«

»

јул 08

Обавештење о закљученом уговору број 1.1.10.Д/2020. – Набавка и уградња лед расвете

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ул. Јаше Петровића, бр. 26
Број:404-149-13/2020
Датум:08.07.2020.године
А л е к с а н д р о в а ц

 

            На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр. 124/12,14/15 и 68/15)

Општинска управа Општине Александровац

улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац

објављује

О б а в е ш т е њ е

о   з а к љ у ч е н о м   у г о в о р у

 

 

1)Назив, адреса и  Имејл  наручиоца:

    Општинска управа Општине  Александровац,

    улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац,

    nabavke@aleksandrovac.rs

2)Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе.

3)Врста предмета-добра (опис предмета набавке, назив и ознака из ОРН).

   Предмет јавне набавке је набавка добара-Набавка и уградња лед расвете,

   редни број 1.1.10.Д/2020.

   Назив и ознака из општег речника набавке:

   ОРН:31500000-расветна опрема и електричне светиљке.

4)Уговорена вредност добара: без ПДВ-а је:……………………………..2.497.700,00 динара,

                                                       са ПДВ-ом је:…………………………….2.997.240,00 динара.

5)Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена.

6)Број примљених понуда: 1 (једна).

7)Највиша и најнижа понуђена цена:

    Највиша понуђена цена без ПДВ-а је:……………………………………..2.497.700,00 динара,

    а најнижа понуђена цена без ПДВ-а је:……………………………………2.497.700,00 динара.

8)Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:

    Највиша понуђена цена без ПДВ-а је:……………………………………..2.497.700,00 динара,

    а најнижа понуђена цена без ПДВ-а је:……………………………………2.497.700,00 динара.

9)Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

    Добављач извршава уговор као група понуђача.

10)Датум доношења одлуке о додели уговора је:24.06.2020.године.

11)Датум закључења уговора је: 03.07.2020.године.

12)Основни подаци о добављачу:

      Групу понуђача чине:

      1.Носилац посла: “Light Electric group“ D.O.O,  са седиштем Бошка Тошковића 26,   

         36000 Краљево,  ПИБ 105923388, матични број 20490101  и

  1. “Feman “ d.o.o, са седиштем Вихорска, бр.1, 35000 Јагодина,

                ПИБ 101322472, матични број 07367619.

13)Период важења уговора:до испуњења угворних обавеза.  

14)Околности које представљају основ за измену уговора:

      Виша сила и случајности које се не могу предвидети. 

 

 

Начелник Општинске управе

Иван Новаковић, дипл.правник           

Print Friendly, PDF & Email