«

»

окт 12

Oдлука о одели уговора за јавну набавку  број ЈН 1.3.25.Р/2018 – Санација асфалта на фудбалском и кошаркашком игралишту у Лаћиследу

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ул. Јаше Петровића, број 26,
37230 Александровац
Број:404-217-11/2018
Датум:12.10.2018.године.
 
 

            На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015

и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-217-10/2018 од 11.10.2018.године,  Начелник Општинске  управе  Општине   Александровац  доноси:

 

 

ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ УГОВОРА

за јавну набавку мале  вредности радова

 број ЈН 1.3.25.Р/2018

 

 

1.Уговор за јавну набавку мале   вредности радова  број ЈН 1.3.25.Р/2018- 12  додељује се понуђачу

                                      МИРАС-Б  Д.О.О.  АЛЕКСАНДРОВАЦ  Лесеновци бб 

    број понуде 82 од 08.10.2018. године, ( број понуде  код  наручиоца  404-217-6/2018 од 08.10.2018.год.)

 

2.Ову Одлуку у року од 3 (три) дана од дана доношења објавити на Порталу Управе за јавне набавке.

                                                              О   б   р   а   з   л   о   ж   е   њ   е

      Наручилац је дана 31.08.2018. године донео  Одлуку о покретању поступка јавне набавке велике вредности радова број 404-217-1/2018.

      Позив за подношење  понуда  број 404-217-4/2018 од 28.09.2018.године  објављен је на Порталу Управе за јавне набавке  дана 28.09.2018.године.                                                                                                            Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда, број

404-217-9/2018 од 08.10.2018.године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и сачинила Извештај о стручној оцени понуда број 404-217-10/2018 од 11.10.2018.године.

            У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће:

1)Предмет јавне набавке су радови- Санација асфалта на фудбалском и кошаркашком игралишту у Лаћиследу.

   -Позив за подношење понуда број404-217-4/2018 од 28.09.2018.године објављен је на Порталу  Управе  

    за јавне набавке дана 28.09.2018.године..

   -Поступак отварања понуда вођен је у просторијама Наручиоца у улици Јаше Петровића, број 26

    у Александровцу дана 08.10.2018.године са почетком у 11:00 часова, од стране Комисије за јавну

    набавку формиране Решењем  Наручиоца  број 404-217-2/2018 од  31.08.2018.године.

2)Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

   Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а је:……………………………………………….2.916.666,00 динара.

3)Основни подаци о понуђачима

       Број под којим је понуда заведена          Назив понуђача,

-404-217-6/2018  од  08.10.2018.године,            -„МИРАС-Б“ Д.О.О. Лесеновци бб,37230Александровац

-404-217-7/2018  од  08.10.2018.године,            – Д.О.О. “ГРАЂИНГ“ АЛЕКСАНДРОВАЦ

                                                                          ул. 29.новембар, бб, 37230 Александровац

4)Прегледом достављених понуда Комисија је утврдила следеће:

   4.1. Наручиоцу су  достављене  2 (две)  понуде од којих је понуда број -404-217-7/2018  од  08.10.2018.године,Понуђача Д.О.О. “ГРАЂИНГ“ АЛЕКСАНДРОул. 29.новембар, бб, 37230 Александровац  неблаговремена (достављена Наручиоцу у 10 часова и 05 минута).Понуда ће након отварања понуда неотворена бити враћена на адресу понуђача.

         

         Понуђена цена благовремено достављене понуде је:

Ред. број Број под којим је понуда заведена Назив или шифра понуђача Понуђена цена без ПДВ износа  у динарима
1. број  Наручиоца:

404-217-6/2018

од 08.10.2018.год.

број Понуђача:82 од 08.10.2018. год

„МИРАС-Б“ Д.О.О.         

Лесеновци бб,37230 Александровац

 

2.001.275,00

 

4.2.Достава образаца и доказа о испуњености услова за учешће у поступку:

       Понуђач је доставио потребне обрасце и доказе о испуњености  обавезних и додатних  услова.

  4.3 Прегледом достављене понуде број:404-217-6/2018 од 08.10.2018.год. Понуђача  МИРАС-Б Д.О.О.          Лесеновци бб Александровац, Наручилац је утврдио да понуда не садрже ни један од 5 наведених разлога  по основу члана 106. Закона  о јавним набавкама (“Службени гласник РС, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) за одбијање  достављене  понуде.

   4.4.Достављена понуда је у складу са чланом 3. тачка 31), 32) и 33) Закона о јавним набавкама:

         Понуда је благовремена, одговарајућа и  прихватљива.

 

5)Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена без ПДВ-а.

   Начин примене методологије доделе  бодова:

    -Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена без ПДВ-а.

    -Број бодова за наведени критеријум  ће се израчунавати на следећи начин:

Број бодова за понуђену цену:Код овог критеријума упоређиваће се укупна цена радова  без ПДВ-а  из понуде међу појединачним понудама.                                                                                              Могућ број  бодова код овог критеријума је од 0-100 бодова.                                                                     Бодови по овом критеријуму израчунавају се по обрасцу:                          

Број бодова= 100 х најнижа понуђена цена на тендеру / цена конкретног понуђача.

 

6)Рангирање понуда

       С обзиром да је Наручиоцу достављена  1 (једна)благовремена, одговарајућа и прихватљива  понуда, Наручилац је на основу  критеријума најнижа понуђена цена  формирао следећу  ранг листу:

   Ранг листа:

Ред.

Бр

Назив понуђача Укупна понуђена цена

без ПДВ-а (РСД)

Број бодова
1. МИРАС-Б Д.О.О. Лесеновци, бб, 37230 Александровац 2.001.275,00 100х2.001.275,00/2.001.275,00 =100,00

          

 Комисија  констатује да је понуда  број  404-217-6/2018 од 08.10.2018. године, понуђача

МИРАС-Б Д.О.О. Лесеновци  бб Александровац, број Понуђача 82  од 08.10.2018.године најповољнија.

 

7)Назив, односно име Понуђача чија је понуда најповољнија:

      Комисија предлаже одговорном лицу Наручиоца да донесе одлуку о додели уговора и закључи уговор за Санацију асфалта на фудбалском и кошаркашком игралишту у Лаћиследу број ЈН 1.3.25.Р/2018  са:

 

       –МИРАС-Б Д.О.О. Лесеновци бб 37230 Александровац

       -за укупну понуђену цену без ПДВ-а:……………………………………………………….....2.001.275,00 динара,

       -ПДВ износ 20%:…………………………………………………………………………………………..    400.255,00, динара,

       -укупна понуђена цена са ПДВ-ом:…………………………………………………………..2  401.530,00  динара.

 

      -Начин плаћања:У року од 45 календарских дана од дана испостављања месечних и окончане

        ситуације  о изведеним  радовима.

     -Рок извођења радова је: 20 и словима (двадесет) календарских  дана  рачунајући од дана

         увођења у посао.

     -Рок важења понуде износи 60 (шездесет) дана од дана отварања понуда.

     -Гарантни  рок  за  квалитет изведених  радова је:2 године (минимум 2 године) од дана завршетка

      свих радова и предаје окончане ситуације. 

 

        Одговорно лице Наручиоца  Начелник  Општинске управе  Општине Александровац  прихватио  је предлог  Комисије за јавну набавку мале вредности радова и на основу законског овлашћења је донео Одлуку о додели уговора за јавну набавку мале  вредности радова, број ЈН 1.3.25.Р/2018-Санација асфалта на фудбалском и мошаркашком игралишту у Лаћиследу  којом се уговор о јавној набавци за понуду број 82 од 08.10.2018.год.(број Наручиоца 404-217-6/2018 од 08.10.2018.године), додељује Понуђачу:

                                         МИРАС-Б  Д.О.ОАЛЕКСАНДРОВАЦ  Лесеновци  бб

 

УПУТСТВО  О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове Одлуке захтев за заштиту права може да се поднесе у року од 5 дана од дана њеног објављивања на Порталу Управе за јавне набавке. Захтев се подноси Наручиоцу а копија се истовремено доставља Републичкој Комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015). Подносилац захтева је дужан да уплати таксу на рачун буџета Републике Србије број 840-30678845-06, у износу од 60.000,00 динара (сходно члану 156. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

                                            

 Начелник  Општинске управе, 

Иван Новаковић, дипл.правник

Print Friendly, PDF & Email