«

»

окт 27

Oбавештење

Република Србија
Општинска управа Александровац
Одељење за локални економски развој
и пољопривреду
Број:501-64/2023-06
27.10.2023године
Александровац

 

О   Б   А  В   Е   Ш   Т   Е   Њ  Е

 

 

Обавештавају се заинтересовани органи, организације и заинтересована јавност, да је инвеститор Телеком Србија, Таковска 2,  11000 Београд, поднео 17.10.2023.године захтев за одлучивање о потреби процене  утицаја на  животну средину РБС КС57/КСУ57/КСЛ57/КСО57/КСЈ57-Александровац 2 (Вино Жупа) на кп.бр.1070/2 КО Стањево, општина Александровац.

Законом о процени утицаја на животну средину(„СЛ.гласник РС“бр.135/2004 и 36/2009) и Уредбом о утврђивању листе пројекта за које је обавезна процена утицаја и листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (“Сл.гласник РС“, бр.114/2008), на листи II под бројем 12. инфраструктурни пројекти, тачка 13) телекомуникациони објекти мобилне телефоније (базне радио станице) предвиђено је да се за пројекте ефективне израчене снаге више од 250W може захтевати процена утицаја на животну средину.

 

Како је Пројектом РБС КС57/КСУ57/КСЛ57/КСО57/КСЈ57-Александровац 2 (Вино Жупа) на кп.бр.1070/2 КО Стањево, општина Александровац, предвиђена ефективна израчена снага од 19979,7W, заинтересовани oргани и организације и заинтересована јавност могу  извршити увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, у канцеларији број 6., Општинске управе општине Александровац. Примедбе, предлоге и мишљења о поднетом захтеву, могу се доставити закључно са 06.11.2023године, на шалтеру услужног центра Општинске управе општине Александровац или на адресу:

 

Општина Александровац

Одељење за локални економски развој

и пољопривреду

Јаше Петровића 26

37 230 Александровац

 

      Поступак води

    Негован Ивановић
                                                                                                 

Print Friendly, PDF & Email