«

»

мар 16

Oбавештење о закљученом уговору број 10У/2021

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број:404-59-9/2021
Датум:16.03.2021.године
АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

(набавка број 10У/2021)

 

Назив наручиоца:ОПШТИНСКА УПРАВА АЛЕКСАНДРОВАЦ

Адреса наручиоца:Јаше Петровића бр.26

Интернет страница наручиоца:www.aleksandrovac.rs

Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе

Врста поступка набавке:Набавка на коју се Закон не примењује

Врста предмета:Услуге

Опис предмета набавке:Услуге одржавања и поправке фотокопир апарата и штампача

Ознака и назив из Општег речника набавке:50313200-услуге одржавања фотокопир уређаја,

50323000-одржавање и поправка периферних рачунарских урећаја

Процењена вредност:83.333,33  динара без ПДВ-а.

Уговорена вредност:75.750,00 динара без ПДВ-а,односно 90.900,00 динара са ПДВ-ом.

Критеријум за доделу Уговора:најнижа понуђена цена.

Позив за достављање понуде и Образац понуде упућени су дана 03.03.2021.године на три адресе привредних субјеката и то:

-Радња за продају и сервисирање канцеларијске опреме на велико„Mz copy print“ул.Јанка Веселиновића бр.12,Крушевац;

-Сервис за поправку и продају рачунара”Pc elite“ул.Бирчанинова бр.10, Крушевац;

-Производња рачунарских машина и друге опреме за обраду података“Ms comp“ул.Чупићева бр.1,Крушевац.

и објављени на интернет страници Општине Александровац www.aleksandrovac.rs јавне набавке и набавке.

Број примљених понуда: 3 понуде.

Основни подаци о вршиоцу услуга: Радња за продају и сервисирање канцеларијске опреме на велико„Mz copy print“ул.Јанка Веселиновића бр.12,Крушевац;

ПИБ:109962050,МБ:64547208,за понуду број 10У/2021 од 09.03.2021.године која је заведена код Наручиоца под бројем 404-59-3/2021 дана 09.03.2021.године.

 

Print Friendly, PDF & Email