«

»

окт 31

Oбавештење о закљученом уговору за набавку број 19Д/2023

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број:404-282-7/2023
Датум:31.10.2023.године
АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 (набавка број 19Д/2023)

 

Назив наручиоца:ОПШТИНСКА УПРАВА АЛЕКСАНДРОВАЦ

Адреса наручиоца:Јаше Петровића бр.26

Интернет страница наручиоца:www.aleksandrovac.rs

Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе

 

Врста поступка набавке:Набавка на коју се Закон не примењује

Врста предмета:Добра

Опис предмета набавке:набавка и уградња рампи за ограничен приступ возилима на саобраћајницу за кориснике вртића,у улици Др Милана Мирковића бр 5,у Александровцу

Ознака и назив из Општег речника набавке:

42961100-1-систем за контролу приступа

Процењена вредност:241.666,67  динара без ПДВ-а.

Уговорена вредност:241.500,00  динара без ПДВ-а,односно 241.500,00  динара са ПДВ-ом.

 

Критеријум за доделу Уговора:најнижа понуђена цена.

Позив за достављање понуде и Образац понуде упућени су дана 24.10.2023.године на три адресе привредних субјеката и то:

1.Инстал –инг,ул.Жупска бр.7,37230 Александровац,

2.Генеком доо,ул.Карађорђева бр.46,37230 Александровац,

3.Алфатехника плус доо,ул.Цара Лазара бр.109,37000 Крушевац.

и објављени на интернет страници Општине Александровац www.aleksandrovac.rs јавне набавке и набавке.

Број примљених понуда: 1 понуда.

Подаци о подносиоцу понуде:

-“Инстал –инг” Дарко Луковић,пр,ул.Жупска бр.7,37230 Александровац,

Основни подаци о добављачу добара: :“Инстал –инг” Дарко Луковић,пр,ул.Жупска бр.7,37230 Александровац,ПИБ:108342088,МБ:63386014,за понуду број 418,од 25.10.2023.године која је заведена код Наручиоца под бројем  404-282-2/2023 дана 25.10.2023.године.

Print Friendly, PDF & Email