«

»

јан 14

Oбавештење

Р е п у б л и к а  С р б и ј а
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељењеза пољопривреду и рурални развој
Број: 501-15/2020-06
Датум: 11.01.2021.год.
АЛЕКСАНДРОВАЦ

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 

  

ПРЕДМЕТ: Обавештење о јавној расправи и презентацији Студије о процени утицаја на  животну средину носиоца Пројекта  инсталације базне станице мобилне телефоније  “Ржаница“ – KS42/KSU42/KSO42, на КП бр. 303 КО Ржаница, општина Александровац, “Телеком Србија“ а.д., Таковска 2, 11 000 Београд.

 

           Обавештавамо Вас да ће јавна расправа и презентација Студије о процени утицаја на животну средину Пројекта  инсталације базне станице мобилне телефоније  “Ржаница“ – KS42/KSU42/KSO42, на КП бр. 303 КО Ржаница, општина Александровац,  носиоца Пројекта  “Телеком Србија“ а.д., Таковска 2,  11 000 бити одржана 05.02.2021.год. у времену од 12  часова у Великој сали Општинске управе општине Александровац.

Позивају се сва заинтересована лица да присуствују презентацији и јавној расправи.

За сва додатна питања, као и увид у достављену документацију, заинтересовани се могу обратити у канцеларији број 6, у Општинској управи општине Александровац, Јаше Петровића 26, уз поштовање свих прописаних мера због епидемије COVID-19 вируса.

У случају повећног броја заинтересованих да присуствују презентацији и јавној расправи, због поштовања прописаних мера због епидемије COVID-19, иста ће се одржати у сали Дома културе “Милосав Буца Мирковић“ у Александровцу.

    Саветник за заштиту животне средине

                                                                                            и туризам

                                                                                                         Радица Џамић Старинац,дипл.инж

Print Friendly, PDF & Email