Јаше Петровића бр.26

Интернет страница наручиоца:www.aleksandrovac.rs

Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе

 

Врста поступка набавке:Набавка на коју се Закон не примењује

Врста предмета:Добра

 

Опис предмета набавке:Набавка цветних аранжмана.

Ознака и назив из Општег речника набавке:03121210-цветни аранжмани

 

Процењена вредност:41.666,67 динара без ПДВ-а.

Уговорена вредност:19.500,00 динара без ПДВ-а,односно 19.500,00 динара са ПДВ-ом.

Критеријум за доделу Уговора:најнижа понуђена цена.

Позив за достављање понуде и Образац понуде упућени су дана 01.03.2021.године на три адресе привредних субјеката и то:

-Цвећара„Филић“,ул.Јаше Петровића бб,Александровац;

-Цвећара„Маг“ул.29.новембра  бб Александровац;

-СЗУР“Мони“ул.29.новембра бб,Александровац.

и објављени на интернет страници Општине Александровац www.aleksandrovac.rs јавне набавке и набавке.

Број примљених понуда: 1 понуда-прихватљива.

Подаци о подносиоцима понуда:

СЗУР„Мони“ул.29.новембра бр.бб,Александровац.

Основни подаци о добављачу добара:СЗУР“Мони“,ул.29.новембра бр.бб,Александровац,

ПИБ:100386625,МБ:55527245,за понуду број 6Д/2021 од 02.03.2021.године која је заведена код Наручиоца под бројем 404-52-2/2021 дана 02.03.2021.године.

Print Friendly, PDF & Email