«

»

дец 07

Oбавештење о закљученом уговору број 2Д/2021

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број:404-726-8/2021
Датум:07.12.2021.године
АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

 

 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 (набавка број 2Д/2021)

 

Назив наручиоца:ОПШТИНСКА УПРАВА АЛЕКСАНДРОВАЦ

Адреса наручиоца:Јаше Петровића бр.26

Интернет страница наручиоца:www.aleksandrovac.rs

Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе

 

Врста поступка набавке:Набавка на коју се Закон не примењује

Врста предмета:Добра

 

Опис предмета набавке:Набавка средстава за хигијену.

Ознака и назив из Општег речника набавке:33700000-средства за хигијену

Процењена вредност:250.000,00 динара без ПДВ-а.

Уговорена вредност:179.276,40 динара без ПДВ-а,односно 215.131,68 динара са ПДВ-ом.

 

Критеријум за доделу Уговора:најнижа понуђена цена.

Позив за достављање понуде и Образац понуде упућени су дана 25.11.2021.године на три адресе привредних субјеката и то:

-“Hygiene systems“doo,Булевар Арсенија Чарнојевића бр.111,Београд;

-“Мистебо“доо,ул.Милутина Миланковића,бр. 66,Београд;

-“ИППС“ул.Ђуре Курепе,бр.20,Земун.

и објављени на интернет страници Општине Александровац www.aleksandrovac.rs јавне набавке и набавке.

Број примљених понуда: 2 понуде.

Подаци о подносиоцима понуде:

-“Hygiene systems“doo,Булевар Арсенија Чарнојевића бр.111,Београд;

-“Мистебо“доо,ул.Милутина Миланковића,бр. 66,Београд;

Основни подаци о добављачу добара:“Hygiene systems“doo,Булевар Арсенија Чарнојевића бр.111,Београд;

ПИБ:102488316,МБ:17451499,за понуду број 2Д/2021 од 26.11.2021.године која је заведена код Наручиоца под бројем 404-726-3/2021 дана 26.11.2021.године.

 

Print Friendly, PDF & Email