«

»

окт 12

Обавештење о закљученом уговору број 1.3.2.Р/2018. – Уређивање грађевинског земљишта-игралиште НИВЕА

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ул. Јаше Петровића, бр. 26
Број:404-243-13/2018
Датум:10.10.2018.године
А л е к с а н д р о в а ц

              На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр.124/12,14/15 и 68/15)

Општинска управа Општине Александровац

улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац

објављује

 О б а в е ш т е њ е

о   з а к љ у ч е н о м   у г о в о р у

 

1)Назив, адреса и  Имејл  наручиоца:

    Општинска управа Општине  Александровац,

    улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац,

    nabavke@aleksandrovac.rs

2)Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе.

3)Врста предмета-радови (опис предмета набавке, назив и ознака из ОРН).

   Предмет јавне набавке је набавка радова- Уређивање грађевинског земљишта-игралиште НИВЕА,  редни број 1.3.2.Р/2018.

   Назив и ознака из општег речника набавке: ОРН:45233120-радови на изградњи путева.

4)Уговорена вредност радова: без ПДВ-а је:…………………………………..1.237.515,00 динара,

                                                    са ПДВ-ом је:…………………………………1.485.018,00 динара.

5)Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена.

6)Број примљених понуда: 3(три).

7)Највиша и најнижа понуђена цена:

    Највиша понуђена цена без ПДВ-а је:…………………………………………..1.642.400,00  динара,

    а најнижа понуђена цена без ПДВ-а је:…………………………………………1.237.515,00  динара.

8)Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:

    Највиша понуђена цена без ПДВ-а је:…………………………………………..1.642.400,00  динара,

    а најнижа понуђена цена без ПДВ-а је:…………………………………………1.237.515,00  динара.

9)Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

    Извођач радова  самостално извршава уговор без подизвођача.

10)Датум доношења одлуке о додели уговора је:02.10.2018.године.

11)Датум закључења уговора је:08.10.2018.године.

12)Основни подаци о извођачу радова:

      Назив извођача радова:С.З.Р „БЕТОН СТИЛ“ РАЦА РАДОВАН МИЈАТОВИЋ ПР, 

      Адреса: Крушевица бб.Александровац

      Матични број: 55527407,      

      ПИБ:100367006. 

      Телефон: 037/3554 703.

13)Период важења уговора:20 (двадесет) календарских дана  од дана увођења у посао. 

14)Околности које представљају основ за измену уговора:

      Виша сила и случајности које се не могу предвидети.

 

 

                         

 Начелник Општинске управе

 Иван Новаковић, дипл.правник       

Print Friendly, PDF & Email