«

»

дец 06

Oдлука о обустави поступка за набавку 25Д/2021 ЗА ПВЦ столарију са уградњом.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ

ОПШТИНСКА УПРАВА

Број:404-733-6/2021

Датум:06.12.2021.године

АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

На основу члана 147.Закона о јавним набавкама(“Сл.гласник”,број 91/19),став1.тачка 8.,Наручилац  доноси одлуку о обустави поступка набавке број.25Д/2021

ОДЛУКУ  О ОБУСТАВИ  ПОСТУПКА

За набавку 25Д/2021 ЗА ПВЦ столарију са уградњом.

1.Општинска управа општине Александровац ул.Јаше Петовића број 26,Александровац,обуставља поступак набавке добара бр.404-733/2021.Наручилац(чланови комисије) је установио,да је цена услуга без ПДВ-а  већа, у односу на процењену вредност Наручиоца.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Наручилац је дана 24.11.2021.године објавио позив за подношење понуда за предметну набавку добара на три адресе потенцијалних понуђача и објавио позив на званичном сајту општине Александровац.

Процењена вредност набавке услуга је 833.335,50 динара без ПДВ-а.

Поступак отварања понуда спроведен је у просторији општинске управе Александровац,ул.Јаше Петровића бр.26,Александровац,са почетком у 10 часова.

До истека рока за подношење понуда,дана 06.12.2021.године до 10 часова на адресу Наручиоца благовремено је стигла 1(једна) понуда,и то:

1.КПРУ”ШУЈА-НЕЦА”Немања Дуњић,ул.Ракљанска бр.14,37230 Александровац,код Наручиоца заведена под бројем 404-733-2/2021;

На основу члана 147.Закона о јавним набавкама(“Сл.гласник”,број 91/19),став 1.тачка 8.везано за овај поступак набавке,донета је одлука као у изреци.

 

                                                                                                                   Одговорно лице Наручиоца

                                                                                                                             Милан Минић,дипл.правник     

Print Friendly, PDF & Email