«

»

дец 28

Oбавештење

Р  е п у б л и к а   С р б и ј а
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОДБОР ЗА НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА
Број: 020-921 /2022-01
27.12.2022. године
АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

            Скупштина општине Александровац сваке године свечано обележава дан Општине.

            Дан општине Александровац је 14. фебруар “Свети Трифун“.

            Поводом дана општине свечано се уручују награде и признања општине Александровац             Награде и признања додељују се: појединцима, предузећима, установама, месним заједницама,удружењима грађана за изузетне резултате остварене у области привреде, образовања и васпитања, науке , културе, здравствене заштите, социјалне и дечје заштите, физичке културе, заштите животне средине, развој локалне самоурпаве и других видова стваралаштва и хуманитарног деловања општине Александровац.

            Одлуком о установљењу награде и признања општине Александровац (“Службени лист општине Александровац“’бр. 1/2011) установљене су:

  • Фебруарска награда као највише признање Општине која се додељује за дело које представља  највредније достигнуће  у Општини и у једној години се може доделити једна награда.
  • Плакета Општине која  се додељује за изузетне  резултате у дужем периоду у областима наведеним у ставу 4. овог обавештења. Плакета општине се може доделити истом лицу само једном. 
  • Похвала Општине додељује се за постигнуте успехе у раду наведеним у ставу 4. овог обавештења у години која претходи години додељивања.

            Такође Одлуком о установљењу звања почасни грађанин општине Александровац као јавном признању Општине ово звање може се доделити појединцима чија изузетна дела или активности доприносе напретку и афирмацији Александровца и богатијем и хуманијем животу његових грађана . Звање почасни грађанин може се доделити грађанима Републике Србије, осим грађана који имају пребивалиште на територији општине Александровац, као и страним држављанима.

            Иницијативу за доделу звања почасни грађанин и награде и признања могу поднети предузећа, установе, организације, удружења грађана , органи општине , радна тела Скупштине , Месне заједнице, и група грађана Одбору за награде и признања Скупштине општине Алекандровац  до 23. јануара 2023.године .

            Иницијатива за доделу награда и признања и звања почасног грађанина општине Александровац мора бити образложена.

 

 

                                                                                                                 Председник

                                                                                                   Одбора за награде и признања

                                                                                                           Драган Благојевић,с.р

Print Friendly, PDF & Email