«

»

дец 26

Oбавештење о закљученом уговору број 1Д/2022

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
Број:ОП-74-7/2022
Датум:26.12.2022.године
АЛЕКСАНДРОВАЦ
 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

  (набавка број 1Д/2022)

 

Назив наручиоца:ОПШТИНСКА УПРАВА АЛЕКСАНДРОВАЦ

Адреса наручиоца:Јаше Петровића бр.26

Интернет страница наручиоца:www.aleksandrovac.rs

Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе

 

Врста поступка набавке:Набавка на коју се Закон не примењује

Врста предмета:Добра

 

Опис предмета набавке:Набавка канцеларијског намештаја.

Ознака и назив из Општег речника набавке:39134000-канцеларијски намештај

Процењена вредност:125.000,00 динара без ПДВ-а.

Уговорена вредност:124.245,84 динара без ПДВ-а,односно 149.095,00 динара са ПДВ-ом.

 

Критеријум за доделу Уговора:најнижа понуђена цена.

Позив за достављање понуде и Образац понуде упућени су дана 19.12.2022.године на три адресе привредних субјеката и то:

1.“Sigma desing“,ул.Крушевачка, бр.18,Александровац;

2.СЗТР“Бис стил“;ул.Јосипа Панчића бр.1,Александровац:

3.“Дуал“доо,Стањево,бр.бб,Александровац.

и објављени на интернет страници Општине Александровац www.aleksandrovac.rs јавне набавке и набавке.

Број примљених понуда: 1 понуда.

Подаци о подносиоцу понуде:

– СЗТР“Бис стил“;ул.Јосипа Панчића бр.1,Александровац.

Основни подаци о добављачу добара:СЗТР“Бис стил“Саша Петковић пр,ул.Јосипа Панчића, бр.1,Александровац;

ПИБ:103333417,МБ:56171711,за понуду број 1Д/2022 од 22.12.2022.године која је заведена код Наручиоца под бројем  ОП-74-2/2022 дана 22.12.2022.године.

 

Print Friendly, PDF & Email