«

»

мар 14

Oбавештење

Република Србија
Општина Александровац
Одељење за локални економски развој и пољопривреду
Број:501-9/2024-06
Датум:14.03.2024.године
Александровац

 

На основу чл. 20. и 29.Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), чл. 3, 4 и 5 Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник РС» 69/05), Општинска управа општине Александровац, Одељење за локални економски развој и пољопривреду

 

О Б А В Е Ш Т А В А

 

            Заинтересовану јавност, органе и организације, да је “Телеком Србија“, Таковска 2, Београд, поднео захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину, Пројекта РБС “КС57/КСУ57/КСЛ57/КСО57/КСЈ57 Александровац 2 (Вино Жупа)“, на катастарској парцели број 1070/2 КО Стањево, општина Александровац.

Заинтересована јавност, органи и организације, могу извршити увид у СТУДИЈУ, у канцеларији број 6 општинске управе општине Александровац, сваког радног дана у времену од 11 до 14 часова, у периоду од 15.марта 2024.године до 16.априла 2024.године. Јавни увид у Студију о процени утицаја на животну средину може се извршити и преко сајта општине www.aleksandrovac.rs Примедбе и мишљења на Студију о процени утицаја на животну средину подносе се у писаном облику и достављају Општинској управи општине Александровац, закључно са 16.априлом 2024.године на адресу:

 

Општинска управа општине Александровац

Одељење за локални економски развој и пољопривреду

Јаше Петровића 26

37230 Александровац

 

            Јавна расправа и презентација предметне Студије, одржаће се 17.априла 2024.године у просторијама Општине Александровац, Јаше Петровића 26, Александровац, са почетком у 11,00 часова.

У случају већег броја заинтересованих, јавна расправа и презентација, одржаће се истог дана (17.априла 2024.године са почетком у 11,00 часова) у Дому културе Милосав Буца Мирковић, Александровац, о чему ћемо благовремено обавестити заинтересоване.

 

 

                                                                                                                   Начелник одељења

                                                                                                            Радица Џамић Старинац

 

 

Нетехнички краћи приказ – Телеком KС57 KСУ57 KСЛ57 KСО57 KСЈ57 Александровац 2 (Вино Жупа)

ПЗ Телеком KС57 KСУ57 KСЛ57 KСО57 KСЈ57 Александровац 2 (Вино Жупа)

ЕМ-2023-067 Извештај Телеком KС57 KСУ57 KСЛ57 СKО57 KСЈ57 Александровац 2 (Вино Жупа)

СТ- Телеком KС57 Александровац 2 (Вино Жупа)

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email